ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบกรมการท่องเที่ยว [ รับสมัคร จำนวน 17 อัตรา 22 ธ.ค. - 14 ม.ค  (อ่าน 4407 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

yuttana

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21


กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ รับสมัคร 22 ธ.ค. - 14 ม.ค.58

ประกาศ ด้วยกรมท่องเที่ยวจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา  โดยประกาศรับสมัครตำแหน่งดังนี้

หน่วยที่ 1 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)  ว่างครั้งแรก 8 ตำแหน่ง
หน่วยที่ 2 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านการเงินและบัญชี) ว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
หน่วยที่ 3 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ( ด้านกฎหมาย ) ว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
หน่วยที่ 4 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านกิจการภาพยนตร์ ) ว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
หน่วยที่ 5 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ( ด้านสถิติ ) ว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
หน่วยที่ 6 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ( ด้านเศรษฐศาสตร์ ) ว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
หน่วยที่ 7 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ) ว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
หน่วยที่ 8 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ( ด้านวิศวกรรมโยธา ) ว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
หน่วยที่ 9 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ( ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ) ว่างครั้งแรก 1 อัตรา


เงินเดือน 15,000 บาท
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม - 14 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร http://www.perdsorbtoday.com/file10/tourism.pdf


จำหน่ายความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ททท.


แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. 2551
 พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการท่องเที่ยว


และ ******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- ด้านทั่วไป
- ด้านการเงินและบัญชี
- ด้านกฎหมาย
- ด้านกิจการภาพยนตร์
- ด้านสถิติ
- ด้านเศรษฐศาสตร์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านวิศวกรรมโยธา
- ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
- ด้านภาษาต่างประเทศ

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ 
โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
1.ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
2.ส่งเป็นหนังสือแถม VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป ราคา 999 บาท รวมems
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2015, 02:53:20 pm โดย yuttana »

yuttana

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21


ตัวอย่างแนวข้อสอบ
ระเบียบการรับสมัคร

๑. คุณสมบัติทั่วไป
     (๑) มีสัญชาติไทย
     (๒) มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
     (๓) สามารถทำงานให้แก่ ททท. ได้เต็มเวลา
     (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
     (๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลา การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
     (๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
     (๗) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือ ทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น นับแต่วันเข้าปฏิบัติงานใน ททท.
     (๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง นับแต่วันเข้าปฏิบัติงานใน ททท.
     (๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
     (๑๐) ไม่เป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          (ก) โรคเรื้อน
          (ข) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
          (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
          (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
          (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
          (ฉ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
     (๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
     (๑๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียเกี่ยวกับการพนันหรือมีพฤติกรรมมั่วสุมเล่นการพนัน

๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

๓. การรับสมัคร
     (๑) สมัครทาง Online Website  http://reg.registrar.ku.ac.th/tat แล้วพิมพ์เอกสาร การสมัครมายื่นรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
     (๒) เปิดรับสมัครทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๔. การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ชำระเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น)
     (๑) หลังจากกรอกใบสมัครสอบทาง Online ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
     (๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๒๕๐ บาท ภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในภายหลังหรือจะขอคืนค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบมิได้
     (๓) ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ทาง reg.registrar.ku.ac.th/tat หรือ thai.tourismthailand.org

๖. สอบข้อเขียน - สอบข้อเขียน วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน
     ก. ผู้สมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
     ข. ผู้สมัครควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนด ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
     ค. ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนด
     ง. ผู้สมัครต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
     จ. ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต และจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด
     ฉ. เฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผน ๔ นักบัญชี ๓ พนักงานงบประมาณ ๓ พนักงานการเงิน ๓ และลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน ให้นำเครื่องคิดเลข เข้าห้องสอบได้ โดยให้ใช้ได้เฉพาะในการสอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเท่านั้น
๗. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ภาค ดังนี้
     (๑) ภาคข้อเขียน สอบคัดเลือก ๒ วิชา โดยเกณฑ์คะแนนให้เป็นไปตามที่ ททท. กำหนด
          ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
          ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
     (๒) ภาคสัมภาษณ์
          ก. ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ ต้องมารายงานตัวที่งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๗ ภายในวันและเวลาที่ ททท. กำหนด เพื่อรับการประเมินคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ใช้เวลาประเมินประมาณ ๑ ชั่วโมง พร้อมทั้ง ยื่นสำเนาหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม และแสดงหลักฐานเอกสารฉบับจริงประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
               ๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากการกรอกสมัครผ่านระบบ Online พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
               ๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ
               ๓. สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
               ๔. สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันมายื่นประกอบเพื่อรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ ดังนี้
                    ๔.๑ TOEFL แบบสอบข้อเขียน ต้องไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
                    ๔.๒ TOEFL แบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ คะแนน หรือ
                    ๔.๓ IELTS ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือ
                    ๔.๔ TOEIC ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐๐ คะแนน
(ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่สถาบันฯ แจ้งผลคะแนน)
              ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
              ๖.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
              ๗. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
              ๘. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน ๑ ฉบับ
          ข. ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ที่มารายงานตัว และยื่นหลักฐานเอกสารตามที่กำหนด แล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามวันประกาศรับสมัครและระเบียบการรับสมัครแล้ว จึงจะสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ ททท. กำหนดได้
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งเป็นผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ททท. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบ

๘. การกำหนดอัตราเงินเดือน
     (๑) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๔ ขั้น ๑๒,๖๙๐ บาท
     (๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
          ก. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น ๑๑,๓๕๐ บาท
          ข. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น ๑๐,๑๕๐ บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

_____________________________

ดาวน์โหลดตารางรายละเอียดวุฒิการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถสมัครได้ คลิ้กที่นี่

_____________________________

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน


๑. ปฏิบัติงานขึ้นตรงที่ปรึกษา ระดับ ๑๑ หน่วยงานผู้ว่าการ (เลขานุการ ๔)
หน้าที่
     ก. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้ว่าการ
     ข. ประสานงานอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ
     ค. ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป การกลั่นกรองเรื่องที่นำเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องสรุปสาระสำคัญ พร้อมให้ข้อมูลประกอบ จัดลำดับความสำคัญเสนอผู้ว่าการ เพื่อวินิจฉัยสั่งการ
     ง. ประสานและติดตามเรื่องให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
     จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานสารสนเทศ ๔)
หน้าที่
     ก. วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดขององค์กร
     ข. ดำเนินการออกแบบ จัดทำ พัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ด้านการตลาดขององค์กร
     ค. สนับสนุนการดำเนินงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
     ง. ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า ในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานติดตามและประเมินผลตลาดในประเทศ กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง (พนักงานวางแผน ๔)
หน้าที่
     ก. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานด้านการตลาดในประเทศตามแผนงานนโยบายการท่องเที่ยว และแผนวิสาหกิจ
     ข. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดรวมทั้งโครงการ และกิจกรรมสำหรับ แผนการตลาดในประเทศ
     ค. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล เสนอแนะการดำเนินงานตามแผนและกลยุทธ์
     ง. รวบรวมและประสานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดในประเทศ
     จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานบัญชีส่วนกลาง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (นักบัญชี ๓)
หน้าที่
     ก. จัดทำงบทดลอง งบดุล งบรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี พร้อมรายละเอียด ประกอบงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
     ข. จัดทำทะเบียนรับ – จ่ายเงินขององค์กร รายงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน และจัดทำงบกระทบ ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีขององค์กร
     ค. จัดทำระบบเจ้าหนี้ ทะเบียนเจ้าหนี้รายตัว ประกอบด้วยบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร แยกตามรายหนี้เป็นรายงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปีประกอบงบการเงิน
     ง. จัดทำรายงานงบกระแสเงินสด รายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงานประจำเดือน
     จ. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ฯ ททท. ส่วนกลางและสำนักงานสาขา รวมทั้งที่นำไปลงทุน ร่วมทุน และให้เช่า หรือทำประโยชน์
     ฉ. จัดทำรายงานเงินรับฝาก เงินมัดจำรับ เงินมัดจำจ่าย รายงานวัสดุคงเหลือ รายงานค่าโฆษณาค้างชำระ
     ช. รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ค่าล่วงเวลา (รายบุคคล) พนักงานตามปีภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน
     ซ. รายงานเงินประจำงวดและฎีกาเงินงบประมาณ
     ฌ. จัดเก็บข้อมูลทางบัญชีให้แก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการสอบทาน ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินรายไตรมาส/ปี
     ญ. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารการเงินของ ททท. ได้แก่ (เช็ค ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่าย และจัดทำรายงานการใช้ และยอดคงเหลือประจำปี
     ฎ. จัดทำบัญชีเงินพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     ฏ. จัดทำบัญชีเงินสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง ททท. พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดการหักเงินเดือน คืนเงินกู้ คืนเงินยืมทดรอง รายงานภาษีหัก ณ ที่ จ่ายประจำเดือน รายงานลูกหนี้เงินกู้ รายงานลูกหนี้ เงินยืม ทดรอง งบการเงินประจำเดือน และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
     ฐ. จัดเก็บเอกสารการเงิน ทำทะเบียนเก็บเอกสาร และทำลายเอกสารประจำปีตาม ระเบียบงานสารบรรณ
     ถ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (นักบัญชี ๓)
หน้าที่
     ก. ตรวจสอบสัญญายืมเงินยืมทดรองพนักงาน ลูกจ้าง ททท. ส่วนกลาง และเสนออนุมัติ
     ข. จัดทำบัญชีและทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองพนักงาน ลูกจ้าง ททท. ส่วนกลาง จัดทำรายงานสรุปยอดลูกหนี้และงบแยกอายุหนี้เงินยืมทดรองประจำเดือนประกอบงบการเงินประจำเดือน ไตรมาส/ปี
     ค. ติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมทดรองถึงกำหนด และจัดทำรายงานการหักเงินเดือนเพื่อคืนเงินยืมทดรองประจำเดือน
     ง. จัดทำบัญชีและทะเบียนรายละเอียดลูกหนี้การค้าภายนอกรวมทั้งจัดทำรายงานยอดลูกหนี้การค้า และงบแยกอายุหนี้ประจำเดือน จัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้คงเหลือประจำปี ตามมาตรฐานบัญชี
     จ. จัดทำบัญชีและทะเบียนลูกหนี้รอเรียกเก็บและจัดทำรายงานประจำเดือน
     ฉ. จัดทำบัญชีและรายละเอียดลูกหนี้อื่น ๆ ทุกประเภท ประกอบงบการเงินประจำปี
     ช. คำนวณตั้งยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทุกประเภท
     ซ. จัดเก็บเอกสารทางการเงิน ทำทะเบียนคุมเอกสารและทำลายเอกสารประจำปีตามระเบียบงานสารบรรณ
     ฌ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. งานควบคุมงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (พนักงานงบประมาณ ๓)
หน้าที่
     ก. ควบคุมงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน
     ข. จัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย เพื่อบันทึกการใช้จ่ายเงิน และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
     ค. วางแผนการใช้เงินงบประมาณ และพิจารณาวางหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเพื่อใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     ง. จัดส่งเงินงบประมาณประจำปี ให้สำนักงานสาขาในและต่างประเทศตามแผนที่กำหนด
     จ. จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนประจำเดือน และสรุปเงินงบประมาณคงเหลือ ในแต่ละปี
     ฉ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน (พนักงานการเงิน ๓)
หน้าที่
     ก. รับเงินทุกประเภท และนำฝากธนาคาร
     ข. จ่ายเงินให้พนักงานและลูกจ้าง ททท.
     ค. ซื้อดร๊าฟท์และโอนเงิน เพื่อสั่งจ่ายบุคคลหรือหน่วยงานภายใน ททท.
     ง. เบิกจ่ายเงินเดือน เงินช่วยเหลือบุตร เงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ เงินโบนัส เงินบำเหน็จของพนักงานและลูกจ้าง ททท. ฯลฯ
     จ. หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากรเป็นรายเดือนและยื่นแบบแสดงรายการ และออกหนังสือรับรองเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายปี
     ฉ. จัดทำตารางค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาพร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานและลูกจ้าง ททท.
     ช. ลงบันทึกการรับ – จ่ายเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินสวัสดิการพนักงาน และลูกจ้าง ททท. พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมเช็ค
     ซ. ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและลูกจ้าง ททท. เกี่ยวกับด้านการเงิน
     ฌ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. กลุ่มสารสนเทศการตลาด กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓)
หน้าที่
     ก. วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดขององค์กร
     ข. ดำเนินการออกแบบ จัดทำ พัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ด้านการตลาดขององค์กร
     ค. สนับสนุนการดำเนินงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
     ง. ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า ในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     จ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ ๓)
หน้าที่
     ก. วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององค์กร
     ข. ดูแลและออกแบบระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ค. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศให้สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์กร
     ง. ให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องระบบที่พัฒนาเพื่อการใช้งาน
     จ. ติดตั้งระบบงานประมวลผล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
     ฉ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานสารสนเทศ ๓)
หน้าที่
     ก. วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององค์กร
     ข. ดูแลและออกแบบระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ค. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศให้สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์กร
     ง. ให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องระบบที่พัฒนาเพื่อการใช้งาน
     จ. ติดตั้งระบบงานประมวลผล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
     ฉ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. ททท. สำนักงานภูเก็ต ภูมิภาคภาคใต้ (พนักงานการตลาด ๓)
หน้าที่
     รับผิดชอบการบริหารงานด้านการตลาดส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบและภูมิภาคอื่น ในประเทศไทย รับผิดชอบให้บริการข่าวสาร แนะนำ และอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญ และรายงานสถานการณ์ทางการท่องเที่ยว ที่เป็นประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการตลาดแก่หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้ท้องถิ่นรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคมหรือชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

๑๒. งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป)
หน้าที่
     ก. ดูแลอาคารสถานที่ และการบริการด้านสาธารณูปโภค
     ข. การประกันภัยอาคารสถานที่ ตลอดจนครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน
     ค. การทำความสะอาด และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ประดับอาคาร
     ง. การรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน และสถานที่จอดรถ
     จ. การให้บริการด้านนักการภารโรง
     ฉ. ควบคุมดูแลการใช้ห้องประชุม การจัดเลี้ยง และบริการในการประชุม
     ช. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน (ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน)
หน้าที่
     ก. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามสิทธิของพนักงาน ลูกจ้าง ททท. และค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงิน สวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ยกเว้นรายการ ที่ยืมเงินทดรอง
     ข. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน ยกเว้นรายการที่ยืมเงินทดรอง ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและลูกจ้าง ททท. ในการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง
     ค. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก