ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบรับราชการ อบต. 2554  (อ่าน 2747 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
โหลดแนวข้อสอบรับราชการ อบต. 2554
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 03:20:25 pm »


แนวข้อสอบ อบต. เทศบาล
http://eba9a418.linkbucks.com
001:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
1.       :ข้อบังคับ
2.       :ระเบียบ
3.       :ข้อบัญญัติ
4.       :พระราชบัญญัติ:3
002:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.       :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
2.       :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
3.       :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
4.       :ถูกทุกข้อ:2
003:ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
1.       :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
2.       :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
3.       :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
4.       :ถูกทุกข้อ:1
004:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
1.       :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2.       :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่ อน
3.       :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
4.       :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน:3
005:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
1.       :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.       :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3.       :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4.       :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2
006:ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4
007:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4
008:ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
1.       :ค่าครุภัณฑ์
2.       :งบลงทุน
3.       :ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4.       :ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ:4
009:ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
1.       :อำเภอ
2.       :เทศบาล
3.       :องค์การบริหารส่วนตำบล
4.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด:1
010:งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
1.       :พระราชบัญญัติ
2.       :ข้อบัญญัติ
3.       :ระเบียบ
4.       :ข้อบัญญัติ:2
011:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.       :ประธานกรรมการบริหาร
2.       :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3.       :นายอำเภอ
4.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4
012:องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
1.       :ราชการส่วนท้องถิ่น
2.       :ราชการส่วนภูมิภาค
3.       :องค์กรอิสระ
4.       :ราชการส่วนกลาง:1
013: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ป ี
1.       :1 ปี
2.       :2 ปี
3.       :3 ปี
4.       :4 ปี:4
014:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน
1.       :4 คน
2.       :6 คน
3.       :10 คน
4.       :12 คน:2
015:ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
1.       :กรุงเทพมหานครฯ
2.       :สำนักนายกรัฐมนตรี
3.       :กระทรวง ทบวง
4.       :กรม:1
016:ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.       :นายอำเภอ
2.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด
3.       :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4.       :อธิบดีกรมการปกครอง:1
017: ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำป ี
1.       :นายอำเภอ
2.       :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.       :ประธานกรรมการบริหาร:2
018:ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.       :ภาษีบำรุงท้องที่
2.       :ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3.       :ภาษีสรรพสามิต
4.       :ถูกทุกข้อ :4
019:การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
1.       :นายอำเภอ
2.       :ประธานสภา อบต.
3.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.       :อธิบดีกรมการปกครอง:1
020:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.       :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
2.       พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
3.       :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
4.       :ถูกทุกข้อ:4
021: ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่ส มัย
1.       :2 สมัย
2.       :3 สมัย
3.       :4 สมัย
4.       :5 สมัย:3VCD ติวสอบ กพ. ท้องถิ่น ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน
 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com
รวมจากการติว VCD 13 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 1550 บาท
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ


ตัวอย่างการติว ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขอนุกรมChaiyapoomc

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2
Re: โหลดแนวข้อสอบรับราชการ อบต. 2554
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 05:46:37 pm »


อัพเดทข่าวใหม่หน่อยนะครับ

 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก