ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตำแหน่ง แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ  (อ่าน 1465 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Tutor

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 283


กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (17 ก.ย.-5 ต.ค.55)

แชร์กระทู้นี้

   
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (17 ก.ย.-5 ต.ค.55)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (17 ก.ย.-5 ต.ค.55)
ชื่อตำแหน่ง :   วิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :   11,680 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :   (1)เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ก.พ.
(2)ได้รับปริญญตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมยานยนต์ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความมั่นครงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) หาข้อมูลและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การจราจรและขนส่ง เพื่อช่วยประสานการกู้ภัยและพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ค้น ทดลอง และตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ ประหยัดและปลอดภัยในการใช้พลังงานของประเทศ
(4) สำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบ ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ ระบบประปา และแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(5) สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
(6) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
(7) ตรวจสอบ การขอจดทะเบียน การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย ยกเลิกต่อใบอนุญาต การประกอบกิจการ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
(8) ปฏิบัติง่าน กำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครื่องจักรกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1)ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2)จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
(2)ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
(3)ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
    
เปิดรับสมัคร :   วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :   
 
เปิดดูรายละเอียด :    คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 176.94 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
- นโยบายและมาตรการสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ความปลอดภัยในการทางาน

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

6. “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535”  มีผลบังคับใช้เมื่อใด

1.     เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน  นับตั้ง2.          แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

3.     วันถัดไป  นับตั้ง4.       แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

5.     เมื่อพ้นกำหนดสิบวัน  นับตั้ง6.                แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

7.     เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน  นับตั้ง8.         แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

ตอบ       ก.  เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 2  พระราชพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

14. พระราชบัญญัติโรงงาน  มีผลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ  ฉบับใดบ้าง

9.     พระราชบัญ10.            ญ11.       ัติโรง12. ง13.        าน พ.ศ. 2512

14.  พระราชบัญ15.            ญ16.       ัติโรง17. ง18.        าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511   

19.  พระราชบัญ20.            ญ21.       ัติโรง22. ง23.        าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518

24.  พระราชบัญ25.            ญ26.       ัติโรง27. ง28.        าน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522

ตอบ       ก.  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512

                มาตรา 3  ให้ยกเลิก

(5) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512

(6) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518

(7) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522

 

21. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้กับโรงงานของทางราชการ   เพื่อเหตุผลใด

29.  เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในประเทศ

30.  เพื่อประโยชน์แห่ง31.                ความมั่นคง32.      และความปลอดภัยของ33. ประเทศ

34.  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยง35.    านราชการ

36.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ข.  เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ

                มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดยทางราชการ  เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ  แต่ในการประกอบกิจการนี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

25. โรงงาน หมายความว่าอย่างไร

37.  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่อง38.    จักรมีกำลัง39.       รวมห้าแรง40.      ม้า

41.  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่อง42.    จักรมีกำลัง43.       รวมสิบแรง44.      ม้า

45.  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่อง46.    จักรมีกำลัง47.       รวมสิบห้าแรง48.                ม้า

49.  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่อง50.    จักรมีกำลัง51.       รวมยี่สิบแรง52.   ม้า

ตอบ       ก.  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมห้าแรงม้า

                มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้

                “โรงงาน”  หมายความว่า  อาคาร สถานที่ หรือที่ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป  หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป  โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามสำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ  ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

                “ตั้งโรงงาน”  หมายความว่า  การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการ โรงงาน หรือนำเครื่องจักร สำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ

                “ประกอบกิจการโรงงาน”  หมายความว่า  การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร

                “เครื่องจักร”  หมายความ  สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน  เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน  หรือส่งพลังงาน  ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน

                “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งทำงานในโรงงาน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทำงานฝ่ายธุรการ

                “ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามเหมาะสม

                “ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

                “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

                “ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

                “รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

29. ในพระราชบัญญัติฉบับนี้รัฐมนตรีหมายถึงบุคคลใด

53.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง54.     กลาโหม

55.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง56.     อุตสาหกรรม

57.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง58.     มหาดไทย

59.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง60.     การคลัง61.           

ตอบ       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

36. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  ต้องระวางโทษตามข้อใด

62.  จำคุกไม่เกินห้าเดือน

63.  จำคุกไม่เกินหกเดือน

64.  ปรับไม่เกินสอง65.      แสนบาท

66.  ปรับไม่เกินสามแสนบาท

ตอบ       ค.  ปรับไม่เกินสองแสนบาท

                มาตรา 45  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

41. โรงงานจำพวกที่ 2  ได้แก่โรงงานประเภทใด

67.  โรง68.           ง69.        านที่สามารถประกอบกิจการโรง70.                ง71.        านได้ทันทีตามความประสง72.        ค์

73.  โรง74.           ง75.        านที่เมื่อจะประกอบกิจการโรง76.   ง77.        านต้อง78.             แจ้ง79.   ให้ผู้อนุญ80.        าตทราบก่อน

81.  โรง82.           ง83.        านที่การตั้ง84.      โรง85.   ง86.        านจะต้อง87.        ได้รับใบอนุญ88. าตก่อนจึง89.        จะดำเนินการได้

90.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง91. 

ตอบ       ข.  โรงงานที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน

 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก