ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: รวบรวมแนวข้อสอบ[ป.ป.ส.] ทุกตำแหน่ง ข้อสอบปปส. ฉบับล่าสุด  (อ่าน 1184 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Tutor

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 283


แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ ปปส.

แชร์กระทู้นี้

   
1.       พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่บัญญัติหมวด 3  จะใช้บังคับเมื่อใด  ในท้องที่ใด  ให้รัฐมนตรีตามข้อใดประกาศในกิจจานุเบกษา
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษษธิการ                          ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                            ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2.       คำว่า “ติดยาเสพติด”  หมายความตามข้อใด
ก.  หมายความว่า  เสพคิดเป็รประจำเป็นประจำติดต่อกัน
ข.  หมายความว่า  ตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดนั้น
ค.  หมายความว่า  สามารถตรวจพบสภาพติดยาได้ตามหลักวิชาการ
ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นความหมายของคำว่าติดยาเสพติด
3.       บุคคลในข้อใดเป็นประธานกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                              ข.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ค.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                            ง.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
4.       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  มีจำนวนไม่เกินกี่คน
ก.  ไม่เกิน  2  คน                                                                   ข.  ไม่เกิน  3  คน
ค.  ไม่เกิน  4  คน                                                                   ง.  ไม่เกิน  5  คน
5.       คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก.  เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
ข.  แต่งตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ค.  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดสถานที่เพื่อตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัว
ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นอำนาจหน้าที่จองคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
6.       กรรมการในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  มีวาระการตำแหน่งตำแหน่ง  2  ปี                               ข.  มีวาระการตำแหน่งตำแหน่ง  3  ปี
ค.  มีวาระการตำแหน่งตำแหน่ง  4  ปี                               ง.    มีวาระการตำแหน่งตำแหน่ง  5  ปี
7.       บุคคลตามข้อใดเป็นประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  นักจิตวิทยา                                                                       ข.  นักสังคมสงเคราะห์
ค.  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม                                               ง.  ผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ
8.       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  พิจารณาอนุญาตให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการปล่อยชั่วคราว
ข.  เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสูจน์  และวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ค.  พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม่
ง.  วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
9.       บุคคลในข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชา  รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  ผู้อำนวยการศูนย์                                                             ข.  คณะกรรมการศูนย์
ค.  อธิบดีกรมคุมประพฤติ                                                   ง.  ประธานคณะกรรมการศูนย์
10.      ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเสพติด  เสพและมีไว้ครอบครองและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกคำพิพากษาของศาล  ให้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปศาล  ภายในเวลาตามข้อใด  นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน
ก.  ภายใน 7  วัน                                                                    ข.  ภายใน 15  วัน
ค.  ภายใน 48  ชั่วโมง                                                          ง.  ภายใน 24  ชั่วโมง
11.      จากข้อ 10 ถ้าผู้ต้องหามีอายุไม่ถึงเท่าใด  ให้พนักงานสอบสวนนำตัวส่งศาลเพื่อมีคำสั่งให้ตรวจพิสูจน์ภายใน  24 ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน
ก.  มีอายุไม่ถึง  7  ปีบริบูรณ์                                                ข.  มีอายุไม่ถึง  15  ปีบริบูรณ์
ค.  มีอายุไม่ถึง  18  ปีบริบูรณ์                                              ง.  มีอายุไม่ถึง  20  ปีบริบูรณ์
12.      ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องหาผู้ใดเสพติดมาก่อน  ขณะ หรือภายหลังที่ถูกจับกุม  เพื่อให้ตนเองได้รับการส่งตัวไปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และไม่ต้องถูกดำเนินคดีในฐานการเสพและมีไว้ครอบครองหรือเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  ผลที่ตามมาคืออะไร
ก.  ได้รับการส่งตัวไปฟื้นฟูตามสิทธิ
ข.  ไม่ได้รับการส่งตัวไปฟื้นฟูเพราะเสียสิทธิ
ค.  จะต้องมีคดีและจะได้รับโทษเพิ่มขึ้น
ง.  ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้
13.      ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจกำหนดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทำกิจกรรมใด  เพื่อให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตโดยห่างไกลจากยาเสพติด
ก.  อาจกำหนดให้ฝึกอาชีพ
ข.  อาจกำหนดให้ทำงานบริการสังคม
ค.  อาจกำหนดให้ดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม
ง.  อาจกำหนดให้ทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  ในข้อ ก, ข หรือ ข้อ ค
14.      ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลานานเท่าไร  นับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน                                                 ข.  เป็นเวลาไม่เกิน 9 เดือน
ค.  เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี                                                        ง. เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีครึ่ง
15.      การขยายและการลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระทำได้กี่ครั้ง
ก.  กระทำได้กี่ครั้งก็ได้                                                        ข.  กระทำได้ 2 ครั้ง
ค.  กระทำได้ 3 ครั้ง                                                              ง.  กระทำได้ 4 ครั้ง
16.      ในกรณีที่มีการหลบหนีจากการควบคุมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือการควบคุมตัวผู้ติดยาเสพติด  ให้นับหรือไม่นับระยะเวลาที่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างไร
ก.  ให้นับ                                                                                ข. มิให้นับ
ค.  ไม่มีระเบียบกล่าวไว้                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก, ข แล้วแต่กรณี
17.      “ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ถ้าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  สถานที่เพื่อตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือการควบคุมตัวผู้เสพยาเสพติด  ให้ถือว่าผู้ติดยาเสพติดหนีการคุมขัง  ตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาญา” ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดแบะโทษตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาณานั้น มิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ที่มีอายุถึงเท่าไร
ก.  มีอายุไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์                                                ข.  มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
ค.  มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์                                                ง.  มีอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์
18.      ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งได้รับการปล่อยชั่วคราวไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบ  เงื่อนไข  หรือข้อบังคับที่กำหนด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับตัวผู้นั้นกลับเข้าไว้ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดตามยาเสพติด  สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัวได้โดยวิธีใด
ก.  โดยวิธีมีหมาย                                                                  ข.  โดยมิต้องมีหมาย
ค.  โดยคำสั่งของผู้ควบคุมสถานที่                                     ง.  โดยคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์
19.      ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดฝ่าฝืน  ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือผู้ควบคุมสถานที่ที่รับตัวผู้นั้นไว้  มีอำนาจลงโทษสถานใด
ก.  ภาคทัณฑ์
ข.  จัดให้อยู่เดี่ยวครั้งละไม่เกิน 10 วัน
ค.  ตัดการอนุญาตให้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อไม่เกิน 3 เดือน
ง.  มีอำนาจลงโทษสถานหนึ่งหรือหลายสถานตามข้อ ก, ข และข้อ ค
20.      เมื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่น่าพอใจแล้ว  ให้ดำเนินการอย่างไร
ก.  ให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป                                                        ข.  ให้ผู้นั้นฝึกอาชีพ
ค.  ให้ผู้นั้นทำวานบริการสังคม                                         ง.  ให้ผู้นั้นปฏิบัติทุกข้อในข้อ ก,ข และข้อ ค

เอกสารเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมกฎหมายและระเบียบและความรู้เฉพะตำแหน่ง
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
รายละเอียดในไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย
ประวัติย่อ การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งเช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร บัญชี คอมพิวเตอร์ พัสดุ และอื่นๆ  (เลือกตำแหน่งที่ตัวเองสอบ)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. 2537
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
ข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขั้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com