ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: **รวมแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด  (อ่าน 2750 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด


   จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

 

ข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน


1. งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด

ก. รัชกาลที่   6                                                                                           ค. รัชกาลที่  4

ข. รัชกาลที่   3                                                                                           ง.  รัชกาลที่  5

2. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด  คือใคร

ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย

ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ

ค. ถูกเฉพาะ  ข

ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

3. ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง

ก. รัชกาลที่   6                                                                                           ค. รัชกาลที่  4

ข. รัชกาลที่   3                                                                                           ง.  รัชกาลที่  5

4. จากข้อ  3  ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด

ก. 29 กันยายน 2459                                                                                ค. 29  ตุลาคม  2459

ข. 30 กันยายน 2459                                                                                ง. 30  ตุลาคม 2459

ตอบ ข. 30 กันยายน 2459

5. โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย คือเขื่อนใด

ก. เขื่อนลำปาว                                                                                          ค. เขื่อนภูมิพล

ข. เขื่อนป่าสัก                                                                                           ง. เขื่อนพระราม 6

6. เขื่อนพระราม 6  อยู่ที่จังหวัดใด

ก. พระนครศรีอยุธยา                                                                              ค. กาฬสินธุ์

ข. ตราด                                                                                                      ง. ลพบุรี

 

7. รัชกาลที่  7  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด

ก.  21  มกราคม  2476                                                                              ค. 21  มีนาคม  2476

ข.  20  มกราคม  2476                                                                              ง. 20  มีนาคม  2476

 

8. กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย                                                                            ค.  กระทรวงคมนาคม

ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                           ง.  กระทรวงพลังงาน

ตอบ    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน

ก. นายสัญชัย เกตุวรชัย                                                                           ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์

ข. นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่                                                                ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน

ก. "น้ำสมบูรณ์   เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

ข. "น้ำอุดมสมบูรณ์  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

ค. "น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

ง. "น้ำอุดมสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

ตอบ  ค. "น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

11. ข้อใดคือค่านิยมของกรมชลประทาน

ก. "WATER  for all"                                                                              ค.  Attitude

ข.  Teamwork                                                                                           ง.   ถูกทุกข้อ

12. Attitude    มีความหมายว่าอย่างไร

ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน                                                                      ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข. มีความผูกพันและสามัคคี                                                                   ง. มีความคิดสร้างสรรค์

ตอบ  ง. มีความคิดสร้างสรรค์

 

13. Work hard      มีความหมายว่าอย่างไร

ก.   ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน                                                                    ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข.   เรียนรู้และทำงานร่วมกัน                                                                ง.  มีความคิดสร้างสรรค์

ตอบ   ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน             

14. "WATER  for all"  หมายถึง

ก. น้ำเพื่อชีวิต                                                                                           ค. น้ำอุดมสมบูรณ์

ข. น้ำเพื่อสรรพสิ่ง                                                                                   ง. น้ำสำหรับสรรพสิ่ง

15. Relationship  มีความหมายว่าอย่างไร

ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน                                                                      ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข. มีความผูกพันและสามัคคี                                                                   ง. มีความคิดสร้างสรรค์

16. Ethics  มีความหมายว่าอย่างไร

ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน                                                                      ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข. มีความผูกพันและสามัคคี                                                                   ง. มีความคิดสร้างสรรค์

ตอบ  ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

17. Teamwork มีความหมายว่าอย่างไร

ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน                                                                      ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข. เรียนรู้และทำงานร่วมกัน                                                                  ง.  มีความคิดสร้างสรรค์

18. ชื่อภาษาอังกฤษของกรมชลประทานคือข้อใด

ก. Irrigation   Royal Department                                                          ค.  Royal  Irrigate   Department

ข. Irrigate   Royal Department                                                              ง.  Royal  Irrigation   Department

19. ข้อใดคือพันธกิจของกรมชลประทาน

ก. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

ข. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล

ค. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน

ง. ถูกทุกข้อ

 

20. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน

ก. การพัฒนาแหล่งน้ำ                                                                            ค. การพัฒนาแหล่งเพาะปลูก

ข. การบริหารจัดการน้ำ                                                                           ง. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

21. เป้าประสงค์ในการทำงานของกรมชลประทานมีกี่เป้าประสงค์

ก. 14                                                                                                           ค.  16

ข. 15                                                                                                           ง.  17

22. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ประจำกรม

ก. เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว

ข. ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ

ค. เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ

ง. ถูกทุกข้อ

23. อักษรข้อความที่อยู่เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมายต้องมีสีใด

ก. สีดำ                                                                                                        ค.  สีน้ำเงิน

ข. สีแดง                                                                                                     ง.  ไม่ได้ระบุสี

24. สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด

ก. 1456                                                                                                       ค.  1560

ข. 1406                                                                                                       ง.  1460

25. ข้อใดคือ สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน

ก. 1406   ชลประทาน  บริการประชาชน                                            ค. 1456  ชลประทาน  บริการชุมชน

ข. 1460   ชลประทาน  บริการประชาชน                                            ง.  1460  ชลประทาน  บริการชุมชน


 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วยทุกตำแหน่งที่สอบ  เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง  (เลือกที่สอบ)
1. นายช่างชลประทาน
2. นายช่างเครื่องกล
3. นายช่างไฟฟ้า
4. นักจัดการงานทั่วไป
5. นักวิชาการจัดหาที่ดิน
6. วิศวเครื่องกล
7. วิศวไฟฟ้า
8. วิศวชลประทาน

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com