ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบผู้บริหารโรงเรียนภาค ข  (อ่าน 2715 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
แนวข้อสอบผู้บริหารโรงเรียนภาค ข
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 03:03:04 pm »


1. คณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลปัจจุบัน มีจำนวนกี่คน
รวมนายกรัฐมนตรี
ก. 27
ข. 35
ค. 36
ง. 40
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับการโปรดเกล้า ล่าสุด คือใคร
ก. นายวิฑูรย์ นามบุตร
ข. นายอิสสระ สมชัย
ค. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ง. นายสนั่น ขจรประศาสตร์
3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 500
ข. 480
ค. 450
ง. 550
4. ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข. นายชัย ชิดชอบ
ค. นายเทพไท เสนพงศ์
ง. นายไพจิตร ศรีวรขาน
5. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาอยู่ในนโยบายด้านใด
ก. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ข. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ค. นโยบายเศรษฐกิจ
ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ข้อใดไม่ใช่นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2551
ก. เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวาง
ค. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ง. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วม
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 ใช้ในช่วงใด
ก. ปี 2552-2557
ข. ปี 2550 – 2554
ค. ปี 2551-2555
ง. ปี 2552-2555
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 เน้นการพัฒนาด้านใด
ก. สังคม เศรษฐกิจ
ข. เทคโนโลยีการสื่อสาร
ค. คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ง. การเมือง
9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบของคุณลักษณะอะไรบ้าง
ก. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ข. ความพอดี ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ค. ทางสายกลาง ความมีเหตุผล ความเพียร บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม
ง. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไข ความอดทน และความซื่อสัตย์
10. รำมะนา เป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวจังหวัดชัยนาท นิยมเล่นกันในอำเภอใดมากที่สุด
ก. สรรพยา
ข. สรรคบุรี
ค. เนินขาม
ง. หนองมะโมง
11. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติ
ใน รัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 มาตราใด
ก. 29
ข. 40
ค. 50
ง. 81
12 พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
13. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก. 19 ส.ค. 42
ข. 20 ส.ค. 42
ค. 1 ต.ค. 42
ง. 1 พ.ย. 42
14. ข้อใดต่างจากพวก
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ผู้บริหารการศึกษา
15. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้แก่
ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
16. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
17. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้
เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก. ด้านวิชาการ
ข. งบประมาณ
ค. หลักสูตรการสอน
ง. การบริหารทั่วไป
18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษา
ระดับใด
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาอุดมศึกษา
ค. การศึกษานอกโรงเรียน
ง. ทุกระดับ
19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในได้แก่
ก. สถานศึกษาเท่านั้น
ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
20 .หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องตาม
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข. ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ค. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
21. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม
22. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
23. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบ
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาปฐมวัยศึกษา
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค
24.แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
25.ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สภาการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
26.การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำนึงถึง
เรื่องใดเป็นหลัก
ก. ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสม
ด้านอื่น
ข. จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
ค. ปริมาณสถานศึกษา และจำนวนประชากร
ง. ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
27. ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ก. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ค. หน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา
ง. องค์กรมหาชน และสถานศึกษา
28. การให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ใช้สำหรับ
ข้อใด
ก. ผู้บริหารการศึกษา ระดับเหนือเขตพื้นที่
การศึกษา
ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
29. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมดกี่มาตรฐาน
ก. 27
ข. 14
ค. 18
ง. 12
30. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ของ สมศ.ทำการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ โดยประเมินกี่มาตรฐาน
ก. 27
ข. 14
ค. 18
ง. 12


31.อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ข. พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545
ค. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
ธิการ 2546
ง. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
32. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น
3 ส่วนคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา
ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
33. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานรัฐมนตรี
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการรัฐมนตรี
ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
35. ข้อใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล
ระดับนโยบาย
ข. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล
นโยบายตามภารกิจ
ค. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมิน
ผลการบริหารและการดำเนินงาน
ง. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมิน
ผลตามมติคณะรัฐมนตรี
36. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำ
ของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คำยินยอมของสภาการศึกษา
ง. คณะรัฐมนตรี
37. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ดำเนินการตามข้อใด
ก. กฎกระทรวง ข. ประกาศกระทรวง
ค. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนด
ง. ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด
38. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา คือข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ต่ำกว่าปริญญา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
39. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้กับบุคคลใด
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับสถานศึกษา
ง. ข้อ ก และ ข
40. บุคคลใดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบ
อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. เลขาธิการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
41. การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ทำโดยวิธีการใด
ก. ทำเป็นคำสั่ง ข. ทำเป็นหนังสือ
ค. ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ง. ถูกทุกข้อ
42. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ดำเนินการตามข้อใด
ก. การรักษาราชการแทน ข. การปฏิบัติหน้าที่แทน
ค. การปฏิบัติราชการแทน ง. การรักษาการในตำแหน่ง
43. การมอบอำนาจให้บุคคลใดที่บุคคลนั้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นต่อไปได้
ก. การมอบอำนาจให้เลขาธิการ
ข. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ง. การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
44. ข้อใด คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. เป็นการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการของ ศธ.ให้ชัดเจน
ข. ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่ทับซ้อนของ
ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เพื่อจัดระบบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการให้มีเอกภาพ
ง. การกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และการ
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน
45. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. ผู้สนับสนุนการศึกษา
46. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ก. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารบุคคล
ข. กำหนดนโยบายวางแผน กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง
ค. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าครองชีพสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
47. ใครเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง
ข. ผู้ที่เป็นตัวแทน ก.ค.ศ.
ค. ผู้ที่ได้รับการเลือกจากอนุกรรมการ
ง. กรรมการโดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง
48. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก. มาตรา 29
ข. มาตรา 30
ค. มาตรา 31
ง. มาตรา 32
49. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี 3 ประเภท หมายถึงข้อใด
ก. ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ข. ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหาร และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ค. ตำแหน่งผู้สอน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ง. ตำแหน่งผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
50. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ครูผู้ช่วย
ข. อธิการบดี
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ศึกษานิเทศก์
51. ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาใดต่อไปนี้เป็นตำแหน่งไม่ใช่วิทยฐานะ
ก. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ข. รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
52. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีใดให้บรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ก. บรรจุตามมาตรา 36 ข. บรรจุตามมาตรา 45
ค. บรรจุตามมาตรา 50 ง. บรรจุตามาตรา 51
53. ใครเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ก. เลขาธิการ ข. เลขาธิการฯโดยเห็นชอบ ก.ค.ศ..
ค. เลขาธิการฯโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.และรมต.ศธ.
นำทูลเกล้าฯ
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดย
ความเห็นชอบ ก.ค.ศ.
54. ใครมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ ก.ก.
สถานศึกษา
59. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูเมื่อได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลากี่ปี
ก. 1 ปี
ข. อย่างน้อย 1 ปี
ค. 2 ปี
ง. อย่างน้อย 2 ปี
60. ข้อใด คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ก. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. ไม่มีขั้นตอนการปฎิบัติงานเกินความจำเป็น
ง. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
61. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามภารกิจ
โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ข. ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและบริการให้ประชาชนพึงพอใจ
ค. การดำเนินการที่กระทบต่อประชาชนส่วน
ราชการต้องจัดทำประชาพิจารณ์
ง. ถูกทุกข้อ
62. ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัดดำเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นภารกิจของส่วนราชการตามข้อใด
ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ง. การบริหารราชการเพื่อลดขั้นตอนในการบริหาร
63. มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. คุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการ สก.สค.
ง. สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค.
64. พิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
65. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจัดอยู่ในมาตรฐาน
วิชาชีพข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
66. ผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุ
กี่ปีเป็นอย่างน้อย
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปี
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่จำกัดอายุ
67. ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ประเภทเดียว
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
68. หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว
ต้องพ้นกำหนดกี่ปี นับแต่วันเพิกถอนจึงจะมีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ก. ไม่ได้กำหนด
ข. 1 ปีเป็นอย่างน้อย
ค. 3 ปีเป็นอย่างน้อย
ง. 5 ปี
69. เด็กหมายความว่าบุคคลที่มีอายุตามข้อใด
ก. ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
ข. ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ง. บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ


70. เด็กที่บิดามารดา ผู้ปกครองไม่เลี้ยงดูหรือไม่
สามารถเลี้ยงดูได้ หมายถึงข้อใด
ก. เด็กเร่ร่อน
ข. เด็กกำพร้า
ค. เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก
ง. เด็กพิการ
71.สถานรับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวคือข้อใด
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ข. สถานแรกรับ
ค. สถานสงเคราะห์
ง. สถานพินิจ
72. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
73. เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห์ มีกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท ข. 6 ประเภท
ค. 8 ประเภท ง. 10 ประเภท
74. ข้อใดต่อไปนี้ คือเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ
ก. เด็กด้อยโอกาส
ข. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
75.โทษสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กระทำความผิด
สถานใดหนักที่สุด
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ทำทัณฑ์บน
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
76. วิธีการลงโทษให้ดำเนินการตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดและให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ทำทัณฑ์บน
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
77. ข้อใดต่อไปนี้ถือว่านักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข. เล่นการพนันหรือจัดให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย
ค. ลักทรัพย์ การกรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจหรือรีดไถบุคคลอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
78. ผู้มีหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
ก. เจ้าหน้าที่สงเคราะห์เด็ก
ข. เจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ง. ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
79. ศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอยู่ในกลุ่มงานใด
ก. กลุ่มอำนวยการ
ข. กลุ่มนโยบายและแผน
ค. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ง. กลุ่มบริหารงานบุคคล

80. ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา
ก. 08.00น.-16.00 น.
ข. 08.30น. - 16.00 น.
ค. 08.00น. - 16.30น.
ง. 08.30น.- 16.30 น.
81. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับวันปิดภาคเรียน
ก. เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน
ข. อาจเป็นวันพักผ่อนของครูก็ได้
ค. มีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติ
ราชการปกติ
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
82. ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา
ก. วันที่มีการสอนชดเชยหรือสอนทดแทน
ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ค. วันปิดภาคเรียนแต่มีราชการจำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ
83. ข้อใดคือเวลาชักธงชาติขึ้นและชักลง
ก. ชักขึ้นเวลาเข้าเรียนและชักลงเวลา 18.00 น.
ข. ชักขึ้นเวลา 08.00 น.และชักลงเวลา 18.00 น.
ค. เวลาอื่นตามความเหมาะสมที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
84. วันเปิดเรียนแต่มีฝนตกหนักจะชักธงขึ้นเวลาใด
ก. เวลาเข้าเรียน
ข. เวลา 08.00 น.
ค. เวลาอื่นตามความเหมาะสม
ง. ไม่ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาก็ได้
85. การลดธงครึ่งเสาต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ชักขึ้นในระดับความสูง2/3ของความสูงเสาธง
ข. ชักขึ้นในระดับความสูง1/2ของความสูงเสาธง
ค. ชักขึ้นถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความสูง1/3ของเสาธง
ง. ชักธงถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความสูง2/3ของเสาธง
86. โอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ
ณ สถานที่ราชการตามปกติ มีกี่กรณี
ก. 10 กรณี
ข. 12 กรณี
ค. 13 กรณี
ง. 14 กรณี
87. การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. โรงเรียน
ข. วิทยาลัย
ค. ศูนย์
ง. ถูกทุกข้อ
88. ผู้บริจาคสิ่งใดให้กับสถานศึกษาจึงต้องขอบคุณ
หรืออนุโมทนาและออกประกาศนียบัตรให้
ก. เงิน
ข. ทรัพย์สิน
ค. แรงงาน
ง. ถูกทุกข้อ
89. การบริจาคสิ่งใดให้สถานศึกษาที่ต้องคำนวณตาม
ราคาค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนดไว้
ก. เงิน ข. ทรัพย์สิน
ค. แรงงาน ง. ข้อ ข และ ค ถูก
90. ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สินตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปจะต้อง
ประกาศอนุโมทนาลงในราชกิจานุเบกษา
ก. 5 แสนบาทขึ้นไป
ข. 1 ล้านบาทขึ้นไป
ค. 3 ล้านบาทขึ้นไป
ง. 5 ล้านบาทขึ้นไป
91. ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สินเพื่อสร้าง อาคารหรือสถาน
ที่ให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพท. ตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป หากประสงค์ที่จะขอพระบรมฉายาลักษณ์ไปประดิษฐาน ณ สถานที่นั้น ก็ให้สามารถทำได้
ก. 1 ล้านบาทขึ้นไป
ข. 3 ล้านบาทขึ้นไป
ค. 5 ล้านบาทขึ้นไป
ง. 10 ล้านบาทขึ้นไป
92. จากข้อ 17 เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องนำความกราบ
บังคมทูลฝ่าละอองธุลีพระบาทขอรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
93. ในกรณีวันเดือนปีเกิดของนักเรียนผิดพลาดไม่ตรง
กับความเป็นจริงเพราะเจ้าหน้าที่ทะเบียนของสถานศึกษาเขียนผิด หรือเขียนตกใครจะเป็นผู้แก้ไขให้
ถูกต้อง
ก. เจ้าหน้าที่ทะเบียน
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
94. การแก้ไขตามข้อ 93ดำเนินการตามข้อใด
ถึงจะถูกต้อง
ก. แก้ไข แต่งเติมให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงโดยประณีต
ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีน้ำเงินโดยประณีตแล้วเขียนเติมใหม่ด้วยหมึกสีแดง
ค. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีน้ำเงินโดยประณีตแล้วเขียนเติมใหม่ด้วยหมึกสีแดง ลงนามย่อผู้แก้ วันเดือนปีกำกับทุกแห่ง
ง. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมใหม่ด้วยหมึกสีแดง ลงนามย่อผู้แก้ วันเดือนปีกำกับทุกแห่ง

95. หลักฐานการขอแก้ไขวันเดือนปีนักเรียนข้อใด
สำคัญที่สุด
ก. สูติบัตร
ข. สำเนาทะเบียนบ้าน
ค. ทะเบียนคนต่างด้าว
ง. บัตรประจำตัวประชาชน
96. กรณีที่ผู้จบการศึกษาได้รับใบสุทธิไปแล้ว
เกิดสูญหายใช้การไม่ได้ มาขอรับใบสุทธิใหม่
สถานศึกษาสามารถที่จะออกหลักฐานการศึกษาใดให้
ก. ใบสุทธิฉบับใหม่
ข. สำเนาใบสุทธิ
ค. ใบรับรองความรู้
ง. หนังสือรับรองความรู้
97. ระเบียบกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบสุทธิหรือ
หนังสือรับรองความรู้ตามข้อใด
ก. ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ข. ฉบับละไม่เกิน 10 บาท
ค. ฉบับละไม่เกิน 20 บาท
ง. ฉบับละไม่เกิน 100 บาท
98. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
ก. 9 คน
ข. 12 คน
ค. 15 คน
ง. 23 คน
99.ใครเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ
ง. ผู้ที่ประธานมอบหมาย
100.โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ลูกจ้างในโรงงาน ต้องยื่นคำขอต่อใคร
ก. นายอำเภอท้องที่
ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพิ่งมีเวลาเข้ามาเฉลยให้พวกเรา ขอโทษที่ทำให้รอคอย งานยุ่งมากครับ
1. ค
2. ข
3. ค
4. ข
5. ข
6. ง
7. ค
8 ค
9. ก
10. ข
11. ง
12. ก
13. ข
14. ข
15. ค
16 ก
17 ค
18 ง
19 ข
20 ข
21 ง
22 ก
23 ข
24 ข
25 ค
26 ง
27 ก
28 ง
29 ค
30 ข
31 ค
32 ง
33 ก
34 ง
35 ค
36 ข
37 ค
38 ง
39 ง
40 ง
41 ข
42 ก
43 ข
44 ก
45 ง
46 ก
47 ค
48 ข
49 ค
50 ง
51 ข
52 ข
53 ค
54 ข
55
56
57
58
59ค
60 ก
61 ง
62 ข
63 ง
64 ค
65 ข
66 ข
67 ง
68 ง
69 ข
70 ก
70ก
71ข
72ข
73ค
74ง
75ง
76ค
77ง
78ค
79ค
80ง
81ง
82ง
83ง
84ค
85ง
86ค
87ก
88ง
89ค
90ข
91ค
92ข
93ข
94ง
95ก
96ข
97ง
98ก
99ก
100ค


 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก