ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ  (อ่าน 3608 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2012, 11:30:16 am โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


นวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ

แชร์กระทู้นี้

   
1.       ใครเป็นผู้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- คณะรัฐมนตรี
2.       ข้อความใดเป็นความหมายของงานสารบรรณตามระเบียบนี้
-การเก็บรักษา , การรับ-การส่ง, การจัดทำ,การยืม,การทำลาย
3.       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ถือปฏิบัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
- พ.ศ. 2526
4.       หนังสือราชการ คือ
- เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
5.       หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็นกี่ประเภท
- 3 ประเภท (ด่วน,ด่วนมาก,ด่วนที่สุด)
6.       ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้ขอทำความตกลงกับใคร
- ปลัดสำนักนกยกรัฐมนตรี
7.       หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มีกี่ชนิด
- 6 ชนิด
8.       หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ประเภท
- 6 ประเภท
9.       ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นใช้คำว่าอะไร
- เรียน (คำลงท้าย..ขอแสดงความนับถือ)
10.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
- วันที่ 24 กันยายน 2548
11.    หนังสือที่ติดต่อราชการเป็นแบบพิธีได้แก่หนังสือชนิดใด
- หนังสือภายนอก
12.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกฉบับใดบ้าง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2516
13.    งานสารบรรณมีความหมายตรงกับอะไร
- งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
14.    “หนังสือ” ตามระเบียบนี้ หมายความว่าอะไร
- หนังสือราชการ
15.    หนังสือประทับตราใช้สำหรับเรื่องใด
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การแจ้งผลงานให้ผุ้เกี่ยวข้องทราบ
16.    เจ้าของเรื่องจะเก็บหนังสือประเภทใดได้บ้าง
- เจ้าของเรื่องสามารถเก็บหนังสือทั้งที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งเป็นหนังสือที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติและหนังสือที่ปฏิบัติการเสร็จแล้วแต่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
17.    การทำสำเนาในระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- สำเนาคู่ฉบับ หนังสือราชการเป็นหลักฐานที่สำคัญในราชการระเบียบงานสารบรรณจึงบังคับให้มีสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ
- การทำสำเนา กระทำได้หลายวิธี เช่น ถ่าย อัด คัด เป็นต้น
- เอกสารทางราชการจำเป็นต้องมีสำเนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลายคน
18.    ผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีจำเป็นต้องรู้งานด้านธุรการในลักษณะใดบ้าง
- มีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี
- มีการติดต่อ โต้ตอบและประสานงานที่ดี
- รู้จักกาลเทศะ ความควรไม่ควร
19.    หนังสือสั่งการ มีกี่ชนิด
- 3 ชนิด    ได้แก่  คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ
20.    หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
-  3 ชนิด   ได้แก่  ประกาศ, แถลงการณ์, ข่าว
21.    หนังสือรับรองรายงานการประชุมและหนังสืออื่นจัดอยู่ในหนังสือชนิดใด
- หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
22.    การอ้างหนังสือที่มีทั้งชั้นความเร็วและชั้นความลับนั้น ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือ
- อ้างชั้นความลับก่อนชั้นความเร็ว
23.    หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นให้มีสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อยกี่ฉบับ
- 1 ฉบับ
24.    “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
- การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
- การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้น
25.    หนังสือประทับตราคือ
- หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
26.    หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
- การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน
- การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
27.     ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่มีอายุครบการเก็บในปีนั้น และทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ภายในกี่วัน
- 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้น
28.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง
-  3 ประเภท ได้แก่  - ด่วนที่สุด (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น)
                                             - ด่วนมาก (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
                                             - ด่วน (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้)
29.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ต้องระบุชั้นความเร็ว และขนาดตัวอักษร อย่างไร
- ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง
30.    กรณีต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ควรระบุอะไรบ้าง
- ระบุคำว่า “ด่วนภายใน” แล้วลง วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด
31.    “ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
- การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
32.    หนังสือที่ใช้ติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการกับบุคคลภายนอกคือหนังสือใด
- หนือสือภายนอก
-หนังสือประทับตรา
33.    ผู้มีอำนาจให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือคือใคร
- กระทำมิได้
34.    ผู้มีอำนาจให้บุคคลภายนอกดูหรือคัดลอกหนังสือ คือใคร
- หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย
35.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ใช้บังคับแก่ใคร
- ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ( ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้)
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ
- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- การเขียนหนังสือราช
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุประเบียบงานสารบัญ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601
Re: เปิดสอบกรมทรัพยากรน้ำ แนวข้อสอบทุกตำแหน่ง 2555
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 02:11:54 pm »


1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. http://www.dpt.go.th                                                 ค.  http://www.dwr.go.th

ข. http:// www.dgr.go.th                                                ง. http:// www. customs.go.th

2. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายจตุพร   บุรุษพัฒน์                                                ค. นายอุดม     พัวสกุล

ข. นายสมชัย    สัจจพงษ์                                 ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

3. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมีกี่คน

ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน

4. กรมทรัพยากรน้ำก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2542                                                     ค. 5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2456

ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545                                                     ง. 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2417

 (ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545)

5. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมทรัพยากรน้ำ

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. Department of Public Works and Town & Country Planning

ค. Department of Water Resources

ง. Department  The Customs

6. กรมทรัพยากรน้ำตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี                                                                             ค. คลองเตย

ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. พญาไท

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. มุ่งเน้นการบริหาร อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ข. เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ค. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟุแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้านการจัดการน้ำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ข. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ

ค. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน

ง. เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการจัดการน้ำ ให้มีความปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

9. ข้อใดคือพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวม และระดับลุ่มน้ำ

ข. การเสนอแนะการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ

ค. การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล

ง. ถูกทุกข้อ

10. ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำมีกี่ข้อ

ก. 5  ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ

ข. 4  ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

11. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟุแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่ในการบริหารการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ

ข. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน ข้อกำหนด และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชิงรุก ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ค. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้วยการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ง. ถูกทุกข้อ

12. ปัจจุบันเกรมทรัพยากรน้ำเป็นกรมสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงการคลัง                                                           

ข.  กระทรวงมหาดไทย

ค. กระทรวงแรงงาน                           

ง.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. http:// www.moac.go.th ค. http://www.moi.go.th

ข. http://www. mof.go.th                                               ง. http:// www.mnre.go.th

14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนปัจจุบันคือใคร

ก.  นายปรีชา      เร่งสมบูรณ์สุข                                        ค.นายยงยุทธ     วิชัยดิษฐ์                   

ข. นายณัฐวุฒิ         ใสยเกื้อ                                               ง. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

15. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายปีติพงศ์   พึ่งบุญ ณ อยุธยา                 ค. นายโชติ      ตราชู

ข. นายศักดิ์สิทธิ์    ตรีเดช                                                ง. นายปลอดประสพ   สุรัสวดี

16. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. Ministry of Interior                                                     

ข. Ministry of Finance                                   

ค. Ministry of  Defense   

ง. Ministry of Natural Resources and Environment

17. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 3 เมษายน พ.ศ. 2444                                                   ค  2  เมษายน พ.ศ. 2435

ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545                                                     ง.  1 เมษายน พ.ศ. 2416

18. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ

ก. เสนอแนะการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ

ข. พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ

ค. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ

ง. เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำทุกข้อ

 

19. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

ก. กองวิเคราะห์น้ำบาดาล                                              ค. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ข. สำนักบริหารจัดการน้ำ                                               ง. ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

20. ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ก. ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ

ข. เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บทมาตรการ รวมทั้งประสานการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

ค. สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย

ง. ถูกทุกข้อ

21. ศูนย์เมขลา  คือ

ก. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ                                    ค. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ข. ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ   ง. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547

- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- เจ้าพนักงานธุรการ

- นายช่างเทคนิค

- พนักงานวัดระดับน้ำ


กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง รวม 63 อัตรา (21-27 ส.ค.55)

ส่วนกลาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ลำปาง)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ (สระบุรี)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ (อุดรธานี)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ (ขอนแก่น)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ (นครราชสีมา)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ (ปราจีนบุรี)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ (ราชบุรี)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ (สงขลา)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ (พิษณุโลก)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ (สงขลา)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ลำปาง)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ (สระบุรี)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ (อุดรธานี)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ (ขอนแก่น)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ (นครราชสีมา)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ (ปราจีนบุรี)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ (ราชบุรี)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ (สงขลา)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ (พิษณุโลก)


แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ (สงขลา)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ
- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- การเขียนหนังสือราช
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุประเบียบงานสารบัญ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


 :3: :3: :3: :23: :23: :23: :23: :23: :24: :24: :24: :24:

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ
- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- การเขียนหนังสือราช
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุประเบียบงานสารบัญ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
:14: :14: :14:


ชีทไทย.คอม
ชีทไทย ศูนย์ข้อสอบไทย งานราชการ ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม

และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ

ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com


Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


 :14: :14: :14: :14: :14: :14: :6:
 :19: :19: :19: :19: :19: :19: :37: :37: :37: :37: :37: :37: