ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: รวบรวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด!!!  (อ่าน 1244 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

wareerat

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 228ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรอบรู้
-  นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ กทม.
-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-  แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย และ VCD ติวคณิตศาสตร์  ราคา 999 บาท

ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กทม.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
-  แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2013, 10:03:22 am โดย wareerat »

wareerat

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 228


กรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดสอบครูผู้ช่วย 2556 จำนวน 76 อัตรา ข่าวด่วนล่าสุดครับ เพื่อนๆ คนที่จบสายครูให้ไวเลยครับ เปิดสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพ นี่เองเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com หัวข้อประกำศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
    (1) อ่ำนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน การกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

    (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำกำรสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

    (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟ้มบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภำยหลัง

    (4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มค้นหาใบชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

2.  ขั้นตอนการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    (1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กรกฎำคม 2556 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตามวันเวลาที่กำหนด โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 200 บำท (สองร้อยบาทถ้วน)

    (2) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริกำรทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบนอกเหนือจำกค่าธรรมเนียมสอบ

    (3) เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

    (4) ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบ สำนักการศึกษาจะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

    (5) ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว สำมำรถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหำคม 2556 เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com ลงในกระดำษขนำด 21x29.7 ซม. (A4) พร้อมติดรูปถ่ำยที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบและลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทรศัพท์ 0 2437 6631 - 5 ต่อ 3444 - 5 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

    ***ใบสมัครสอบและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้นำใบสมัครสอบไปยื่นและแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แนบหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งไว้ในใบสมัครสอบด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.teacherbkk.com/aaa.pdf