ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสอบ รวมแนวข้อสอบสภากาชาดไทย รับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่พัสดุ 2555  (อ่าน 1179 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Tutor

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 283


สภากาชาดไทย รับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่พัสดุ (บัดนี้-29 ต.ค.55)

แชร์กระทู้นี้

   
สภากาชาดไทย ประกาศ รับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่พัสดุ (บัดนี้-29 ต.ค.55)
 
ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 --------------------------------------------
 
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบ
 คัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 
 1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 อัตรา
 
 1.1 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิต
 แห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ตรวจรับโลหิตจากฝ่ายเจาะเก็บโลหิต และหน่วยเคลื่อนที่ เตรียมโลหะก่อนนำไปผลิต
 โดยติดหมู่โลหิต ผนึกและพันสายถุงบรรจุโลหิต ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ตรวจนับจำนวนส่วนประกอบโลหิตให้
 ถูกต้องตามจำนวนที่ผลิต และบันทึกหมายเลขก่อนนำไปแช่แข็ง จัดเตรียมส่วนประกอบโลหิตให้ถูกต้องตาม
 จำนวนที่ผลิต และบันทึกหมายเลขก่อนนำไปแช่แข็ง จัดเตรียมส่วนประกอบโลหิตทุกประเภทเพื่อรอการพิมพ์ฉลาก
 และโอนย้ายคลังไปยังฝ่ายจ่ายโลหิตฯ ทดสอบถุงบรรจุโลหิต โดยการปั่นของฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต และฝ่าย
 ควบคุมคุณภาพ จดบันทึกและจำหน่ายส่วนประกอบโลหิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือมัธยมศึกษา
 ตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 4) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี
 
 1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 งานคลังพัสดุทั่วไป ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 9,330 บาท
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานธุรการ ที่เกี่ยวกับการ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทหนังสือ เก็บและค้นหา
 หนังสือที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ คัดสำเนา ติดตามเรื่องเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวบรวมข้อมูลและ
 สถิติที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานประจำเดือน บันทึกรับ-จ่าย วัสดุเข้าคลัง ในคอมพิวเตอร์
 (CDG) วางบิลจากบริษัท/ร้าน รวมถึงจัดเตรียมเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดธารน้ำใจของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้
 ประสบสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ รับบริจาคสิ่งของพร้อมคัดแยก และบรรจุพร้อมส่ง อำนวยความ
 สะดวก และให้บริการด้านต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการเงินและบัญชี
 4) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ และสารบรรณ
 5) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet และ Social Media
 6) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 7) สามารถไปร่วมปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
 2. การรับสมัคร
 1.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
 1.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่
 สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.
 0-2256-4054, 0-2256-4058 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลา
 ราชการ
 1.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย
 บริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทาง
 http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
 1.1.3 การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย
 2.1.3.1) ยื่นด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 และทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
 2.1.3.2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้ระบุ
 ชื่อผู้ส่ง และจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3
 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และ
 ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0-2256-4054, 0-2256-4058 เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว หากเอกสารที่
 แนบมาไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งและสำนักงานที่สมัคร ใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา
 1.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
 เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 2. สำ เนาปริญญาบัตร หรือสำ เนาหนังสือรับรองการสำ เร็จการศึกษาฉบับ
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่ง
 สำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการ
 ตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
 จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่
 สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 9.1) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์,
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (ปวส.) จำนวน 100 บาท
 9.2) สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการ
 สมัครสอบได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงาน
 การเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่
 สอบข้อเขียน โดยจะต้องชำ ระก่อนเวลาสอบ ห้ามแนบ
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน
 
 3. เงื่อนไขการรับสมัคร
 3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
 สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจ
 พบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้
 สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
 รับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
 
 3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในวันที่ 5
 พฤศจิกายน 2555 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 และ
 http://www.redcross.or.th
 
 5. วิธีการสอบแข่งขัน
 5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
 - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
 ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา
 วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน)ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 Microsoft Office และ Internet
 5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
 จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และ
 คุณลักษณะในด้านต่างๆของผู้สมัคร
 
 6. ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น
 6.1 อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ
 6.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 6.3 สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สภากาชาดไทย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- ประมวลระเบียบสภากาชาดไทย
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- ถาม ตอบ แนวข้อสอบนักพัสดุ
- การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ สภากาชาดไทย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- ประมวลระเบียบสภากาชาดไทย
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com