ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: **มาแว้วหนังสือสอบ แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกตำแหน่ง ใช้สอบปี 2558**  (อ่าน 3514 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกตำแหน่ง ใช้สำหรับอ่านสอบปี 2558 แม่นยำที่สุด   
1. ข้อใดคือคุณสมบัติของวุฒิอาสา  ตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิอาสาและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิอาสา พ.ศ. ๒๕๕๔

ก. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือของสังคมและชุมชน

ข. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง

ค. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ง. ถูกทุกข้อ


2. หากวุฒิอาสาเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องลาออกหรือพ้นจากสมาชิกพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าเท่าใด

ก.  5  ปี ค. 3 ปี

ข.  4 ปี ง.  2 ปี

 

3. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของวุฒิอาสา

ก. เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข. ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย

ง. ถูกทุกข้อ


4. วุฒิอาสา มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 ก. 1 ปี ค. 3 ปี

ข. 2  ปี ง. 4 ปี


 

 

5. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิอาสาและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิอาสา พ.ศ. ๒๕๕๔

ก. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข. นายกรัฐมนตรี ง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน


 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

6. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับใด

ก. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒

ข. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔0

ค. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ง. ถูกเฉพาะ ก และ ค


7. ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด

ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

ค. ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ง. ถูกทุกข้อ


 

8. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ก.  ลาออก 

ข.  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์

ค. วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาตำแหน่ง

ง. ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ


9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ก. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน

ข. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ค. ติดตาม
ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น

ง. ถูกทุกข้อ


10. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทำได้โดย

ก. วาจา ค. ด้วยวิธีการอื่น

ข. ทำเป็นหนังสือ ง. ถูกทุกข้อ


 มาตรา ๒๔ การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทำได้โดยทำเป็นหนังสือ ด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่น

11. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับรายละเอียดในกรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ

ก. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ค. ใช้ถ้อยคำสุภาพ

ข. ไม่ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ง. ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน


 

12. ผู้ตรวจการแผ่นดินทำ ต้องทำรายงานประจำ ปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาภายในเดือนใด

ก.  มกราคมของทุกปี ค. มีนาคมของทุกปี

ข.  กุมภาพันธ์ของทุกปี ง. เมษายนของทุกปี


13. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ คือใคร

ก.  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ค. นายชวน หลีกภัย

ข. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ง. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์


14. พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก.  14 พฤศจิกายน  2552 ค. 14  ธันวาคม  2552

ข.  13 พฤศจิกายน  2552                                                                         ง.  13 ธันวาคม  2552

 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2556

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
2. บุคลากร
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
5. นักวิชาการ (งานนโยบายและแผน)
6. เจ้าหน้าที่สอบสวน
7. นักวิชาการ (งานส่งเสริมมาตราฐานจริยธรรม)
8. นักวิชาการ (งานวิจัยวิชาการ)
9. นักวิชาการ (งานผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา)
10. นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์)

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550 (whatsapp,LINE), 085-744-4488 (สำรอง)
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 081-0550-550  หรือที่ sheetthai1@hotmail.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2015, 12:23:51 pm โดย Lomaza »

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


เตรียมตัวกันพร้อมหรือยังคร้าาาา

 :7: :7: :7: :7:

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


Done

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


[/color][/size]

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม

และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550 (LINE,whatsapp) , 085-744-4488 (สำรอง)
กรุณาชำระค่าสินค้า เลขที่บัญชี 871-2093-677 ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ

ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-0550-550
หรือแจ้งที่ sheetthai1@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


 :23: :23: :23: :23:

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


1111111111111111111111111

paylituzu

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 5


 หลังจากสอบ ONET เป็นไงกันบ้างเอ่ยยย ? ง่ายละซิ้ ! 555+ ล้อเล่นๆ >< แต่ถึงแม้ว่า ONET จะจบไปแล้ว แต่มันก็ยังไม่ใช่จุดจบของการเรียนรู้นะคะ ...
goldenslot
 
GClub