ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน  (อ่าน 4535 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

1. เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร ?
ก. ขาดความอิสระ  ข. ขาดความรัก
ค. ขาดเพื่อน  ง. ขาดความอบอุ่น
ตอบข้อ ข. ขาดความรัก
2. ปัญหาใด คือปัญหาที่แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมของเด็กโดยตรง ?
ก. “ ดิฉันรู้สึกว่า มีเสมหะอยู่ในลำคอตลอดเวลา เวลาพูดต้องกระแอ้มเสียก่อนทุกที
 ทำอย่างไรถึงจะหายละ”
ข. น้ำมันใส่ผมมีประโยชน์ต่อผมหรือเปล่าครับ
ค. “ ความสรกปรกจะทำให้เป็นกลากเกลื้อนได้ไหมคะ ”
ง. “ ทำไมเสียงของผมที่เปล่งออกมาจึงแหลม และทำไมไม่มีลูกกระเดือกเหมือนผู้ชายคนอื่นเขา ”
ตอบข้อ ง.
3. ตามปกติ คนเรามีอะไรเป็นเครื่องควบคุมบุคลิกภาพของตัวเอง ?
ก. อารมณ์และสติปัญญา ข. สติปัญญาและสภาพแวดล้อม
ค. สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ ง. สภาพเศรษฐกิจและอารมณ์
ตอบข้อ ก. อารมณ์และสติปัญญา
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
ก. ครูต้องเตรียมการสอนทุกวัน
ข. ครูต้องเข้าใจความแตกต่างของบุคคล
ค. สมศรีเป็นครูมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมการสอน
ง. แม้จะสอนจนชำนาญก็ควรมีสื่อการสอนประกอบด้วย
ตอบข้อ ค. สมศรีเป็นครูมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมการสอน
5. ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ?
ก. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ข. ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง
ค. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ง. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอบข้อ ก. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
6. คำว่า “ สุนทรียศึกษา ”ควรสังเคราะห์เข้าในข้อใด ?
ก. พุทธศึกษา  ข.  จริยศึกษา
ค. พลศึกษา  ง. หัตถศึกษา
ตอบข้อ ง. หัตถศึกษา
7. ปัจจุบันนักการศึกษา ถือว่าอะไรสำคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ?
ก. ครู  ข. หนังสือเรียน
ค. นักเรียน  ง. สื่อการสอน
ตอบข้อ ค. นักเรียน
8. ข้อใดคือปรัชญาของการวัดผล ?
ก. สอบเพื่อให้รู้ว่าได้หรือตก
ข. สอบเพื่อให้เด็กอยู่ในระดับใดของชั้น
ค. สอบเพื่อค้นหาเด็กที่อ่อนที่สุด
ง. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์
ตอบข้อ ง. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์
9. ข้อใดมิใช่การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ?
ก. การประเมินผลเมื่อปลายปี ข. การประเมินผลก่อนเรียน
ค. การประเมินผลระหว่างเรียน ง. การประเมินผลปลายภาคเรียน
ตอบข้อ ก. การประเมินผลเมื่อปลายปี
10. บุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการวัดผล โดยการสังเกตคือใคร ?
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน  ข. กรรมการศึกษา
ค. ครูฝ่ายปกครอง ง. ครูผู้สอนประจำชั้น/ประจำวิชา
ตอบข้อ ง. ครูผู้สอนประจำชั้น/ประจำวิชา
11. ลักษณะข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งหวังที่จะวัดอะไรเป็นสำคัญ ?
ก. วัดผลงานที่เด็กได้กระทำมา ข. วัดการพัฒนาการของเด็ก
ค. วัดความสำเร็จในชั่วโมงวิชาการ ง. วัดความเจริญงอกงาม
ตอบข้อ ค. วัดความสำเร็จในชั่วโมงวิชาการ
12. ลักษณะการสอนที่ดีที่ครูควรคำนึงคือข้อใด ?
ก. สอนจากนามธรรมไปหารูปธรรม ข. สอนจากง่ายไปยาก
ค. สอนทันทีที่ครูพร้อม  ง. ครู-กระดานดำ -ชอล์ก
ตอบข้อ ข. สอนจากง่ายไปยาก
13. ท่านมีหลักการและวิธีการที่จะแก้ไขเด็กดื้ออย่างไร?
ก. ลงโทษต่อหน้าเพื่อน 
ข.เฉยๆ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
ค. ศึกษาพฤติกรรมตามวัยแห่งพัฒนาการ
ง. แยกเด็กให้นั่งใกล้ครู
ตอบข้อ ค. ศึกษาพฤติกรรมตามวัยแห่งพัฒนาการ
14. การสอนแบบใดที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองน้อยที่สุด ?
ก. ครูอธิบาย  ข. ครูให้เด็กค้นคว้า
ค. เด็กได้ปฏิบัติจริง ง. ครูใช้อุปกรณ์การสอน
ตอบข้อ ก. ครูอธิบาย
15. การเตรียมการสอนทำเพื่ออะไร ?
ก. ช่วยให้ครูเข้าใจในตัวเด็ก
ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง
ค. ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในบทเรียน
ง. ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเลื่อมใสในตัวครู
ตอบข้อ ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง
16. การสอนแบบใดจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะง่ายที่สุด ?
ก. แบบอุปนัย  ข. แบบอภิปราย
ค. แบบบรรยาย  ง. แบบทดลอง
ตอบข้อ ง. แบบทดลอง
17. หลักการสอนตามแนวหลักสูตรใหม่มีเป้าหมายอย่างไร ?
ก. สอนให้นักเรียนแก้ไขปัญหาได้
ข. สอนในด้านพุทธศึกษา
ค. สอนเพื่อให้นักเรียนประกอบอาชีพได้
ง. สอนให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น
ตอบข้อ ง. สอนให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น
18. การสอนแบบใดที่สกัดกั้นมิให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก้ปัญหา?
ก. แบบค้นคว้า ข. แบบอภิปราย
ค. ยึดแบบครูเป็นศูนย์กลาง ง. แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ตอบข้อ ค. ยึดแบบครูเป็นศูนย์กลาง
19. ข้อใดกล่าวผิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ ?
ก. การเสริมแรงทันทีช่วยให้นักเรียนสัมฤทธิ์ผลในการเรียน
ข. การเรียนรู้เป็นขั้นๆ จนกระทั้งสำเร็จผลเรียกว่า Gradual Approximation
ค. ในการเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของผู้เรียนไม่สำคัญ
ง. ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back ) ที่เป็น Positive จะช่วยให้กำลังใจเด็กอยากกระทำซ้ำและข้อมูลย้อนกลับที่เป็น Negative จะทำให้เด็กท้อถอยในการกระทำซ้ำ
ตอบข้อ ค. ในการเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของผู้เรียนไม่สำคัญ
20. ข้อใดเป็นความหมายของการถ่ายโยงความรู้ ?
ก. การใช้วิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนนำการสอนไปสู่จุดประสงค์
ข. การให้เด็กลำลึกบทเรียนย้อนหลัง
ค. การนำการเรียนรู้ในอดีตมาใช้ประโยชน์ในการสอน
ง. การนำผลการทดลองในอดีตทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
ตอบข้อ ค. การนำการเรียนรู้ในอดีตมาใช้ประโยชน์ในการสอน
21. การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนที่คำนึงถึงหลักการใด ?
ก. การเสริมแรงขับภายนอกและภายใน
ข. การสอนค่านิยมและเจตคติ
ค. การสอนตามความถนัดและความสนใจ
ง. การเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตอบข้อ ง. การเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
 
22. บริการที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถปรับตัวกับปัญหาต่างๆที่จะต้องประสบในสภาพสังคมรอบตัวเด็ก คือข้อใด ?
ก. การปฐมนิเทศ  ข. การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล
ค. การแนะแนว  ง. การจัดกิจกรรมนักเรียน
ตอบข้อ ค. การแนะแนว
23. ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักเรียน ?
ก. เพื่อให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย
ข. เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ค. เพื่อให้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
ง. เพื่อให้การสอนซ่อมเสริมบรรลุผล
ตอบข้อ ง. เพื่อให้การสอนซ่อมเสริมบรรลุผล
24. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ เทคโนโลยีทางการศึกษา ” ?
ก. การจัดกิจกรรมนักเรียน
ข. การจัดบริการนักเรียน
ค. การจัดบริการแนะแนว
ง. การใช้เทคนิคและวิธีการโสตทัศนศึกษา
ตอบข้อ ง. การใช้เทคนิคและวิธีการโสตทัศนศึกษา
25. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยระบบโสตทัศนศึกษา ?
ก. การฉายภาพนิ่งประกอบการบรรยาย
ข. การสอนเป็นทีม
ค. การสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน
ง. การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
ตอบข้อ ก. การฉายภาพนิ่งประกอบการบรรยาย
26. ข้อใดมิใช่สื่อการเรียนการสอน ?
ก. ชอล์กและกระดานดำ ข. โต๊ะและเก้าอี้
ค.ครูและนักเรียน ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ ค.ครูและนักเรียน
 
27. ข้อใดเป็นการสอนแบบบูรณาการ ?
ก. การจัดแผนการสอนวิชาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ไว้เป็นแผนเดียวกัน
ข. การใช้สื่อการสอน การจัดสอนเป็นทีมและการจัดนิทรรศการในการสอนวิทยาศาสตร์
ค. การจัดทัศนศึกษา การสอนโดยระบบโทรทัศน์และการสาธิตวิชาคหกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก.


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู   
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก