ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: **รวมแนวข้อสอบพนักงานวางผังเมือง ฉบับล่าสุด **  (อ่าน 1584 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


แนวข้อสอบพนักงานวางผังเมือง ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

   
1. พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ไว้ ณ วันที่ใด
ก.5 มกราคม พ.ศ.2518        ข. 5 กุมภาพันธ์ 2518          ค. 5 มีนาคม 2518                ง. 5 เมษายน 2518
2. เมื่อมาใช้พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 แล้ว ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก.พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2494
ข.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2494
ค.พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495
ง.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2495
3. การวาง จัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวรเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ เพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวก สบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงามการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  ฉบับ พ.ศ.2518 หมายถึงข้อใด
                ก. ผังเมือง                             ข.ผังเมืองรวม                       ค.ผังเมืองเฉพาะ                  ง.ผังเมืองชนบท
4. แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง    ฉบับ  พ.ศ.2518  หมายถึงข้อใด
                ก. ผังเมือง                             ข.ผังเมืองรวม                       ค.ผังเมืองเฉพาะ                  ง.ผังเมืองชนบท
5. แผนผังและโครงการดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง ฉบับ พ.ศ. 2518 หมายถึง ข้อใด
                ก. ผังเมือง                             ข.ผังเมืองรวม                       ค.ผังเมืองเฉพาะ                  ง.ผังเมืองชนบท
6.  “อาคาร”  ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 หมายถึง ข้อใด
ก.อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการสร้างอาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด หรือสิ่งอื่นใดที่วางบน
    ใต้ หรือผ่านเหนือพื้นดิน หรือพื้นน้ำ
ข.อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการสร้างอาคาร เฉพาะสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ที่วางบนพื้นดิน
ค.อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการสร้างอาคาร เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่วางบนพื้นดินหรือพื้นน้ำ
ง.อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการสร้างอาคาร รวมสิ่งปลูกสร้างที่วางบนพื้นดินหรือใต้พื้นน้ำ
7.  “ที่อุปกรณ์” ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 หมายถึง ข้อใด
ก.อุปกรณ์ของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็นที่เว้นว่างหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เท่านั้น
                ข.ที่ดินของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็นที่เว้นว่างหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นด้วย
                ค.ที่ดินและอุปกรณ์  ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็นที่เว้นว่างหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นด้วย
                ง. ถูกทุกข้อ
8.  “ที่โล่ง” ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 หมายถึง ข้อใด
ก.บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวมเท่านั้นให้เป็นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
    ระบุไว้
ข.บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองเฉพาะเท่านั้นให้เป็นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์
    ที่ระบุไว้
ค.บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะให้เป็นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อใช้ตาม
     วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่ ความหมายว่า  “ที่อุปกรณ์”
                ก. ทางเท้าทางเดิน               ข.ตรอกหลังหรือข้างอาคาร               ค.ทางน้ำ                ง.อุปกรณ์พื้นดิน
10. ข้อใดคือ “เจ้าพนักงานการผัง” ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518
                ก. เจ้าพนักงานผู้วางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ               ข.. เจ้าพนักงานผู้วางและจัดทำผังเมืองรวม
                ค.อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง                 ง.ถูกทุกข้อ
 
11. ข้อใดไม่ใช่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518
                ก. คณะกรรมการสุขาภิบาล                                               ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด
                ค.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                        ง.ผู้ว่าราชการอำเภอ
12.  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในเขตเทศบาล  หมายถึงข้อใด
                ก. คณะกรรมการสุขาภิบาล                                               ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด
                ค.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                        ง.ผู้ว่าราชการอำเภอ
13. ข้อใดหมายถึง “เจ้าหน้าที่ดำเนินการ” ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518
ก.เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือองค์การ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่กระทำ
    กิจการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ
ข.เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือองค์การ หรือบรรษัทของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้มี
    อำนาจหน้าที่กระทำกิจการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ
ค.เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือองค์การ หรือบรรษัทของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้มี
    อำนาจหน้าที่กระทำกิจการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ง.เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือองค์การ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่กระทำ
    กิจการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม
14.  “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” หมายความถึง ข้อใด ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518
                ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด                  ข.เทศบาล                       ค.สุขาภิบาล                         ง.ถูกทุกข้อ
15. ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
                ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                             ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
                ค.ปลัดโยธาธิการและผังเมือง                                           ง. อธิบดีกรมโยธาธิการ
16. มาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้มีคณะกรรมการผังเมืองคณะหนึ่ง ไม่เกินกี่คน และผู้แทนสถาบันองค์การอิสระหรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่เกินกี่คนเป็นกรรมการ
                ก. 7 และ 5 คน                      ข. 7 และ 7 คน                      ค. 9 และ 5 คน                      ง. 7 และ 9 คน
17. คณะกรรมการผังเมือง มาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบไปด้วยข้อใด
                ก. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                              ข.ปลัดกระทรวงคมนาคม
                ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ                                    ง.ถูกทุกข้อ
 
 
18. 18.มาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ผู้ใดแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันองค์การอิสระ และบุคคลอื่นเป็นกรรมการ
ก. คณะรัฐมนตรี                     ข.ราชเลขาธิการ         ค.อธิการกรมโยธาธิการและผังเมือง    ง.ผู้ว่า มาตรา 9 คณะกรรมการผังเมืองมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
                ก. 1  ปี                                    ข. 2 ปี                                    ค. 3 ปี                                      ง. ปี
19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระมาตรา 9 แล้วกรรมการซึ่งคณะมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
                ก.  ตาย                                   ข.ลาออก                ค.เป็นคนล้มละลาย             ง.ถูกทุกข้อ
20. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ใครในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
                ก. กรรมการผังเมือง            ข.ประธานในที่ประชุม      ค.สมาชิกในที่ประชุม         ง.อธิการกรมโยธาธิการ
21. ข้อใดไม่ใช่การระบุในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะจะตราระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไว้ก็ได้
                ก. เจ้าพนักงานการผัง       
ข. วัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจในการวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
                ค. เขตท้องที่ที่จะทำการสำรวจพร้อมด้วยแผนที่แสดงเขตสำรวจ             
ง.กำหนดเวลาการใช้บังคับไม่เกิน 2 ปี
22. ข้อใดไม่ใช่ให้เจ้าพนักงานผังมีอำนาจในระหว่างกำหนดเวลาที่พระราชกฎษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจใช้บังคับ
                ก.เข้าไปทำการอันจำเป็นเพื่อการสำรวจ       
ข.ทำเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจำเป็น
                ค. กำหนดวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นเขตผังเมือง
ง.กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
23. ข้อใดคือส่วนประกอบของผังเมืองรวม ยกเว้นข้อใด
ก.วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม         
ข.รายการประกอบแผนที่
ค. นโยบาย มาตรการและวิธีดำเนินการเพื่อปฎิบัติตามวัตถุประสงค์   
ง.แผนที่แสดงเขตเขตของผังเมืองรวม
24. แผนผังซึ่งทำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับพร้อมด้วยข้อกำหนดโดยมีสาระสำคัญทุกประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้
                ก. แผนผังแสดงที่โล่ง                                                         ข.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
                ค.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค             ง.ถูกทุกข้อ
25. ตามมาตรา 19 เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางหรือจัดทำผังเมืองรวมของท้องที่ใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เจ้าพนักงานใดของท้องที่นั้นทราบ
                ก. เจ้าพนักงานท้องถิ่น       ข.เจ้าพนักงานการผัง          ค.เจ้าพนักงานดำเนินการ     ง.เจ้าพนักงานองค์การตำบล
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานวางผังเมือง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- กระบวนการวางและจัดทำผังเมือง
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาและผังเมือง

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 16, 2013, 11:45:37 am โดย admin »