ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9  (อ่าน 1064 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
1. หลักสูตรคืออะไร ?
ก.       คู่มือประกอบการศึกษาของครู
ข.       เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน
ค.       ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
ง.       เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
ตอบข้อ  ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน

2. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?
ก.       ชีวิตและสังคม                             
ข.       สังคมและชุมชน
ค.       ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ง.       เศรษฐกิจและชุมชน
ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม

3. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?
ก.       กำหนดเนื้อหาสาระ
ข.       กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน
ค.       กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ง.       กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

4. การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?
ก.       การประกอบอาชีพ
ข.       การอยู่ร่วมกันในสังคม
ค.       การพัฒนาสมอง
ง.       การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม

5. รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?
ก.       ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข.       ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค.       ความพร้อมของผู้เรียน
ง.       สภาพของท้องถิ่น
ตอบข้อ ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา

6. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?
ก.       ทรัพยากรที่มีอยู่
ข.       งบประมาณของรัฐ
ค.       เศรษฐกิจของประเทศ
ง.       สภาพสังคมในปัจจุบัน
ตอบข้อ ก. ทรัพยากรที่มีอยู่

7. ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก.       รัฐ
ข.       ท้องถิ่น
ค.       สถานศึกษา
ง.       กระทรวงศึกษาธิการ
ตอบข้อ ก. รัฐ

8. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?
ก.       รัฐธรรมนูญ
ข.       แผนการศึกษาแห่งชาติ
ค.       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ง.       แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบข้อ ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ

9. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?
ก.       ทาบา
ข.       กู๊ด
ค.       วิชัย   วงษ์ใหญ่
ง.       ธำรง   บัวศรี
ตอบข้อ  ก. ทาบา

10. ข้อใดคือความของหลักสูตรที่กรมวิชาการกำหนดไว้ ?
ก.       หลักสูตร  คือ  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู
ข.       หลักสูตร  คือ  วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ค.       หลักสูตร  คือ  กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน
ง.       หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตอบข้อ ง. หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

11. ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร ?
ก.       ล้อ
ข.       พวงมาลัย
ค.       ตัวเครื่อง
ง.       ไฟรถ
ตอบข้อ  ข. พวงมาลัย

12. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร ?
ก.       ความมุ่งหมาย
ข.       เนื้อหา
ค.       กระบวนการเรียนการสอน
ง.       การประเมินผล
ตอบข้อ  ก. ความมุ่งหมาย

13. หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?
ก.       แบบสัมพันธ์วิชา
ข.       แบบเนื้อหาวิชา
ค.       แบบหมวดวิชา
ง.       แบบบูรณาการ
ตอบข้อ ข. แบบเนื้อหาวิชา

14. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด ?
ก.       สารัตถนิยม
ข.       นิรันตรนิยม
ค.       พิพัฒนาการ
ง.       ถูกทั้ง ก. และ ค.
ตอบข้อ ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

15. หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ?
ก.       หลักสูตรกิจกรรม
ข.       หลักสูตรแกนกลาง
ค.       หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม
ง.       ถูกทั้ง ก. และ ข.
ตอบข้อ ง . ถูกทั้ง ก. และ ข.

16. หลักสูตรในข้อใดไม่ได้ใช้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม ?
ก.       แบบสัมพันธ์วิชา
ข.       แบบเนื้อหาวิชา
ค.       แบบหมวดวิชา
ง.       แบบบูรณาการ
ตอบข้อ ง. แบบบูรณาการ

17. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใช้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาแบบใด ?
ก.       พิพัฒนาการ
ข.       อัตถิภาวนิยม
ค.       ปฏิรูปนิยม
ง.       นิรันตรนิยม
ตอบข้อ ค. ปฏิรูปนิยม

18. หลักสูตรที่จัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?
ก.       บูรณาการ
ข.       เอกัตภาพ
ค.       แกนกลาง
ง.       กิจกรรม
ตอบข้อ ข. เอกัตภาพ

19. ข้อใดเป็นความหมายของ การพัฒนาหลักสูตร ที่สมบูรณ์ที่สุด ?
ก.       การปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น
ข.       การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่
ค.       การยกเลิกหลักสูตรเดิมแล้วทำหลักสูตรใหม่
ง.       การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น
ตอบข้อ ง . การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น

20. ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ ทาบา กำหนดคือข้อใด ?
ก.       กำหนดจุดมุ่งหมาย
ข.       วินิจฉัยความต้องการ
ค.       คัดเนื้อหาสาระ
ง.       จัดเนื้อหาสาระ
ตอบข้อ ข. วินิจฉัยความต้องการ

21. ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรข้อใดใช้ในการควบคุมทิศทางในการจัดการศึกษา ?
ก.       พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา
ข.       พื้นฐานด้านจิตวิทยา
ค.       พื้นฐานด้านสังคม
ง.       พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ตอบข้อ ก. พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา

22. ข้อมูลด้านใดมีบทบาทในการกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนมากที่สุด ?
ก.       ด้านปรัชญาการศึกษา
ข.       ด้านจิตวิทยา
ค.       ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ง.       ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ตอบข้อ ข. ด้านจิตวิทยา

23. หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร ?
ก.       ประถม ก กา
ข.       จินดามณี
ค.       ปฐมมาลา
ง.       ประถมจินดามณี
ตอบข้อ ก . ประถม ก กา

24. ปัจจุบันใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง ?
ก.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.       กระทรวงศึกษาธิการ
ค.       คณะกรรมการสถานศึกษา
ง.       สถานศึกษา
ตอบข้อ ก . คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25. ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร ?
ก.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.       กรมวิชาการ
ค.       คณะกรรมการสถานศึกษา
ง.       สถานศึกษา
ตอบข้อ ง. สถานศึกษา

26. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดเป็นหลักสูตรชนิดใด ?
ก.       หลักสูตรท้องถิ่น
ข.       หลักสูตรเฉพาะ
ค.       หลังสูตรแกนกลาง
ง.       หลักสูตรเสริม
ตอบข้อ ค . หลักสูตรแกนกลาง

27. จุดมุ่งหมายของหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้คนไทยได้พัฒนาด้านไหน ?
ก.       เป็นคนดี
ข.       มีความสุข
ค.       มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
ง.       ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง . เป็นคนดี มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ

28. จุดมุ่งเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด ?
ก.       มุ่งให้คนไทยเป็นสากล
ข.       มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล
ค.       มุ่งให้คนไทยเสียสละเพื่อชาติ
ง.       มุ่งให้คนไทยเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
ตอบข้อ ข .มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล

29. เวลาและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนดให้จัดได้อย่างไร ?
ก.       เฉพาะช่วงกลางวัน
ข.       จัดได้ทุกรูปแบบ
ค.       จัดได้ตามแบบของโรงเรียน
ง.       จัดตามที่ท้องถิ่นกำหนด
ตอบข้อ ข . จัดได้ทุกรูปแบบ


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก หนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู   
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488 ( BB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/