ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: New!!หนังสือติวสอบ แนวข้อสอบตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ปี 2556  (อ่าน 673 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

akikojung

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 117ระเบียบการรับสมัคร

๑. คุณสมบัติทั่วไป
     (๑) มีสัญชาติไทย
     (๒) มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
     (๓) สามารถทำงานให้แก่ ททท. ได้เต็มเวลา
     (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
     (๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลา การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
     (๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
     (๗) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือ ทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น นับแต่วันเข้าปฏิบัติงานใน ททท.
     (๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง นับแต่วันเข้าปฏิบัติงานใน ททท.
     (๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
     (๑๐) ไม่เป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          (ก) โรคเรื้อน
          (ข) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
          (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
          (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
          (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
          (ฉ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
     (๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
     (๑๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียเกี่ยวกับการพนันหรือมีพฤติกรรมมั่วสุมเล่นการพนัน

๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

๓. การรับสมัคร
     (๑) สมัครทาง Online Website  http://reg.registrar.ku.ac.th/tat แล้วพิมพ์เอกสาร การสมัครมายื่นรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
     (๒) เปิดรับสมัครทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๔. การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ชำระเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น)
     (๑) หลังจากกรอกใบสมัครสอบทาง Online ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
     (๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๒๕๐ บาท ภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในภายหลังหรือจะขอคืนค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบมิได้
     (๓) ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ทาง reg.registrar.ku.ac.th/tat หรือ thai.tourismthailand.org

๖. สอบข้อเขียน - สอบข้อเขียน วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน
     ก. ผู้สมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
     ข. ผู้สมัครควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนด ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
     ค. ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนด
     ง. ผู้สมัครต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
     จ. ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต และจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด
     ฉ. เฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผน ๔ นักบัญชี ๓ พนักงานงบประมาณ ๓ พนักงานการเงิน ๓ และลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน ให้นำเครื่องคิดเลข เข้าห้องสอบได้ โดยให้ใช้ได้เฉพาะในการสอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเท่านั้น
๗. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ภาค ดังนี้
     (๑) ภาคข้อเขียน สอบคัดเลือก ๒ วิชา โดยเกณฑ์คะแนนให้เป็นไปตามที่ ททท. กำหนด
          ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
          ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
     (๒) ภาคสัมภาษณ์
          ก. ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ ต้องมารายงานตัวที่งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๗ ภายในวันและเวลาที่ ททท. กำหนด เพื่อรับการประเมินคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ใช้เวลาประเมินประมาณ ๑ ชั่วโมง พร้อมทั้ง ยื่นสำเนาหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม และแสดงหลักฐานเอกสารฉบับจริงประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
               ๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากการกรอกสมัครผ่านระบบ Online พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
               ๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ
               ๓. สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
               ๔. สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันมายื่นประกอบเพื่อรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ ดังนี้
                    ๔.๑ TOEFL แบบสอบข้อเขียน ต้องไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
                    ๔.๒ TOEFL แบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ คะแนน หรือ
                    ๔.๓ IELTS ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือ
                    ๔.๔ TOEIC ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐๐ คะแนน
(ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่สถาบันฯ แจ้งผลคะแนน)
              ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
              ๖.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
              ๗. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
              ๘. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน ๑ ฉบับ
          ข. ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ที่มารายงานตัว และยื่นหลักฐานเอกสารตามที่กำหนด แล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามวันประกาศรับสมัครและระเบียบการรับสมัครแล้ว จึงจะสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ ททท. กำหนดได้
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งเป็นผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ททท. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบ

๘. การกำหนดอัตราเงินเดือน
     (๑) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๔ ขั้น ๑๒,๖๙๐ บาท
     (๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
          ก. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น ๑๑,๓๕๐ บาท
          ข. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น ๑๐,๑๕๐ บาท

ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_เฉลยละเอียด_
แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน _AEC_ ด้านเศรษฐกิจ
ถาม - ตอบ แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชีจำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ คัดสรร ทุกอย่างที่มีสอบ
ส่งเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทาง E-mail เนื้อหาครอบคลุม
มีแนวตัวอย่างข้อสอบ เฉลย พร้อมสรุปรายระเอียดให้ครบถ้วน
สามารถอ่านติว ก่อนสอบได้สบาย
******ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท********
____________________________________________________________________
** สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งภายใน 3 ชั่วโมง**
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1111925 , 087-2190024
Whats App : 087-2190024
Line : 27728843
E-Mail : gan_thai@hotmail.com
http:// www.facebook.com/organ.toshiko
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขบัญชี 425-0-079-9-88 ธีรศานต์ ธมิกานนท์ ธ.กรุงไทย