ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: เอกสารข้อสอบตำรวจสายบัญชี และการเงิน 2556 ใหม่ล่าสุด ชัว!!!  (อ่าน 725 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

jackieza

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 4แนวข้อสอบตำรวจสายบัญชี และการเงิน 2556  ใหม่ล่าสุด
 
1.   รายจ่ายตามงบประมาณ  จำแนกออกเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง

ก.  2 ประเภท                                                                                ข.  3 ประเภท

ค.  4ประเภท                                                                                ง.  5ประเภท

ตอบ       ก.  2ประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น 2ลักษณะ ได้แก่

1.  รายจ่ายของส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ

2.  รายจ่ายงบกลาง

2.   ข้อใดไม่ใช่ประเภทสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ

ก.  วัสดุสำนักงาน                                                                        ข.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค.  วัสดุงานบ้านงานครัว                                                           ง.  วัสดุครุภัณฑ์

ตอบ       ง.  วัสดุครุภัณฑ์

                ประเภทของวัสดุโดยสภาพ  มีดังนี้

1.  วัสดุสำนักงาน                                                                2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3.  วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    4.  วัสดุก่อสร้าง

5.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                         6.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                  8.  วัสดุการเกษตร

9.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                              10.  วัสดุเครื่องแต่งกาย

11.  วัสดุกีฬา                                                                        12.  วัสดุคอมพิวเตอร์         

3.   วัสดุประเภทสำนักงานที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1ปีขึ้นไป  แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000บาท  ได้แก่ข้อใด

ก.  พระบรมฉายาลักษณ์                                                             ข.  เครื่องกรอเทป

ค.  เครื่องกะเทาะเมล็ดพืช                                         ง.  สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก

ตอบ       ก.  พระบรมฉายาลักษณ์

                วัสดุสำนักงานที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1ปีขึ้นไป  แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000บาท  ให้จัดเป็นวัสดุ

1.  เครื่องตัดโฟม                                                                  2.  เครื่องตัดกระดาษ

3.  เครื่องเย็บกระดาษ                                                          4.  กุญแจ

5.  ภาพเขียน,  แผนที่                                                          6.  เครื่องดับเพลิง

7.  พระบรมฉายาลักษณ์                                                     8.  แผงปิดประกาศ

9.  กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด                        10.  กระเป๋า

11.  แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ

12.  มู่ลี่,  ม่านปรับแสง (ต่อผืน)                                        13.  พรม (ต่อผืน)

14.  นาฬิกาหรือแขวน                                                        15.  เครื่องคำนวณเลข (Calculator)

16.  หีบเหล็กเก็บเงิน                                                          17.  พระพุทธรูป

18.  พระบรมรูปจำลอง                                                       19.  แผงกั้นห้อง (Partition)

4.   ข้อใดหมายถึงรายจ่ายในหมวดค่าใช้สอย

ก.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ

ข.  ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ต่างประเทศ

ค.  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาหรือพัฒนาระบบต่างๆ

ง.  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม

ตอบ       ง.  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม         

ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ได้

1.  ค่าปักเสาพาดภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า

2.  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม

3.  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา

4.  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม

5.  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์                                   6.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

7.  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                              8.  ค่าซักฟอก

9.  ค่าตักสิ่งปฏิกูล                                                                10.  ค่าระวางบรรทุก

11.  ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้านข้าราชการ)

12.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เป็นต้น)

13.  ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                      14.  ค่าบริการรับใช้

15.  ค่าเบี้ยประกัน

16.  ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ  ค่าจ้างแบกสัมภาระ  ค่าบริการจำกัดปลวก  เป็นต้น)

5.   รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึงข้อใด

ก.  รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ

ข.  รายจ่ายซึ่งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ขอเบิกไว้

ค.  รายจ่ายที่กำหนดไว้จ่ายเพื่องานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ       ก.  รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ

                รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ

6.   รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  จำแนกออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่อะไรบ้าง

ก.  งบบุคลากร,  งบดำเนินงาน,  งบกองกลาง,  เงินเดือน,  งบลงทุน

ข.  เงินประตำแหน่ง,  เงินเดือน,  งบดำเนินงาน,  งบรายจ่ายอื่น,  งบกองกลาง

ค.  งบบุคลากร,  งบดำเนินงาน,  งบลงทุน,  งบเงินอุดหนุน,  งบรายจ่ายอื่น

ง.  งบเงินอุดหนุน,  งบลงทุน,  งบกองกลาง,  เงินประจำตำแหน่ง,  เงินเดือน

ตอบ       ค.  งบบุคลากร,  งบดำเนินงาน,  งบลงทุน,  งบเงินอุดหนุน,  งบรายจ่ายอื่น

                รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.งบบุคลากร                                                                       2.งบดำเนินงาน

3.  งบลงทุน                                                                          4.  งบเงินอุดหนุน

5.  งบรายจ่ายอื่น

7.   “งบบุคลากร”  หมายถึงข้อใด

ก.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ข.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ

ค.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน

ง.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน

ตอบ       ก.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

                งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างชั่วคราว  และค่าจ้างลูกจ้าง  สัญญาจ้าง  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

8.   ข้อใดไม่ใช่ประเภทของรายจ่ายงบกลาง

ก.  เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

ข.  เงินช่วยเหลือข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ

ค.  เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ

ง.  เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ตอบ       ง.  เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

                รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย  ตามรายการดังต่อไปนี้

1.  เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

2.  เงินช่วยเหลือข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ

3.  เงินเลื่อนขั้น  เลื่อนอันดับเงินและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

4.  เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ

5.  เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

6.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

7.  เงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น

8.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ

9.  เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ

10.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11.  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างพนักงานของรัฐ

9.   “งบดำเนินงาน”  หมายถึงข้อใด

ก.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ข.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ

ค.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน

ง.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อหน่วยงาน

ตอบ       ข.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ

                งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

10.เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ได้แก่เงินประเภทใด

ก.  ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ                                   ข.  เงินอุดหนุนบูรณะวัด

ค.  เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน                                             ง.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม

ตอบ       ค.  เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน

                เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  ได้แก่

                1.  ค่าใช้จ่ายในส่วนพระองค์                            2.  ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ

                3.  เงินพระราชกุศล                                                           

4.  เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช

5.  เงินปีพระบรมศานุวงศ์                 6.  เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน

11.“งบลงทุน”  หมายถึงข้อใด

ก.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ข.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ

ค.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน

ง.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน

ตอบ       ค.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน

                งบลงทุน  หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายงานอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

12.ข้อใดคือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน

ก.  ค่าสินบน                                                                 ข.  เงินราชการลับ

ค.  เงินพระกฐิน                                                                          ง.  ค่าภาษีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ตอบ       ก.  ค่าสินบน

                รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน  เช่น

                1.  ค่าฌาปนกิจ

2.  ค่าสินบน

3.  ค่ารางวัลนำจับ

13.งบเงินอุดหนุนมีกี่ประเภท

ก.  1ประเภท                                                                                ข.  2ประเภท

ค.  3ประเภท                                                                                ง.  4ประเภท

ตอบ       ข.  2ประเภท

                งบเงินอุดหนุนมี 2ประเภท  ได้แก่

                1.  เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย  เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น

                2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น ค่าครุภัณฑ์รายการ  รถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง (เบนซิน) 1ตัน  หรือค่าสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (แบบ 203) 1หลัง  เป็นต้น

14.“งบเงินอุดหนุน”  หมายถึงข้อใด

ก.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ข.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ

ค.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน

ง.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน

ตอบ       ง.  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ  สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือหน่วยงานของรัฐ

                งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ  สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หน่วยงานในกำกับของรัฐ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาตำบล  องค์การระหว่างประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์  รวมถึง  เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้็

15.ข้อใดไม่ใช่ค่าสาธารณูปโภค

ก.  ค่าไฟฟ้า                                                                                   ข.  ค่าประปา

ค.  ค่าครุภัณฑ์                                                                              ง.  ค่าโทรศัพท์

ตอบ       ค.  ค่าครุภัณฑ์

                ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่

                1.  ค่าไฟฟ้า  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น

                2.  ค่าประปา  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น

                3.  ค่าโทรศัพท์  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบำรุงรักษาสาย  ค่าภาษี  เป็นต้น

                4.  ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เป็นต้น

                5.  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพหรือโทรสาร  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยาสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน


จำหน่ายไฟล์แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555
(สายการเงินและบัญชี)‏

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

- สรุป กฎ กตร.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ 2547

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากเดินทางไปราชการ 2550

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547

- สรุปสาระสำคัญว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งภายใน 3 ชั่วโมง หลัง 5 โมงเย็น จะส่งไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ
*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-056-3083
E-Mail : siripong_wongngo@hotmail.com
http://www.facebook.com/siripong.wongngo

วิธีการชำระเงิน
สามารถชำระเงินโดยโอนผ่านหน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM หรือโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
*เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ*

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์  ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายศิริพงษ์ วงษ์งอ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 437-0-26235-6

โอนเงินแล้วแจ้งยืนยันที่
โทร :088-056-3083 หรือ SMS หรือ E-Mail : siripong_wongngo@hotmail.com
สิ่งที่ต้องแจ้ง
- เวลาที่โอน (ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก)
- กรมหรือสำนักงาน (ที่สมัครสอบ)
- ตำแหน่ง (ที่เลือก)
- E-Mail (ที่รับข้อสอบ)
*แนะนำ : ให้ส่งรายละเอียดทาง E-Mail เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการรับส่งของอีเมลล์*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2013, 10:53:17 pm โดย jackieza »