ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 2 อัตรา (11 - 21 ก.ย. 2560)
2
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 7 อัตรา (1 - 21 ก.ย. 2560)
3
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ป.ตรี รวม 1 อัตรา (1 - 21 ก.ย. 2560)
4
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 อัตรา (13 - 19 ก.ย. 2560)
5


ตัวอย่าางแนวข้อสอบ ของ กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน


1.     การส่งเสริมการเกษตร มีความหมายอย่างไร?
         ก.    การบริการช่วยเหลือประชาชน ชาวไร่ ชาวนา
         ข.    วิธีการให้การศึกษา เพื่อปรับปรุงเทคนิคทางการเกษตร
         ค.    การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรายได้ของเกษตรกร
         ง.    ถูกทุกข้อ
         ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2.     ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของงานส่งเสริม?
         ก.    กระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้นำในระดับท้องถิ่น
         ข.    เน้นความสามารถในการช่วยตัวเอง
         ค.    เน้นให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากร กำลังความสามารถและวัสดุของเขาเอง
         ง.    รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้
         ตอบ ง. รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้

3.     ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
         ก.    งานส่งเสริม คือระบบการให้การศึกษานอกโรงเรียน
         ข.    งานส่งเสริมอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน
         ค.    การส่งเสริมไม่จำเป็นต้องมีห้องเรียนและหลักสูตรของการเรียนการสอนที่แน่นอน
         ง.    ไม่มีคำตอบ
         ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

4.     การส่งเสริมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
         ก.    การผลิตทางการเกษตร                                                       ข.   คหกรรม
         ค.    สินเชื่อทางการเกษตร                                                        ง.   ไม่มีคำตอบ
         ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

5.     การส่งเสริมคือการให้การศึกษาแก่บุคคลประเภทใด?
         ก.    เกษตรกร                                                                               ข.   แม่บ้าน
         ค.    บุตรหลานเกษตรกร                                                            ง.   ถูกทุกข้อ
         ตอบ ง. เกษตรกร แม่บ้าน บุตรหลานเกษตรกร

6.     งานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
         ก.    การปรับปรุงชุมชน                                                             ข.   การพัฒนาความเป็นผู้นำ
         ค.    กิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ                                       ง.   ถูกทุกข้อ
         ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

7.     งานส่งเสริมการเกษตรไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
         ก.    การปรับปรุงชุมชน                                                             ข.   การพัฒนาความเป็นผู้นำ
         ค.    กิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ                                       ง.   ไม่มีคำตอบ
         ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

8.     วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่?
         ก.    สร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ภาคภูมิใจในอาชีพ
         ข.    เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการไปสู่เกษตรกร
         ค.    เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อการบริโภคในครอบครัวขอตนเอง
         ง.    ถูกทุกข้อ
         ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9.     ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
         ก.    ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการศึกษา
         ข.    ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการเมือง
         ค.    ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาจิตวิทยา
         ง.    ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาเศรษฐศาสตร์
         ตอบ ก. ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการศึกษา

10.   ปรัชญา หมายถึง?
         ก.    ความรู้อันประเสริฐ ความรู้ที่ดีเลิศ ความรู้อันสูงสุด
         ข.    ความเชื่อ แนวคิด และทัศนคติทั่วไปของบุคคลหรือกลุ่ม
         ค.    การรวบรวมความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
         ง.    ถูกทุกข้อ
         ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
6
กรมพัฒนาที่ดิน มีความต้องการรับสมัครเข้ารับราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 21 กันยายน 2560


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

รายละเอียดการรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
4.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 ( สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

เอกสารแนบการสมัครงานกับกรมพัฒนาที่ดินเพิ่มเติม 
: https://goo.gl/CLuami

เอกสารแนวข้อสอบมาใหม่ไฟล์เอกสารสำหรับเตรียมสอบ
เนื้อหาจะประกอบไปด้วย

- เตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
- ความรู้เี่กี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน
- แนวข้อสอบบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน_อัตนัย
- แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
- แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เลือกสอบเฉพาะตำแหน่งเลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
-ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


7
ตัวอย่างแจกฟรีแนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ

 

1.     ผู้มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ คือ
        ก.    ผอ. สำนักงบ                                                                        ข.    รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
        ค.    อธิบดี                                                                                     ง.     ผู้อำนวยการกองคลัง

2.     ผู้ใดมีอำนาจกำหนดระยะเวลาของเงินประจำงวด
        ก.    อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                          ข.    ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
        ค.    ปลัดกระทรวงการคลัง                                                       ง.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3.     ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้
        ก.    ปลัดกระทรวงการคลัง                                                     
        ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                   
        ค.    ปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
        ง.     นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4.     การกู้เงินลักษณะใดไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
        ก.    การออกพันธบัตร                                                                ข.    การออกตราสาร
        ค.    การออกตั๋วเงินคลัง                                                             ง.     การทำสัญญากู้เงิน

5.     ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายข้ามปี
        ก.    ไม่ต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด                                       ข.    ต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
        ค.    ให้จ่ายเสร็จทันภายในปีงบประมาณ                               ง.     เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายได้ทัน

6.     ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
        ก.    จัดให้มีประมวลบัญชีการเงินแผ่นดิน
        ข.    วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการ
        ค.    กำหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
        ง.     จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันตลอดจนเอกสารต่างๆ

7.     ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภา
        ก.    คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ                           
        ข.    คำอธิบายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
        ค.    รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
        ง.     รายงานเกี่ยวกับรายจ่ายของรัฐปีปัจจุบัน

8.     ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น ตามมาตรา 9 ทวิ แต่ต้องไม่เกิน
        ก.    ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
ข. ร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
ค. ร้อยละ 80 ของการชำระคืนต้นเงินกู้
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

9.     ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ ครม. เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยกี่เดือนก่อนวันเริ่มงบประมาณนั้น
        ก.    1  เดือน                                                                                  ข.    2  เดือน
        ค.    3  เดือน                                                                                  ง.     4  เดือน

10.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ จะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่นๆ
        ในงบเดียวกันได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
        ก.    รมต. เจ้าของงบประมาณ                                                   ข.    รมต. การคลัง
        ค.    ครม.                                                                                       ง.     นายกรัฐมนตรี

11.  ข้อใดไม่จัดเป็นเงินงบประมาณประเภทงบกลาง
        ก.    เงินเดือน ค่าจ้างประจำ                                                      ข.    เงินค่ารักษาพยาบาล
ค. เงินปรับวุฒิของข้าราชการ                                                ง.     เงินปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น

12.  ข้อใด ไม่ใช่ งบประมาณส่วนจังหวัด
        ก.    ค่าวัสดุ                                                                                   ข.    ค่าครุภัณฑ์
        ค.    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      ง.     หมวดเงินอุดหนุน

13.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 ข้อ 10
        ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติอย่างไร
        ก.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไปขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กปช. แล้วจึงปฏิบัติตามแผน       
        ข.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไปขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการแล้วจึงจะปฏิบัติตามแผน
        ค.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หารือผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไปขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กปช. แล้วปฏิบัติตามแผน
        ง.     จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หารือเลขาธิการ กปช. แล้วขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

14.  ค่าจ้างพิมพ์ บรรจุหีบห่อ การเบิกเงินในหมวดใด               
        ก.    ค่าตอบแทน                                                                          ข.    ค่าใช้สอย
        ค.    ค่าวัสดุ                                                                                   ง.     ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

15.  การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพันต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเมื่อใด
        ก.    ก่อนสิ้นเดือนกันยายน                                                       ข.    ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม
        ค.    ก่อนสิ้นเดือนเมษายน                                                        ง.     ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม

++++++++++++++++++++++
8

ตำแหน่งที่รับสมัครเข้าราชการ สำนักงบประมาณ
 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000-16,500 บาท
เปิดรับสมัครจำนวน 1 ตำแหน่งสถานที่รับสมัครสอบ วันที่และเวลา เว็บไซด์เบอร์โทรของหน่วยงาน
1.ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 ( ได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
เข้าที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th หัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์” หรือ http://bb.job.thai.com
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพิมพ์แบบฟอร์มและชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 22 กันยายน 2560
 โดยจะมีอัตราค่าธรรมเนียม 330 บาทรวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว


รายละเอียดของประกาศสำนักงบประมาณ

รายละเอียดข้อมูลเงื่อนไขของการสมัครสำนักงบประมาณ


สำนักงบประมาณ แนวข้อสอบเก็งมาใหม่ ปีล่าสุดอัพเดทใหม่
เก็งแนวข้อสอบ หนังสือสอบตำราติวสอบ เพื่อสอบ
หัวข้อแนวข้อสอบประกอบด้วย สารบัญเนื้อหา ได้แก่

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
-  นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
-  แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
-  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-  สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
- นิติกรปฏิบัติการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ9


สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครจำนวน 55 อัตรา (วิธีการสมัครออนไลน์)
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 กันยายน 2560


ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1.1ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
1.2ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

2.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.1ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
 2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
 2.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
 2.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 2.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 2.6 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 2.7 ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 กันยายน 2560 ( สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์www.senate.go.th หรือที่ https://senate.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครสอบ”

เอกสารการสมัครงานรายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/yA8EJbแนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบเข้าทำงาน
ไฟล์เอกสารเตรียมสอบ มาใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหา

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- แนวข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาของไทย
-  แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ 2548
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบความถนัดตามตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- พนักงานบริการ
- พนักงานพัสดุ,
- พนักงานเรียงพิมพ์,
- เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและ สวัสดิการ,
- พนักงานสนับสนุนการประชุม,
- ช่างภาพ,
- พนักงานซ่อมบำรุง(ช่าง ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,โยธา)
- ผู้สื่อข่าว,
- นักสื่อสารมวลชน,
- นักวิชาการผลิตสื่อ โสตทัศน์,
- นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล,
- นักวิชาการด้านการเงินและสวัสดิการ, 
- นักเอกสารสนเทศ,
- นักจดหมายเหตุ,
- นักวิชาการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร,
- นักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย,
- นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ด้านกฎหมาย,
- นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ
10
รวมแนวข้อสอบของกรมป่าไม้ ****ตัวอย่าง***

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป่าไม้
ก. http://www.sso.go.th                                                  ค. http:// www.fish.go.th 
ข. http:// www.forest.go.th                                            ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ  ข. http://www.forest.go.th
2. อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกคือใคร
ก. นายถนอม   เปรมรัศมี                                                 ค. มร.เอช. เอ. เสลด                                           
ข. นายเทียม   คมกฤส                                                 ง. มร.ดับลิว. เอฟ. ลอยด์ 
ตอบ    ค. มร.เอช. เอ. เสลด   (  เป็นเจ้ากรมป่าไม้ 2439 – 2444 )             
3. อธิบดีกรมป่าไม้คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์    โสโน                                                         ค. นายถนอม   เปรมรัศมี
ข. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                               ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี
ตอบ   ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี
4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป่าไม้มีกี่คน
ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน   คือ
1. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                       รองอธิบดี
2. นายประยุทธ    หล่อสุวรรณศิริ                         รองอธิบดี
3. ดร.วิฑูรย์          ชลายนนาวิน                             รองอธิบดี
5. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 17 กันยายน  พ.ศ. 2439                                              ค.19 กันยายน  พ.ศ. 2439
ข. 18 กันยายน  พ.ศ. 2439 ง. 20 กันยายน  พ.ศ. 2439                 
ตอบ  ข. 18  กันยายน  พ.ศ. 2439
6. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ก. รัชกาลที่  4                                                                    ค. รัชกาลที่  6
ข. รัชกาลที่  5                                                                    ง. รัชกาลที่  7
ตอบ   ข. รัชกาลที่  5  ( พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )
 
7. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป่าไม้
ก. Department of  Labour  Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. The Customs  Department
ง. Royal Forest  Department
ตอบ   ง. Royal Forest Department
8. กรมป่าไม้ ไม่เคยสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย                                                   
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. กระทรวงการคลัง
ตอบ   ง. กระทรวงการคลัง
9. กรมป่าไม้ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี                                                                             ค. คลองเตย
ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. จตุจักร
ตอบ   ง. จตุจักร
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้
ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ง. เป็นหน่วยงานหลักมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ตอบ     ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
 
 
11.  ข้อใดคือ ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป่าไม้
ก. ป้องกันรักษาป่า
ข. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
ค. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ
ตอบ    ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ
12. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลักของกรมป่าไม้
ก. มีความรับผิดชอบ                                                        ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ
ข. การเปิดใจกว้าง                                                            ง. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด
ตอบ   ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ

[/center]
หน้า: [1] 2 3 ... 10