ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: **รวบรวบแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ฉบับเต็ม ใหม่ล่าสุด**  (อ่าน 4059 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน  ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

   
1.     การแจ้งข้อเรียกร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการแจ้งจะต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง
ก.      ร้อยละ 10                                                                    ข. ร้อยละ  5
ค.   ร้อยละ  20                                                                     ง. ร้อยละ  15
ตอบ  ง. ร้อยละ  15
2.     สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งมีลูกจ้าง 400 คน ถ้าลูกจ้างประสงค์จะแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อให้นายจ้างแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งมีผลต่อลูกจ้าง 400 คน ลูกจ้างจะต้องรวบรวมรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นให้ได้จำนวนเท่าใด
ก.      ไม่น้อยกว่า 30 คนขึ้นไป                                          ข. ไม่น้อยกว่า 60 คนขึ้นไป
ค.   ไม่น้อยกว่า 90  คนขึ้นไป                                           ง. ไม่น้อยกว่า 120 คนขึ้นไป
ตอบ  ข. ไม่น้อยกว่า 60 คนขึ้นไป
3.      องค์การของฝ่ายนายจ้าง  เรียกว่าอะไร
ก.      สมาคมนายจ้าง                                                           ข. สหภาพแรงงาน
ค.   สหภาพนายจ้าง                                                           ง. สมาคมลูกจ้าง
ตอบ  ก. สมาคมนายจ้าง
4.     องค์การของฝ่ายลูกจ้าง  เรียกว่าอะไร
ก.      สมาคมนายจ้าง                                                           ข. สหภาพแรงงาน
ค.   สหภาพนายจ้าง                                                           ง. สมาคมลูกจ้าง
ตอบ  ข. สหภาพแรงงาน
5.     กรณีที่สหภาพแรงงานแจ้งข้อเรียกร้องแทนลูกจ้าง สหภาพแรงงานจะต้องมีสมาชิกเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่จะแจ้งข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของ จำนวนลูกจ้างทั้งหมด
ก.      ไม่น้อยกว่าร้อยละ  30                                               ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ค.   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10                                                ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40
ตอบ  ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
6.     ในการแจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องเอง ในข้อเรียกร้องจะต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
ก.       ร้อยละ 20                                                                    ข. ร้อยละ  15
ค.   ร้อยละ  35                                                                     ค. ร้อยละ 25
ตอบ  ข. ร้อยละ  15
7.     กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิ หน้าที่ระหว่างนาย ลูกจ้าง โดยกำหนดเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ก.       การใช้แรงงาน                                                           ข. มาตรฐานขั้นต่ำในการจ้าง
ค.   การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน              ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
8.     กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอะไร
ก.       ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข.       ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดการแรงงาน
ค.       ความอยู่เย็นเป็นสุขในการทำงาน
ง.       ความมั่นคงในการทำงาน
ตอบ   ก. ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
9.     บทบัญญัติที่เป็นข้อห้าม ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ใช้คำว่าอะไร
ก.       ห้าม                                                                               ข. ห้ามมิให้
ค.   อย่า                                                                 ง. ห้ามกระทำ
ตอบ   ข. ห้ามมิให้
10.  ข้อต้องปฏิบัติ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ใช้คำว่าอะไร
ก.       ให้                                                                                 ข. ต้อง
ค.   จะต้อง                                                                           ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
11.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก.       เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข.       เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ค.       เป็นกฎหมายมหาชนกึ่งเอกชน
ง.       เป็นกฎหมายทางสังคม
ตอบ  ค. เป็นกฎหมายมหาชนกึ่งเอกชน
12.  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541ใช้บังคับแก่ใคร
ก.       นายจ้าง  ลูกจ้าง                                                          ข. ราชการส่วนท้องถิ่น
ค.   ราชการส่วนภูมิภาค                                                    ง. พ่อค้า  แม่ค้า
ตอบ  ก. นายจ้าง  ลูกจ้าง
13.  นายจ้าง  มีกี่ประเภท
ก.       2  ประเภท                                                                   ข.  3  ประเภท
ค.   4  ประเภท                                                                    ง.  5  ประเภท
ตอบ  ค.   4  ประเภท          ได้แก่
1. นายจ้างตัวจริง หมายถึง บุคคลที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ ซึ่งเป็นนายจ้างตัวจริง
2. นายจ้างตัวแทน หมายถึง ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
3. นายจ้างรับมอบ หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบให้ทำงานแทนนายจ้างตัวจริงหรือนายจ้างตัวแทน
4. นายจ้างรับถือ หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีกิจการจ้างเหมาค่าแรง ซึ่งถือว่าเป็นทั้งนายจ้างของลูกจ้างตนเองและนายจ้างของลูกจ้างซึ่งมารับเหมาค่าแรงในกิจการของตนด้วย
14.  ข้อใด  หมายถึงลูกจ้าง
ก.       ครูอัตราจ้างในโรงเรียน                                           ข. อาชีพแม่บ้าน
ค.   พนักงานบริษัท                                                            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
ลูกจ้าง หมายถึงลูกจ้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
ลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา ลูกจ้างสัญญาพิเศษ และรวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านด้วย
15.  กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน
ก.       7  ชั่วโมง                                                                      ข.  8  ชั่วโมง
ค.   6  ชั่วโมง                                                                       ง.   9  ชั่วโมง
ตอบ  ข.  8  ชั่วโมง
16.  กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก.       40  ชั่วโมง                                                                   ข.  42  ชั่วโมง
ค.   48  ชั่วโมง                                                                     ง.   50  ชั่วโมง
ตอบ   ค.   48  ชั่วโมง                       
17.  ในกรณีงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างกฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก.       7  ชั่วโมง                                                                      ข.  8  ชั่วโมง
ค.   6  ชั่วโมง                                                                       ง.   9  ชั่วโมง
ตอบ   ก. 7  ชั่วโมง             
18.  จากข้อ  51 เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้น  กฏกระทรวงกำหนดเวลาทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก.       40  ชั่วโมง                                                                   ข.  42  ชั่วโมง
ค.   48  ชั่วโมง                                                                     ง.   50  ชั่วโมง
ตอบ  ข.  42  ชั่วโมง
19.  ข้อใดเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ก.       งานเชื่อมโลหะ                                                          ข. งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
ค.   งานผลิตสารเคมีอันตราย                                           ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่
(๑) งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ
(๒) งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
(๓) งานเชื่อมโลหะ
(๔) งานขนส่งวัตถุอันตราย
(๕) งานผลิตสารเคมีอันตราย
(๖) งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย
(๗)งานที่ต้องทำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย
20.  กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่าเท่าใดเป็นลูกจ้าง
ก.       15  ปี                                                             ข.  18  ปี
ค.   13  ปี                                                              ง.   20  ปี
ตอบ  ก. 15  ปี     


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
size="3">แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด_
ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
สรุปกฎหมายประกันสังคม
สรุปกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
สรุปเกี่ยวกับข้อระงับพิพาทแรงงาน
ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2012, 04:27:36 pm โดย Tutor »

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


1.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน
ก.    ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.    แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค.    พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
ง.    พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
ตอบ   ข.  แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.    ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกระทรวงแรงงาน
ก.    พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
ข.    ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค.    พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
ง.    การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
ตอบ  ง. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
3.    ข้อใดคือนโยบายของกระทรวงแรงงาน
ก.    การดำเนินการเพื่อให้แรงงานมีรายได้ขั้นต่ำวันละ  300  บาท
ข.    การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายและส่งเสริมหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน
ค.    พัฒนาระบบประกันสังคม
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
4.    ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบัน
ก.    นายเผดิมชัย   สะสมทรัพย์            ข. นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุส
ค.   นายสมเกียรติ   ฉายะศรีวงศ์            ง. นายวิสา   คัญทัพ
ตอบ   ก. นายเผดิมชัย   สะสมทรัพย์
5.    ใครคือปลัดกระทรวงแรงงานคนปัจจุบัน
ก.    นายนคร  ศิลปอาชา                ข. นายสมเกียรติ   บุญทอง
ค.  นายสมเกียรติ   ฉายะศรีวงศ์            ง. นายประวิทย์   เคียงผล
ตอบ  ค.  นายสมเกียรติ   ฉายะศรีวงศ์   
6.    ใครคืออธิบดีกรมการจัดหางานคนปัจจุบัน
ก.    นายเผดิมชัย   สะสมทรัพย์            ข. นายสมเกียรติ   บุญทอง
ค.    นายสุเมธ  มโหสถ                ง. นายประวิทย์   เคียงผล
ตอบ   ง. นายประวิทย์ เคียงผล
7.    ข้อใดคือเว็บไซด์ของกระทรวงแรงงาน
ก.    www.mol.go.th                ข. www.doe.go.th
ค.   www.sso.go.th                ง. www.mol.co.th
ตอบ  ก. www.mol.go.th   
8.    ข้อใดคือชื่อของกระทรวงแรงงาน
ก.    Ministry of  Public Health            ข. Ministry of  Labour       
ค.  Ministry of  Education            ง. Ministry of  Interior
ตอบ  ข. Ministry of  Labour   

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


.....ขายข้อสอบนักวิชาการแรงงานใหม่ล่าสุดติดต่อมาเลยนะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น 3 ท่านแรกเท่านั้นรับหนังสือนักวิชาการแรงงานปฏิบัตการมูลค่า 200 บาทคะ เพียงจ่ายแค่ 259 บาท ก็จะได้รับทันที สนใจรีบโทรเลยนะคะ 080-303-8187 คุณกิ๊ก

61. ทำคลอดประกันสังคมจ่ายเท่าไร
ก. เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
ข. เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 12,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
ค. เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 11,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
ง. เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 10,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
ตอบ ก. เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
62 . นายจ้างต้องยื่นแบบอะไรให้สำนักงานประกันสังคม
ก. สปส ข. คปส.
ค. งปส ง. ปส
ตอบ ก. สปส
63. ผู้ประกันตนหมายความว่าอย่างไร
ก. ลูกจ้างที่เริ่มเข้าทำงานอายุไม่ตำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ข. ลูกจ้างที่เริ่มเข้าทำงานอายุไม่ตำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ค. ลูกจ้างที่เริ่มเข้าทำงานอายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ง. ลูกจ้างที่เริ่มเข้าทำงานอายุไม่ตำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ตอบ ก. ลูกจ้างที่เริ่มเข้าทำงานอายุไม่ตำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
64. นายจ้างหรือผู้รับรองผู้ประกันตนหาไม่ปฏิบัติตามหรือทำผิดมีโทษอย่างไร
ก. ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ข. ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ค. ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ง. ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ตอบ ข. ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท


5. อธิบายความหมายของตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน หน้าที่และการปฏิบัติงาน หากได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการท่านมีจุดแข็งในการปฏิบัติงานอย่างไร
6. ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงิน ให้ท่านยกตัวอย่างประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมมอบให้ประชาชนและตัวท่านเองที่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม