ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: รวมชุดแนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ อบต.อบจ. เทศบาล ล่าสุด  (อ่าน 3337 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Tutor

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 283


แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ อบต.อบจ. เทศบาล   
1. พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535
ก.  1 เมษายน พ.ศ. 2535                                                  ค.  3 เมษายน พ.ศ. 2535
ข.  2 เมษายน พ.ศ. 2535                                                  ง.  4 เมษายน พ.ศ. 2535
2.  “ทางหลวง” หมายความว่า
ก. ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน
ข. สิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงด้วย
ค. กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้างการขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
ง. ถูกทุกข้อ
3. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ  เรียกว่า
ก. ทางขนาน                                                                     ค. ทางจราจร
ข. ไหล่ทาง                                                                        ง. ทางเท้า
4. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง  เรียกว่า
ก. ทางขนาน                                                                     ค. ทางจราจร
ข. ไหล่ทาง                                                                        ง. ทางเท้า
5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
6. พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535  มีกี่หมวด  กี่มาตรา
ก. 4  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  75 มาตรา                     ค. 5  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  75 มาตรา       
ข. 4  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  76 มาตรา                     ง. 5  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  76 มาตรา       
7. ทางหลวงมีกี่ประเภท
ก. 3  ประเภท                                                                    ค.  5  ประเภท
ข. 4  ประเภท                                                                    ง.  6  ประเภท
8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของทางหลวง
ก. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ค.ทางหลวงพิเศษ
ข. ทางหลวงประเทศ                                                       ง. ทางหลวงชนบท
9. ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ทางหลวงชนบท
10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ทางหลวงชนบท
11. ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงท้องถิ่น                                                        ง. ทางหลวงชนบท
12. ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท
คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงท้องถิ่น                                                        ง. ทางหลวงชนบท
13. ใครเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด
ก. นายอำเภอ                                                                     ค. อธิบดีกรมทางหลวง
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                      ง. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
14. ทางหลวงประเภทใดที่อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง
ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ถูกทุกข้อ
 
15. ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการทางหลวงบุคคลใดเป็นผู้อำนวยการทางหลวง
ก. อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน
ข. อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้อำนวยการทางหลวงชนบท
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
16. ใครเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาว่าทางหลวงสายใดเป็นทางหลวงประเภทใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
17. ใครเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                      ค. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ข. อธิบดีกรมทางหลวง                                                   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
18. ใครเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                      ค. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ข. อธิบดีกรมทางหลวง                                                   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก  และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบช่างยนต์
- สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
- แนวพระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

Agobillzo

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2


สบายเลยแบบนี้