ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบเก่า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (อ่าน 7893 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


แนวข้อสอบเก่า
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป


ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 ข้อ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2012, 11:11:09 am โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


แนวข้อสอบเก่า
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป


ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 ข้อ)1. ให้หาตัวเลขถัดไปจากที่กำหนดให้

49 7 81 9 121 11 169 ....

ก. 12 ข. 13 ค. 14 ง. 15 จ. 16

2. ให้หาตัวเลขถัดไปจากที่กำหนดให้

3 4 7 5 6 11 7 8 ......

ก. 9 ข. 12 ค. 13 ง. 14 จ. 15

3. ให้หาจำนวนตัวเลขที่เรียงผิดอันดับจากที่กำหนดให้

3 9 13 22 35 37

ก. 9 ข. 13 ค. 22 ง. 35 จ. 57

4. ให้หาจำนวนตัวเลขที่เรียงผิดอันดับจากที่กำหนดให้

27 9 3 1 0 1/3

ก. 9 ข. 3 ค. 1 ง. 0 จ. 1-3

5. จงหาอนุกรมต่อไปนี้

4 11 30 67 128 .....

ก. 184 ข. 219 ค. 230 ง. 267 จ. 311

6. ฟ้าร้อง : ฟ้าแลบ ? : ?

ก. โทรศัพท์ : ไฟฉาย ข. โทรศัพท์ : แผ่นเสียง

ค. วิทยุ : จดหมาย ง. ฟ้าผ่า : ไฟไหม้

จ. โทรทัศน์ : วิทยุ

7. ปลา : นก ? : ?

ก. ท้องทะเล : ต้นไม้ ข. เรือดำน้ำ : เครื่องบิน

ค. แพ : เครื่องร่อน ง. ปืน : รถ

ง. เรือ : รถไฟ

8. จังหวัด : อำเภอ ? : ?

ก. เทศบาล : สุขาภิบาล ข. นายอำเภอ : ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. กรุงเทพฯ : พัทยา ง. กระทรวง : พัทยา

จ. กรม : สำนักงาน9. โอ่ง : ขัน ? : ?

ก. แคลาย : คอก ข. ขวด : แก้ว

ค. เหล้า : บุหรี่ ง. หม้อข้าว : ทัพพี

จ. ข้าว : นา

10. ไก่ : ไข่ ? : ?

ก. น้ำ : ปลา ข. รก : หนอน

ค. นา : ข้าว ง. ฝน : แม่น้ำ

จ. ต้นไม้ : ผลไม้

11. นโยบาย : แผน ? : ?

ก. พระ : ศีล ข. กองทัพ : ทหาร

ค. การศึกษา : ความรู้ ง. การสอน : การสอบ

จ. นิติบัญญัติ : กฎหมาย

12. สังคม : กฎหมาย ? : ?

ก. คนดี : ศีลธรรม ข. ผู้ร้าย : ตำรวจ

ค. ประชาชน : บรรทัดฐาน ง. ครู : นักเรียน

จ. นิติบัญญัติ : บริหาร

13. รัฐมนตรี : ปลัดกระทรวง ? : ?

ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : สมาชิกวุฒิสภา

ข. การบ้าน : การเมือง ค. นโยบาย : ปฏิบัติ

ง. อาจารย์ใหญ่ : ครู จ. กฎหมาย : อำนาจ

14. กรม : กอง ? : ?

ก. กระทรวง : ทบวง ข. แผนก : ฝ่าย

ค. พระ : วัด ง. มหาวิทยาลัย : คณะ

จ. รัฐสภา : นิติบัญญัติ

15. จำเลย : คดี ? : ?

ก. อัยการ : โจทก์ ข. เชลย : สงคราม

ค. ครู : โรงเรียน ง. ศาล : อัยการ

จ. นักเรียน : ครู

16. โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION) มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. สังคมที่ทันสมัยแบบตะวันตก ข. สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค. สังคมแห่งการแข่งขัน ง. สังคมคลื่นลูกใหม่

จ. สังคมแพร่กระจาย เข้าถึง และไร้พรมแดน

17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ก. ประชาธิปไตย ข. เศรษฐกิจ ค. สิทธิเสรีภาพ

ง. ทรัพยากรมนุษย์ จ. โครงสร้างพื้นฐาน

18. สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำห นด 240 วัน นับตั้งแต่เมื่อใด

ก. วันที่เปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก

ข. วันที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ค. วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครบจำนวนตามองค์ประกอบที่กำหนด

ง. วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญรายงานต่อตัวรัฐสภา

จ. วันที่ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

19. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภา

ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยภายในกี่วัน

ก. 7 วัน ข. 10 วัน ค. 30 วัน ง. 60 วัน จ. 90 วัน

20. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใด

ก. เสรีนิยม (Laisser Faire) ข. ทุนนิยม (Capitalism)

ค. สังคมนิยม (Socialist Economy) ง. พาณิชนิยม (Mercantilism)

จ. ผสม (Mixed Economy)

21. พี่น้อง 3 คน อายุรวมกันได้ 50 ปี คนสุดท้องอ่อนกว่าคนกลาง 2 ปี คนโตแก่กว่าคนกลาง 4 ปี

อยากทราบว่าคนสุดท้องอายุเท่าไร

ก. 12 ปี ข. 14 ปี ค. 18 ปี ง. 20 ปี จ. 22 ปี

22. สภาตำบลโสนงามมีรายได้ปีละ 180,000 บาท สภาตำบลลำลูกเสือมีรายได้ปีละ 300,000 บาท

จงหาอัตราส่วนรายได้ของสภาตำบลโสนงามกับสภาตำบลลำลูกเสือ

ก. 3a : 5b ข. 3a : 4b ค. 4a : 6b ง. 4a : 5b จ. 3a : 6b

23. ถ้าความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งเท่ากับ 10 เซนติเมตร วงกลมนี้จะมีพื้นที่เท่าไร

ก. 15.7 ตร.ซม. ข. 31.4 ตร.ซม. ค. 50.3 ตร.ซม.

ง. 78.6 ตร.ซม. จ. 314.3 ตร.ซม.

24. ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีพื้นที่ทุกด้านรวมกัน 96 ตารางเซนติเมตร อยากทราบว่าลูกเต๋านั้นมีปริมาตรเท่าไร

ก. 16 ลบ.ซม. ข. 27 ลบ.ซม. ค. 48 ลบ.ซม.

ง. 64 ลบ.ซม. จ. 76 ลบ.ซม.จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 25 ถึงข้อ 27

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนุนในปี พ.ศ. 2540 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท จำแนกประเภทรายจ่ายได้ดังนี้

25. ค่าใช้จ่ายสองประเภทใด ที่รวมกันแล้วเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ก. ค่าจ้างพนักงานและค่าประชุมสัมมนา

ข. ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำบล

ค. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำบลและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ง. ค่าประชุมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จ. ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น

26. ค่าใช้จ่ายด้านใดที่มากที่สุดมากกว่าด้านที่น้อยที่สุดอยู่เท่า ใด

ก. 400,000 บาท ข. 680,000 บาท ค. 1,080,000 บาท

ง. 1,280,000 บาท จ. 1,360,000 บาท

27. มุมที่จุดศูนย์กลางของส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าประชุมสัมมนา โตเป็นกี่เท่าของส่วนที่เป็นค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ก. 1.7 ข. 2.8 ค. 3.1 ง. 4.2 จ. 5.2
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 28 ถึง 30

อำเภอตาลโตนดมีประชากรชายและหญิงในปี 2535 - 2537 ดังนี้

ปี
ชาย
หญิง
รวม
2535
5,040
6,960
12,000
2536
5,500
7,000
12,500
2537
5,760
7,040
12,80028. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรหญิงระหว่างปี 2535 และปี 2536

ก. 0.6 ข. 1.1 ค. 4.7 ง. 9.1 จ. 14.3

29. ประชากรชายเป็นร้อยละเท่าไรของประชากรทั้งหมดในปี 2536

ก. 42 ข. 44 ค. 45 ง. 55 จ. 56

30. ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในอำเภอตาลโตนดในปี 2538 เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลง

จากปี 2536 ถึง ปี 2537 จงหาจำนวนประชากรชายและหญิงในปี 2538

ก. 5,898 และ 7,209 คน ข. 5,962 และ 7,286 คน ค. 5,996 และ 7,329 คน

ง. 6,048 และ 7,392 คน จ. 6,140 และ 7,505 คน

31. ตัวเลขจำนวนใดที่นำมาเติมแทนเครื่องหมาย ? แล้วจะทำให้อนุกรมของตัวเลขชุดนี้สมบูรณ์

2, 3, 4, 6, 8, 12, ?, ?, 32, 48, 72, 96,.....

ก. 15,22 ข. 16,23 ค. 18, 24 ง. 19, 25 จ. 20,26

32. เลขอนุกรมในลำดับที่ 5,6,7 เป็นเท่าไร

ก. 3,6,10,?,?,? ข. 12, 15, 21 ค. 21, 32, 64

ง. 6, 3, 1 จ. 5, 3,

33. ภาพข้างล่างนี้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป


ก. 9 รูป ข. 10 รูป ค. 11 รูป ง. 14 รูป จ. 21 รูป

34. ตัวเลขจำนวนใดเมื่อนำมาใส่แทน ? ในตำแหน่งที่ (1,3), (2,3) และ (3,2) ของจตุรัสสกลนี้แล้วจะทำ

ให้ผลรวมของตัวเลขในจัตุรัสกลในแต่ละแถว (row) ในแต่ละสถมภ์ (column) และในแต่ละด้านทแยงมุมของจัตุรัสกลมีค่าเท่ากัน

13

?


?
8
?

ก. , , ข. , , ค. , ,

ง. , , จ. 7, 12 ,

35. ตัวเลขจำนวนใดที่เมื่อนำมาเติมแทนเครื่องหมาย ? ในตำแหน่งที่ (1,1), (2,1) และ (3,5) แล้วจะทำ

ให้ตัวเลขในตารางสมบูรณ์และมีความหมาย

?
7
9
3
7
?
2
2
1
2
8
3
4
5
?
9
1
7
8
2
4
5
8
1
9ก. 7, 1, 6 ข. 1, 7,2 ค. 2, 2, 9 ง. 7, 8, 3 จ. 4, 2, 7

36. X มีค่าเท่าไร

ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 จ. 8

37. X และ Y มีค่าเป็นเท่าไร


16 24 40 44 8 20 32 92

7 5 12 11 6 3 X Yก. 11, 9 ข. 24, 9 ค. 24, 80 ง. 23, 29 จ. 30, 19


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-05-27)
   

1.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ชายจีน แทนการถูกเกณฑ์แรงงานสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า

1. ส่วยแทนแรง

2. เงินค่าราชการ

3. เงินรัชชูปการ

4. ค่าผูกปี้

2.  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด

1. ทางรัฐสภา

2. ทางคณะรัฐมนตรี

3. ทางศาล

4. ทางสมาชิกวุฒิสภา

3.  แหล่งกำเนิดศาสดาของศาสนา และภาษาที่สำคัญของโลกคือทวีปใด

1. เอเชีย

2. อัฟริกา

3. ยุโรป

4. อเมริกาเหนือ

4.  ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่กว่าทวีปที่เล็กที่สุดประมาณกี่เท่า

1. 3 เท่า

2. 4 เท่า

3. 5 เท่า

4. 6 เท่า


5.  ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศบรูไน

1. เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน

2. ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีภูมิอากาศประเภทป่าฝนเมืองร้อน

3. ทรัพยากรน้ำมันมีมากทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้ากว่าประเทศ

อื่นๆในภูมิภาค

4. มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา

6. ข้อใดเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรป

1. แม่น้ำเทมส์ แม่น้ำเชน

2. แม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบ

3. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำอูราล

4. แม่น้ำโรน แม่น้ำโอเดอร์

7. คลองที่ช่วยย่นระยะทางการเดินทางจากทวีปยุโรป กับทวีปเอเชียคือข้อใด

1. คลองปานามา

2. คลองศีล

3. คลองสุเอช

4. คลองคอรินธ์

8. ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาคือข้อใด

1. บอสฟอรัส 3. เบริง

2. ยิบรอลตา 4. คุก

9. กลุ่มประเทศใดของทวีปที่ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น

1. ลักแชมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์

2. กัวเตมาลา ฮอนดูรัส

3. โบลิเวีย ปารากวัย

4. ไนเจอร์ ชาด10. แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับประเทศ

1. เม็กซิโก – เงิน

2. เอธิโอเปีย – น้ำมัน

3. ชิลี – ทองแดง

4. สวีเดน – เหล็ก

11. ถ้าท่านอยากจะชมสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทม์ท่านควรไปดูที่เมืองใด

1. อิสตันบูล 3. ลอนดอน

2. ปารีส 4. เอเธนส์

12. ผลประโยชน์ที่ชาวยุโรปได้รับจากการเดินทางไปยังทวีปแอฟริกามากที่สุดคือเรื่องใด

1. การตั้งสถานีการค้า

2. กอบโกยแร่ธาตุกลับไปเมืองแม่

3. การลงทุนทางการเกษตร

4. การค้าทาส

13. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5

1. อุตสาหกรรมน้ำตาล – เหมืองแร่

2. การค้าของป่า – การทำป่าไม้

3. อุตสาหกรรมน้ำตาล – การทำนา

4. การทำนา – การทำป่าไม้

14. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 4

1. เลิกพระคลังสินค้า

2. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ 3

3. ยกเลิกภาษีปากเรือ 1700 บาท และ 1500 บาท

4. สถาปนากรมพระคลังข้างที่

15. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ถูกต้อง

1. สงครามโลกครั้งที่ 1 - ธงไตรรงค์

2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา - พ.ศ. 2464

3. การใช้พุทธศักราชเป็นศักราชทางการ - รัชกาลที่ 6

4. ข้าราชการสวมเสื้อราชประแตนท์ - รัชกาลที่ 416. เพราะเหตุใดจึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

1. เพื่อความสงบเรียบร้อย

2. เพื่อความเป็นเอกภาพของสังคม

2. เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

17. สภาพธรรมชาติของทวีปเอเชียที่แตกต่างจากทวีปอื่นอย่างเด่นชัดคือข้อใด

1. มีเปลือกโลกที่ยังไม่สงบ คือภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว

2. มีเนื้อที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด

3. มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง และมีหมู่เกาะมากกว่าทวีปอื่น

4. มีลักษณะอากาศหลายแบบ และมีภูมิอากาศแบบมรสุมพัดผ่านเสมอ

18. การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ความคิดของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้คนรุ่นหนึ่งและสืบ

ทอดกันต่อมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั้น ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้

1. กฎหมาย

2. จารีตประเพณี

3. ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม

4. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น

19. กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ

1. 9 ประเทศ

2. 10 ประเทศ

3. 11 ประเทศ

4. 12  ประเทศ

20. ฤดูอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวมีฝนตก เป็นลักษณะอากาศแบบใด

1.  ไทก้า

2.  อบอุ่นชื้น

3.  อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

4.  เมดิเตอร์เรเนียน21. ดินแดนใดที่ไทยต้องทำสัญญายกให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนเมืองตราดและเกาะต่าง ๆใต้แหลมสิงห์จนถึงเกาะกูด

1. ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู

2. มะริด ทวาย ตะนาวศรี

3. พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ

4. อาณาจักรล้านนา

22. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ข้อใดเป็นการปฏิรูปในระยะเริ่มต้นที่พระองค์ทรงกระทำ

1. จัดตั้งกระทรวง 12  กระทรวง

2. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์

3. ปรับปรุงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ตั้งมณฑลเป็นภาค

4. ยกเลิกเมือง เอก โท ตรี จัตวา เป็น มณฑล เมือง อำเภอ ตำบล และ

หมู่บ้าน

23. ข้อใดเป็นพระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตรงเตรียม เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่ประชาธิปไตย

1. พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ประชาชน

2. ทรงตั้งดุสิตธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย

3. ปล่อยนักโทษกบฏ ร.ศ. 130 ให้เป็นอิสระ

4. ริเริ่มการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงประชาชน

24. การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 2 ครั้ง

เพื่อทรงปฏิบัติภารกิจเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ มีผลดีต่อประเทศไทย

อย่างไรสำคัญที่สุด

1. ไทยสามารถทำการค้ากับขายกับต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

2. ถ่วงดุลอำนาจจนไทยสามารถรักษาเอกราชได้

3. นำความเจริญกลับมาพัฒนาประเทศ

4. เพื่อรักษาพระองค์25. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมมีผลมาจากอะไรมากที่สุด

1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

2. การเปลี่ยนแปลงทางคมนาคม

3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

4. การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา

26. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหา ต้องขอความ

ช่วยเหลือจาก IMF

1. รายได้ลดลง เพราะตลาดต่างประเทศรับซื่อผลผลิตทางการเกษตรของไทยน้อยลง

2. มีการลงทุนระยะยาวจำนวนมาก ได้ผลตอบแทนทีละน้อยอย่างช้าๆ

3. มีการกู้เงินจากต่างประเทศ และการซื้อสินค้าจากประเทศมากเกินไป ทำให้เงินไหลออกมาก

4. มีการกู้เงินลงทุนในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และไม่ได้ผลตอบแทนมากมาย

27. ปัจจัยใดที่ทำให้สังคมไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

1. การยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยมละวัฒนธรรมประเภณี

2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

3. การติดต่อกับสังคมภายนอก

4. ไม่มีข้อใดถูก

28. หลักธรรมพื้นฐานในศาสนาพุทธ คือ...........

1. การรักษาศีล สมาธิเป็นนิจ

2. พระไตรปิฎก

3. พระอริยสัจสี่

4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

29. ระบบจตุสดมภ์ ซึ่งประกอบด้วยเวียง วัง คลัง นา เป็นระบบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักรใด

1. อาณาจักรขอม 

2. อาณาจักรละโว้

3. อาณาจักรจักรทวารวดี

4. อาณาจักรศรีวิชัย30. “เศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม” ด้วยเหตุผลใด

1. เป็นอาชีพและรายได้หลักของประเทศ

2. มีระบบการชลประทานมากมายในเขตเพาะปลูก

3. มีดินที่อุดมสมบูรณ์

4. มีการแปรรูป

31. ในสภาพสังคมปัจจุบันพบว่ามีผู้ละเมิดกฎหมายต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ แสดงว่าประชาชนขาดจิตสำนึกในเรื่องใด

1. สถานภาพ

2. บทบาท

3. เสรีภาพ

4. ความเสมอภาค

32. หน้าที่ของประชาชนโดยตรงในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร

1. เสียภาษีอาการเมื่อมีรายได้

2. ช่วยเหลือราชการตามโอกาสอันควร

3. ใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้ง

4. มีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

33. อำนาจใดไม่จัดอยู่ในอำนาจอธิปไตย

1. อำนาจนิติบัญญัติ 

2. อำนาจบริหาร

3. อำนาจตุลาการ

4. อำนาจรัฐธรรมนูญ

34. เพราะเหตุใดการปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

1. เสรีภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด

2. เสรีภาพให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

3. เสรีภาพบ่งบอกความเป็นธรรมชาติของมนุษย์

4. เสรีภาพเป็นสิทธิตามธรรมที่มนุษย์มีติดตัวมา35. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน

1. แม่น้ำส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นใช้ในการชลประทานและผลิตพลังงานได้ดีกว่าการ

คมนาคมขนส่ง

2. “ มิยาซาวา” เป็นแผนการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในเอเชียเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

3. ญี่ปุ่นเป็นประเทศสมาชิกของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G – 7)

เพียงชาติเดียวของเอเชีย

4. กวานโตเป็นที่ราบใหญ่ที่สุด เป็นที่ตั้งของกรุงโตเกียว และเกียวโต

อยู่บนเกาะฮอนซู

36. ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริง

1. ยอดเขาแมคคินเลย์เป็นยอดเขาสูงสุดในทวีปอเมริกาเหนือ อยู่ในเขตประเทศแคนาดา

2. ชาวผิวดำในทวีปอเมริกาถือกำเนิดจากพวกทาสที่นำมาจากทวีปแอฟริกา

3. พายุหมุนทอร์นาโดมักจะทำความเสียหายแก่พื้นราบภาคกลางของสหรัฐอเมริกา

4. “ แนวน้ำตก”

37. ทุ่งหญ้าเหล่านี้เป็นทุ่งหญ้าในเขตอบอุ่น  ยกเว้นข้อใด

1.  ทุ่งหญ้าแพรี่ ทุ่งหญ้าสเตปป์

2. ทุ่งหญ้ากัมโปส ทุ่งหญ้ายาโนส

3. ทุ่งหญ้าปัมปัส ทุ่งหญ้าดาวน์แลนด์

4. ทุ่งหญ้าแคนเทอร์เบอรี่ ทุ่งหญ้าเวลด์

38. แหล่งอุตสาหกรรมหนักของทวีปอเมริกาเหนือ เช่น อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก

ผลิตเหล็กกล้า และรถยนต์ อยู่ในบริเวณใด

1. ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

2. ที่ราบรอบอ่าวเม็กซิโก

3. ที่ราบรอบทะเลสาบทั้ง 5

4. ที่ราบรอบอ่าวฮัดสัน39. มรดกทางวัฒนธรรมที่โรมันทิ้งไว้ให้ชาวโลกรู้จักมีหลายข้อ ยกเว้นข้อใด

1. การแพทย์

2. ถนนปูด้วยหิน

3. ภาษาละติน

4. พีธีกรรมบูชาเทพเจ้า

40. ผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี โดยรัฐไม่ยุ่งเกี่ยว หรือแทรกแซง คือใคร

1. อดัม สมิท 3. คาร์ล มาร์กซ์

2. โรเบิร์ต โอเว่น 4. ฟรีดริช เองเกลล์

41. ข้อใดเกี่ยวกับลักษณะของกษัตริย์ผู้ทรงภูมิปัญญาในคริสต์ศตวรรษที่ 18

1. กษัตริย์มีอำนาจสูงสุด

2. กษัตริย์คือผู้รับใช้คนแรกของรัฐ

3. กษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนจักร

4. กษัตริย์จะต้องคานอำนาจของศาสนจักร

42. เหตุใดสหรัฐอเมริกา จึงเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งที่ไม่ใช่สมรภูมิรบ

1. อังกฤษและฝรั่งเศสเรียกร้องให้เข้าร่วมด้วย

2. อเมริกาขัดแย้งกับรัสเซีย

3. เรือดำน้ำของเยอรมันทำลายเรือฝ่ายตรงข้ามไม่มีขอบเขต

4. ถูกญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์

43. ข้อใดเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางในรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ

1. การสาธารณสุข

2. การศึกษา

3. การติดต่อกับต่างประเทศ

4. การสาธารณูปโภค

44. ประเทศใดต่อไปนี้ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งสภากึ่งประธานาธิบดี

1. ประเทศเยอรมัน

2. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

3. ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ประเทศฝรั่งเศส45. การอนุรักษ์หมายถึงข้อใด

1. การรักษาไว้ และนำมาใช้ประโยชน์

2. การบำรุง

3. การเก็บเอาไว้ใช้เอง

4. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

46. ระบบเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยาเป็นแบบใด

1. การผลิตแบบเสรี

2. การผลิตโดยรัฐ

3. การผลิตเพื่อการค้า

4. การผลิตแบบยังชีพ

47. ตัวเลือกใดแสดงถึงนโยบายการค้าแบบผูกขาดของกรุงศรีอยุธยา

1. การค้าสำเภากับจีนโดยพ่อค้า

2. การซื้อขายผ่านพระคลังสินค้า

3. การเก็บภาษีปากเรือโดยรัฐ

4. การอนุญาตให้พ่อค้าไทยกับพ่อค้าต่างประเทศค้าขายกันได้

48. แรงงานเกษตรกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้แก่พวกใด

1. ไพร่

2. ทาส

3. ชาวจีน

4. ชาวตะวันตก

49. ทำไมการค้าของไทยกับชาติตะวันตกตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเทพราชาเป็นต้นมาจึงอยู่ในสภาพที่เสื่อมลงมาก

1. สินค้าของไทยไม่เป็นที่ต้องการของชาวตะวันตก

2. พ่อค้าชาวตะวันตกไม่พอใจหน่วยงานพระคลังสินค้า

3. กรุงศรีอยุธยาอยู่ในภาวะสงคราม

4. เกิดความไม่สงบทางการเมือง50. หลักในการจัดการปกครองของไทยยึดถือรูปแบบใด

1. หลักการรวมอำนาจ

2. หลักการแบ่งอำนาจ

3. หลักการกระจายอำนาจ

4. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


แนวข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-05-27)
   
แนวข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)แนว ข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)1. ข้อใด คือวิสัยทัศน์ของ ธ. ก. ส.


ก. เป็นธนาคารของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

ข.  เป็นธนาคารพัฒนาชุมชนเกษตรกรไทยอย่างถาวรและยั่งยืน

ค. เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรที่พัฒนาสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย

ง. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

ตอบข้อ ง. วิสัยทัศน์ของ ธ. ก. ส. คือ “ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ”แนว ข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)
2. Payment Function คืออะไร

ก. หน้าที่รับฝากเงิน                                                            ข.  หน้าที่จ่ายเงิน

ค. หน้าที่ให้กู้ยืม                                                                  ง. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินแนว ข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)
ตอบข้อ ข. “ หน้าที่จ่ายเงิน (Payment Function) หมายถึง การจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากลูกค้าจะต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการถอน คืนทุกขณะที่ลูกค้าต้องการด้วยการดำรงเงินสดสำรองไว้ ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถจ่ายเงินคืนผู้คืนผู้ฝากได้ทุกครั้งนำมาซึ่งความ เชื่อถือของผู้ฝากเงินซึ่งหมายถึงความไว้วางใจนำเงินฝากที่ธนาคารในอนาคต เพราะว่าธนาคารจะใหญ่ขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้นเมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น เงินฝากจะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าได้มาก ขึ้น ลูกค้าจะเชื่อถือธนาคารมากขึ้นเมื่อธนาคารมีหน้าที่การจ่ายคืนเงินฝากที่ดี ดังนั้น หน้าที่การจ่ายเงินที่ดีจะนำไปสู่ความมั่งคั่งแก่ธนาคารนั่นเอง ”

3. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ ธนาคารพาณิชย์

ก. ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทย

ข. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ค. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ง. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยแนว ข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)
ตอบข้อ ก. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้ความหมายรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์

4. ข้อใด มิใช่ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์

ก. รับฝากเงิน                                                                        ข.  หน้าที่จ่ายเงิน

ค. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน                                                           ง. หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ตอบข้อ ง. หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 1. หน้าที่รับฝากเงิน  2. หน้าที่จ่ายเงิน 3. หน้าที่ให้กู้ยืม เงิน 4. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินแนว ข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)
5. การฝากเงินประเภทกระแสรายวัน มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด

ก. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก

ข.  เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน

ค.  เพื่อก่อเกิดรายได้จากการรำเงินมาฝาก

ง. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมเงินธนาคารง่ายขึ้น

ตอบข้อ ข. เพื่อสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน ผู้นำเงินฝากด้วยวัตถุประสงค์นี้มักฝากเงินประเภทกระแสรายวันที่จ่ายคืนด้วยเช็คแนว ข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)
6. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินได้กี่แหล่ง

ก. 2  แหล่ง                                                                            ข.  3 แหล่ง

ค. 4  แหล่ง                                                                            ง.  5  แหล่ง

ตอบข้อ  ก. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งที่ได้มาของเงินใหญ่ๆ 2 แหล่ง คือ 1. ขากแหล่งเจ้าของ และ 2. จากแหล่งเจ้าหนี้ เงินที่ธนาคารพาณิชย์นำไปให้กู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดราย ได้แก่ธนาคารส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก เมือเงินฝากมีมากขึ้น ธนาคารสามารถนำไปหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้น ธนาคารจะใหญ่ขึ้นเรื่องๆ เมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น

7. ข้อใด มิใช่ เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร

ก. เพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน

ข.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก

ค. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นสถิติการรับ – จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี

ง. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

ตอบข้อ ง. เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคารแนว ข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)
1. เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากในการจ่ายเงิน

2.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก

3. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก

4. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น

5. เพื่อใช้เป็นสถิติการรับ – จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี

8. ข้อใด คือ เหตุผลในการฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ

ก. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก และความสะดวกในการจ่ายเงิน

ข.  เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก และใช้เป็นสถิติการรับ – จ่ายเงิน

ค. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น และความสะดวกในการจ่ายเงิน

ง. เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความปลอดภัยในเงินฝาก

ตอบข้อ ง. ผู้ฝากเงินประเภทประจำ และออมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากธนาคารในด้านความปลอดภัยของเงินฝากควบคู่ไปกับการได้รายได้จากเงินฝากนั้นแนว ข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)พร้อมเฉลยฟรี ข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้าธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ. ก. ส.) มีระบบการธนาคารเป็นแบบใด

ก. ระบบธนาคารเดี่ยว                                                         ข.  ระบบธนาคารสาขา

ค. ระบบธนาคารกลุ่ม                                                         ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

ตอบข้อ ข. ระบบธนาคารสาขา คือ ระบบของธนาคารที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่หนึ่ง มีสามขากระจายอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ หรือในท้องถิ่นเดียวอาจมีสามขาของธนาคารมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้10. ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

ก. รัฐบาล

ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ง.  นายยกรัฐมนตรีโดยอิงอัตราในตลาดต่างประเทศ

ตอบข้อ ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

11.  ข้อใด มิใช่ ข้อเสียของระบบธนาคารสาขา

ก. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสาขาหลายแห่ง

ข.  ก่อให้เกิดอิทธิพลผู้ขาดทางการเงิน

ค. การดำเนินงานเกิดความล่าช้าในเรื่องการสั่งการ

ง. ขาดการแข่งขัน

ตอบข้อ ก. ข้อเสียของระบบธนาคารสาขา

12. ธนาคารแห่งแรกที่มีขึ้นในประเทศไทย คือ ธนาคารใด

ก. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้                                          ข.  ธนาคารออมสิน

ค. ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์                                         ง. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตอบข้อ ก. ประวัติของธนาคารพาณิชย์เริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยชาวอิตาเลี่ยนทำหน้าที่เป็นนายธนาคาร สำหรับในประเทศไทย ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกแต่เป็นธนาคารสาขาของ ธนาคารต่างประเทศ

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ . ก. ส. ) ตั้งขึ้นในปีใด

ก. พ. ศ . 2490                                                                       ข.  พ. ศ . 2509

ค. พ. ศ . 2500                                                                       ง. พ. ศ . 2519

ตอบข้อ ข. รัฐบาลได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ . ก. ส. ) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ . 2509 โดยให้เป็นสถาบันระดับชาติ ที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่อำนวยสินเชื่อให้เกษตรกรอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเกษตรโดยตรง และสถาบันเกษตรกร

14. ธนาคารพาณิชย์ของคนไทยแห่งแรก คือ

ก. ธนาคารกรุงไทย                                                             ข.  ธนาคารออมสิน

ค. ธนาคารไทยพาณิชย์                                                      ง.  ธนาคารนครหลวงไทย

ตอบข้อ ค. ธนาคารพาณิชย์ของคนไทยแห่งแรก คือ “ธนาคารไทยพาณิชย์ ”

15. ปัจจุบัน ธ . ก. ส. มีสาขาทั้งสิ้นกี่สาขา

ก. 495 สาขา                                                                          ข.  595  สาขา

ค.  695  สาขา                                                                        ง. 795  สาขา

ตอบข้อ ข. ปัจจุบัน ธ . ก. ส. มีสาขาทั้งสิ้น  595สาขา

16. โครงการฟื้นฟูและหักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน มีระยะเวลาดำเนินการตามข้อใด

ก. 1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2552

ข.  1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2553

ค.  1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2554

ง.   1 เมษายน 2552 – 31 มีนาคม 2554

ตอบข้อ ข.โครงการฟื้นฟูและหักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน มีระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2553 รวม 2 ปี

17. เกษตรกรรายย่อย คือ เกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้เงินต้นไม่เกินเท่าใด

ก. 50,000     บาท                                                  ข.  100,000  บาท

ค.  150,000  บาท                                                 ง.   200,000  บาท

ตอบข้อ ข. เกษตรกรรายย่อย หมายถึง เกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้ต้นเงินกู้คงเหลือรวมกันทุกสัญญา ไม่เกิน  100,000  บาท

18. ข้อใด จัดเป็น สถาบันการเงินของรัฐ

ก. ธนาคารไทยพาณิชย์                                                      ข.  ธนาคารกรุงไทย

ค. ธนาคารนครหลวงไทย                                                  ง. ธนาคารกสิกรไทย

ตอบข้อ ข. สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน ) เป็นต้น

19. ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบจะต้องเป็นหนี้ไม่เกินเท่าไหร่

ก. 150,000  บาท                                                                  ข.  200,000   บาท

ค. 250,000  บาท                                                                  ง.  300,000   บาท

ตอบข้อ ข. ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบจะต้องเป็นหนี้ไม่เกิน  200,000   บาท

20. ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระบบอิสลาม ข้อใด มิใช่ พื้นที่เป้าหมายในมาตรการนี้ของ ธ. ก. ส.

ก.  สตูล                                                                                  ข.  ปัตตานี

ค.  ยะลา                                                                 ง. นราธิวาส

ตอบข้อ ก. พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส2. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

21. ข้อใด มิได้  อยู่ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล

ก. ภาคเกษตร                                                                        ข.   ภาคอุตสาหกรรม

ค. ภาคการท่องเที่ยว                                                            ง.   ภาคการขนส่ง

ตอบข้อ ง. รัฐบาลมรนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ดังนี้

1. ภาคเกษตร                                        2.   ภาคอุตสาหกรรม

3. ภาคการท่องเที่ยว                            4. ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน

22. เมื่อ รัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง รัฐบาลต้องใช้มาตรการเสริมข้อใด จึงจะได้ผลตามที่ต้องการ

ก. ลดอุปสงค์ของผู้บริโภคให้ต่ำลง

ข. ลดการผลิตสินค้าให้ต่ำกว่าปริมาณดุลยภาพ

ค. เพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าชนิดนั้นให้มากขึ้น

ง. เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับอุปสงค์ของผู้บริโภค

ตอบข้อ ง. เมื่อรัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง รัฐบาลต้องใช้มาตรการเสริม 2 ประการ คือ กำหนดบทลงโทษพ่อค้าที่ขายสินค้าในราคาสูงเกินราคาที่รัฐบาลกำหนด (ขายสินค้าเกินราคา) และเพิ่มปริมาณสินค้าชนิดนั้นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค แต่ถ้าไม่มีมาตรการเสริมดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดปัญหา “ ตลาดมืด ” ได้ เนื่องจากพ่อค้าจะกักตุนสินค้าไว้ขายหลังร้านในราคาสูงเกินกว่าที่กำหนด
23. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตสำนึกข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก

ก. การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก

ข.   ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ค. ความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ง. การร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ตอบข้อ ก. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองเป็นอันดับแรก

24. ภาวะที่พ่อค้ากำหนดราคาขายสอนค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพ ทำให้ผู้บริโภคซื้อลดน้อยลง สินค้าจึงเหลือและขายไม่หมด เรียกว่าอย่างไร

ก. อุปสงค์ส่วนเกิน                                                              ข.  อุปทานส่วนเกิน

ค. กลไกตาด                                                                          ง. อุปทานตลาด

ตอบข้อ ข. อุปทานส่วนเกิน คือ ผู้ขายนำสินค้ามาขายมากเกินความต้องการของผู้ซื้อ ทำให้สินค้าล้นตลาด ขายไม่หมด

อุปสงค์ส่วนเกิน คือ ผู้ซื้อมีความต้องการจะซื้อสินค้ามากกว่าปริมาณสิค้าจริงที่วางจำหน่ายในตลาด ทำให้สินค้าขาดตลาด ไม่พอขาย

25. ข้อใดจัดเป็นการกระจายรายได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์

ก. รัฐส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด

ข.  รัฐสนับสนุนสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล

ค. ลูกจ้างได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด

ง. พนักงานเดินเก็บเงินค่าไฟฟ้าตามบ้าน

ตอบข้อ ค. ในทางเศรษฐศาสตร์การกระจายรายได้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การ กระจายสินค้าและบริการ เป็นการกระจายผลผลิตทั้งในด้านสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค เช่น ชาวสวนปลูกผักคะน้าส่งขายให้ผู้บริโภค โรงงานผลิตรองเท้าฟองน้ำส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อใช้ และช่างตัดผลให้บริการแก่ลุกค้า เป็นต้น

2. การ กระจายรายได้ เป็นการแบ่งปันรายได้หรือตอบแทนให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆ ดังตัวอย่าง เจ้าของโรงงานทำน้ำดื่มบรรจุขวดแห่งหนึ่ง ( เรียกว่า ผู้ประกอบการ ) จะแจกจ่ายรายได้จากการผลิตสินค้าให้แก่เจ้าของการผลิต ดังนี้

ที่ดิน (ที่ตั้งโรงงาน)                            ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ  ค่าเช่า

แรงงาน                                                 ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ  ค่าจ้าง

ทุน                                                          ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ  ดอกเบี้ย

ผู้ประกอบการ                                      ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ  กำไร

26. การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาลให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าอย่างไร

ก. ไม่พึ่งต่างประเทศ

ข.  ค่อยเป็นค่อยไป ตามพึ่งตนเองให้มากขึ้น

ค.  ความไม่ประมาท และพึ่งตนเองให้มากขึ้น

ง.  รู้จักประมาณตน และมีเหตุผล

ตอบข้อ ค. การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ 5 ประการดังนี้

1. ทางสายกลาง คือ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พึ่งตนเองให้มากขึ้น

2. ความสมดุลและความยั่งยืน คือ เน้นพัฒนาในลักษณะองค์รวม มีความพอดี มีความหลากหลายและกลมกลืนและเกิดผลยั่งยืน

3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล คือ ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักพอ และมีเหตุผล

4. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

5. เสริม สร้างคุณภาพคน คือ มีจิตสำนึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีไมตรีจิตเอื้ออาทรต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีวินัย มีความพากเพียร พัฒนาความรู้และปัญญาอย่างต่อเนื่อง

27. ข้อใด มิใช่ พื้นฐาน “ เศรษฐกิจพอเพียง ”

ก. ทางสายกลาง                                                                   ข.  ความพอประมาณ

ค. ประหยัด                                                                           ง. ความมีเหตุผล

ตอบข้อ ค. “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ( Sufficiency Economy ) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำโดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตลอดจนได้อธิบายคำนิยามของความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความ รู้และเงื่อนไขคุณธรรม

28. การ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ควรปฏิบัติข้อใดก่อน จึงจะสอดคล้องกับปรัชญาข้อนี้

ก. การประกอบสัมมาอาชีวะ

ข.  การไม่แก่งแย่งผลประโยชน์กับผู้อื่น

ค. การละเว้นไม่กระทำความชั่วทั้งปวง

ง. การประหยัดและหารายได้ระหว่างศึกษา

ตอบข้อ ง. ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนในแนวทาง สายกลาง การประหยัดและหารายได้ระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ถือเป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแนวทางที่ถูกต้อง

29. เมื่อรัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมราคาสินค้า จะเกิดผลอย่างไรต่อ “ กลไกราคา”

ก. เป็นการยกเลิกกลไกราคาโดยสิ้นเชิง

ข.  การทำหน้าที่ของกลไกราคาไม่เป็นอิสระตามทฤษฎี

ค. ปล่อยให้กลไกราคาทำหน้าที่อย่างเสรีตามธรรมชาติ

ง. จะเกิดราคาดุลยภาพตายตัวตามที่รัฐบาลกำหนด

ตอบข้อ ข. มีบางกรณีที่รัฐไม่อาจปล่อยราคาสินค้าเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกลไก ของราคาตามธรรมชาติได้ เพราะจะทำให้ผู้ผลิตได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณล้นตลาดทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ เช่น ยางพารา ทุเรียน ลำไย เป็นต้น รัฐบาลจึงต้องเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต ซึ่งเป็นผลให้กลไกราคาไม่อาจทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามทฤษฎีได้

30. ข้อใด คือ “ การประกันราคาขั้นต่ำ ” ของทางราชการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร

ก. กำหนดราคาขายข้าวสารหอมมะลิสูงสุดถังละ 350 บาท

ข.  กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำเกวียนละ 6,000 บาท

ค. กำหนดราคาส่งออกข้าวสารหอมมะลิตันละ 5,000  บาท

ง. การจัดตั้งโรงสีข้าวประจำตำบลรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนา

ตอบข้อ ข. การประกันราคาขั้นต่ำ คือ การกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำที่รัฐจะรับซื้อเพื่อช่วยพยุงราคาสินค้ามิให้ตกต่ำ

31.  ที่กล่าวว่า “ สังคมไทย ” เป็นสังคมที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ หมายถึงข้อใด

ก. เป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์

ข.  เป็นสังคมที่ไม่มีชนชั้น

ค. ไม่ยึดระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว

ง. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตอบข้อ  ค. สังคมไทยที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ คือ สังคมไม่ยึดระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว

32. บุคคลที่มีสถานภาพหลายๆอย่างพร้องกัน จะเกิดปัญหาบทบาทขัดกัน หมายถึงข้อใดต่อไปนี้

ก. เป็นแม่ครัวภัตตาคาร แต่ต้องทำอาหารเช้าให้ลูกๆทุกเช้า

ข.  เป็นตำรวจจราจร แต่ต้องคอยรับส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน

ค. เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และเปิดบ่อนการพนันในตลาด

ง. กลางวันทำงานราชการ กลางคืนขับรถแท็กซี่หารายได้เสริม

ตอบข้อ ค. บทบาท ขัดกัน เกิดจากบุคคลบางคนมีสถานภาพหลายสถานภาพซ้อนกันในเวลาเดียวกันทำให้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนต้องขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น นายประชาเป็นครูและเป็นพ่อค้าเปิดร้านขายของชำ ได้จำหน่ายบุหรี่และสุราให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นปกติเสมอๆ ดังนั้น การมีสถานภาพ 2 สถานภาพซ้อนกันของนายปรีชา จึงทำให้บทบาทขัดแย้งกัน และมีผลกระทบต่อการจัดระเบียบทางสังคม จึงควรเลือกสถานภาพที่ไม่ต้องทำให้เกิดปัญหาบทบาทขัดกัน

33. ข้อใดเป็นการขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม

ก. พี่สอนน้องให้รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี

ข.  ครูแนะวิธีให้นักเรียนเป็นคนดี

ค. แม่ดุว่ารุนแรงเมื่อรู้ว่าลูกหัดสูบบุหรี่

ง. ชมละครโทรทัศน์ส่งเสริมศีลธรรม

ตอบข้อ ง. การขัดเกลาสังคมโดยอ้อม เป็นการขัดเกลาทางอ้อมที่ผู้รับเกิดการเรียนรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดความซึมซับสิ่งที่ดีงามเข้าไปในจิตใจของตนและกลายเป็นค่านิยมที่ดีและ พึงประสงค์ เช่น ได้เห็นแบบอย่างการทำความดีของตัวละคร หรือนักร้อง นักแสดงที่ได้รับรางวัล “ ลูกกตัญญู ” เป็นต้น

ทั้ง นี้สื่อที่ช่วยให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม ได้แก่ ข่าวและละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือนวนิยาย และรายการวิทยุ รวมทั้งการเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ที่มีแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีงาม

34. เมื่อสมาชิกของสังคมคนหนึ่ง ได้รับ “ สถานภาพ ” อย่างหนึ่ง สิ่งที่เขาจะได้รับตามมาคือข้อใด

ก. การยอมรับจากสังคม                                                      ข.  กฎระเบียบของสถาบันสังคม

ค. สิทธิ หน้าที่ และบทบาท                                               ง. สิทธิประโยชน์จากสังคม

ตอบข้อ ค. สถานภาพ ทางสังคม ( Social Status) หมายถึง ตำแหน่งของบุคคลในสังคมซึ่งได้มาจากการเป็นสมาชิกของสังคม สถานภาพจะทำให้บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบาทของตำแหน่งนั้นๆ บุคคลหนึ่งอาจจะมีหลายสถานภาพก็ได้ เช่น นายทองแดง มีสถานภาพเป็นพ่อ เป็นนักการภารโรง และเป็นผู้ปกครองนักเรียน จึงมีสิทธิและหน้าที่คลอบคลุมทั้ง 3 สถานภาพที่ยกตัวอย่างมานี้

35. โทษที่ได้รับจากการกระทำผิดจารีตประเพณี คือข้อใด

ก. ถูกล้อเลียนจากเด็ก และถูกต่อว่าจากผู้ใหญ่

ข.  ถูกตำหนิต่อหน้า และถูกนินทาลับหลัง

ค. เป็นที่ขบขันของผู้ได้พบเห็น

ง. ถูกต่อต้านไม่คบหาสมาคมด้วย

ตอบข้อ ง. โทษที่ได้รับจากการกระทำผิดจารีตประเพณี จะได้รับการลงโทษจากสังคมอย่างรุนแรง เช่น ถูกรังเกียจเหยียดหยาม ถูกต่อต้านจากผู้คนในชุมชน ไม่คบค้าสมาคมด้วยเป็นต้น

36. เพราะเหตุใด การกระทำผิดจารีตประเพณี จึงถือเป็นความผิดที่รุนแรงกว่าวิถีชาวบ้าน

ก. เพราะเป็นการกระทำผิดต่อสถาบันครอบครัว

ข.  เพราะมีผู้เสียหายเป็นสตรีและคนชรา

ค. เพราะเป็นการทำผิดศีลธรรมและจรรยา

ง. เพราะขัดต่อขนบประเพณีสมัยโบราณ

ตอบข้อ ค. การ ทำผิดจารีตประเพณีเป็นการทำผิดศีลธรรมจรรยา ส่วนการทำผิดวิถีชาวบ้านเป็นเพียงการไม่ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนที่สมาชิกใน สังคมปฏิบัติเท่านั้น

37. นายจ้างที่ทุบตีทำทารุณกับลูกจ้างจนได้รับบาดเจ็บ ถือว่ากระทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด

ก. วิถีประชา                                                                         ข.  จารีต หรือกฎศีลธรรม

ค. กฎหมาย                                                                           ง. จารีต ปละกฎหมาย

ตอบข้อ ง. โดยทั่วไปกฎหมายจะมีแนวทางความประพฤติที่สอดคล้องกับจารีต เพราะการตรากฎหมายใดๆขึ้นใช้บังคับมกจะมีพื้นฐานมาจากจารีต การทำผิดจารีตจึงมักเป็นการทำผิดกฎหมายด้วย เช่น ชายที่ล่อลวงเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ไปข่มขืนฉุดคร่าอนาจาร หรือล่วงละเมิดทางเพศ ย่อมเป็นความผิดทั้งจารีตประเพณีและกฎหมายอาญา

38. การพูดคุยในขณะเคี้ยวอาหารในปาก และซดน้ำแกงเสียงดัง ถือว่าผิดบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด

ก. วิถีชาวบ้าน                                                                       ข.  จารีตประเพณี

ค. กฎศีลธรรม                                                                      ง.  ค่านิยม

ตอบข้อ ก. การฝ่าฝืนวิถีชาวบ้าน ไม่มีบทลงโทษอย่างรุนแรงหรืออย่างเป็นทางการแต่อย่างใด ผู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามอาจจะเพียงถูกผู้อื่นตำหนิติเตียน เยาะเย้ยถากถาง หรือนินทาว่าร้ายเท่านั้น วิถีประชาเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามยุคสมัย เช่น ผู้หญิงใส่กางเกงขายาวไปทำงานได้ เป็นต้น

39.  ข้อใดจำแนกองค์ประกอบของ “บรรทัดฐานทางสังคม ” ได้ถูกต้อง

ก. จารีตประเพณี วิถีประชา และค่านิยม

ข. จารีตประเพณี วิถีชาวบ้าน และ กฎหมาย

ค. จารีตประเพณี กฎศีลธรรม และ กฎหมาย

ง. วิถีประชา ค่านิยม และกฎหมาย

ตอบข้อ ข. บรรทัดฐานทางสังคม จำแนกเป็น 3 ประการ คือ

1. วิถี ประชา หรือวิถีชาวบ้าน ( Folkways) บางตำราอาจเรียกว่า “ธรรมเนียม ” หมายถึง แบบแผนความประพฤติที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามความเคยชิน เช่น มรรยาทในการแต่งกาย มารยาทในการรับประทานอาหาร และมารยาททางสังคมในโอกาสต่างๆ

2. จารีต ( Mores ) บางตำราเรียกว่า “ กฎศีลธรรม ” หรือ “ จารีตประเพณี ” เป็นแบบแผนความ ประพฤติที่สมาชิกในสังคมจะต้องยึดถือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆโดยเคร่งครัด เพราะมีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนของศาสนาหรือศีลธรรมจรรยา และมีความผิดชอบชั่วดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

3. กฎหมาย ( Laws) หมายถึง กฎเกณฑ์ความประพฤติที่สร้างขึ้นโดยองค์กรทางการเมืองการปกครอง (รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ) และส่วนใหญ่มักเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

40. ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างไร

ก. ชุมนุมเป็นจำนวนมาก                                                   ข.  ชุมนุมร่วมกันในหลายอาชีพ

ค. ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล                                                      ง. ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ

ตอบข้อ ง. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000
หรือแจ้ง diamondclub@hotmail.com

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


11.    ชาย 3 คน ขุดบ่อได้ 3 บ่อ  เสร็จใน 3 วัน ชาย  6 คน ขุนบ่อ 6 บ่อ เสร็จในกี่วัน
                 ก.  2  วัน                  ข.  3 วัน                   ค.  1  วัน                  ง.  1 วัน                    จ.  6  วัน
12.    104  องศาฟาเรนไฮด์  เท่ากับกี่องศาเซลเซียส
                 ก.  40  องศาเซลเซียล                             ข.  35  องศาเซลเซียล                             ค.  28  องศาเซลเซียล
                 ง.  43  องศาเซลเซียล                             จ.  38  องศาเซลเซียล
13.    สหกรณ์ของเทศบาลแห่งหนึ่งรับจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันและรายสั ปดาห์ราคาฉบับละ 3 และ 9 บาท ตามลำดับปรากฎว่าในวันเปิดเทอมวันแรกสหกรณ์ขายหนังสือทั้งสองปร ะเภทไป 750 ฉบับ  ได้เงิน  4,116  บาท  สหกรณ์ขายหนังสือพิมพ์รายวันไปกี่ฉบับ
                 ก.  416  ฉบับ                                             ข.  614  ฉบับ                                             ค.  439  ฉบับ
                 ง.  394  ฉบับ                                              จ.  349  ฉบับ
14.    เลข 7 ตัวจำนวนเรียงกันและรวมกันได้ 70  จงหาเลขจำวนมากที่สุด
                 ก.  10                         ข.  11                         ค.  12                         ง.  13                         จ.  14
15.    วิทยุเครื่องหนึ่งราคา 2,200  บาท นาย ก. ซื้อวิทยุเครื่องนี้ในราคาลด 15%  ถามว่านาย ก. จ่ายเงินไปจริงเท่าไร
                 ก.  1,8720                ข.  1,170                  ค.  1,875                  ง. 1,850                   จ. 1,900
16.    สูตรคณิตศาสตร์  เป็นสูตรในการคำนวณหาปริมาณของ
                 ก.  รูปทรงปิรามิด                   ข.  รูปทรงปริซึม                    ค.  รูปทรงกระบอก
                 ง.  รูปทรงกรวย                                        จ.  รูปทรงกลม
17.    จงหาค่าที่ยังขาดอยู่ในช่อง q  ต่อไปนี้
                 ก.  32                         ข.  16                         ค. 8                            ง. 22                          จ. 24


18.    ถ้า D = B + C  หากเพิ่มคำว่า A  ให้มากขึ้น ค่าของ D   จะเป็นอย่างไร
                 ก.  ลดลง                                    ข.  เพิ่มขึ้น                                ค.  คงเดิม
                 ง.  เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A
                จ.  ลดลงในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A
19.    ฝ x ผลคูณขอด้านประกอบมุมฉาก  คือ สูตรของ
                 ก.  หาพื้นที่สามเหลี่ยม                                            ข.  หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านเท่า
                 ค.  หาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก                             ง.  หาพ้นที่สามเหลี่ยมจตุรัส
                 จ.  หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า
20.    นายแดงมีเงินเป็น 2 เท่าของนายดำ  นายดำมีเงินเป็น พ เท่านายขาว  ถ้านายขาวมีเงิน 20  บาท 
          นายแดงมีเงินเท่าใด
                 ก.  300                     ข.  200                    ค. 250                      ง.  350                     จ.  400
21.    คำขึ้นต้นในหนังสือราชการถึงผู้รับหนังสือซึ่งเป็นพระภิกษุซึ่ง ดำรงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระสังฆราชนั้น   ใช้คำว่า
                 ก.  ขอพระราชทากราบทูล                   ข.  ขอประทานกราบทูล
                 ค.  กราบทูล                                                                 ง.  ทูล                                          จ.  นมัสการ
22.    หนังสือเวียนคือ
                 ก.  คนหนึ่งอ่านแล้วส่งต่อไปให้คนทั่วไปอ่านด้วย     
                 ข.  หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก
                 ค.  หนังสือประชาสัมพันธ์งานราชการ
                 ง.  หนังสือที่พิมพ์ออกมาหลาย ๆ ครั้ง
                 จ.  หนังสือที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้รับตอบเป็นการเฉพาะ
23.    การจัดทำหนังสือราชการ  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม  ไปจนถึงการทำลายซึ่งเป็นระบบงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง  เราเรียกงานนี้ว่า
                 ก.  งานสารนิเทศน์                                 ข.  งานสื่อสารสามพันธ์                       ค.  งานธุรการ
                 ง.  งานสารบรรณ                                    จ.  งานบรรณารักษ์
24.    หนังสือประเภท  ด่วนมาก  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร
                 ก.  ในทันทีที่ได้รับหนังสือ                 ข.  โดยเร็ว                                                  ค.  เร็วกว่าปกติ
                 ง.   ให้แล้วเสร็จภายใน 3  วัน           จ.  ให้แล้วเสร็จภายใน  5  วัน
25.    การที่บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือราชการ
                 ก.  ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
                 ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  อนุญาตได้
                 ค.  ต้องให้ข้าราชการระดับ 3  ขึ้นไป รับรอง
                 ง.  ต้องกำหนดระยะเวลาการส่งคืนภายใน 1 วัน
                 จ.  ให้ยืมไม่ได้
26.    ข้อบังคับ  ถือว่าเป็นหนังสือราชการประเภทใด
                 ก.  หนังสือภายนอก                               ข.  หนังสือภายใน                                   ค.  หนังสือประทับตรา
                 ง.  หนังสือสั่งการ                                    จ.  หนังสือประชาสัมพันธ์
27.    โดยปกติแล้วหนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องมีสำเนาคู่ฉบับอย่า งน้อยกี่ฉบับ
                 ก.  1  ฉบับ                                                  ข.  2  ฉบับ                                                  ค. 3  ฉบับ
                 ง.  4  ฉบับ                                                  จ.  5  ฉบับ
28.    การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
                 ก.  5  ปี                     ข.  10  ปี ค.  15  ปี ง.  20  ปี จ.  50  ปี
29.    หนังสือประทับตรา  คือ
                 ก.  หนังสือเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
                 ข.  หนังสือที่ต้องการความเร่งด่วนเป็นพิเศษ
                 ค.  หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
                 ง.  หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
                 จ.  หนังสือระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก
30.    ข้อใดเป็นคำลงท้ายในหนังสือราชการที่มีถึงบุคคลธรรมดาทั่วไป
                 ก.  ด้วยความเคารพ                                 ข.  ขอแสดงความเคารพ                       ค.  ขอแสดงความนับถือ
                 ง.  ด้วยความนับถือ                                 จ.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
31.    ประเทศใดถือได้ว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในขณะนี้
                 ก.  เกาหลี                ข.  มาเลเซีย           ค.  ไทย                     ง.  อินโดนีเซีย                         จ.  จีน
32.    การแข่งขันวงโยธาวาทิตโลก ครั้งที่  11  ได้จัดให้มีขึ้น ณ ประเทศไทย
                 ก.  ฝรั่งเศส              ข.  เนเธอร์แลนด์                   ค. ออสเตรเลีย                         ง.  สวีเดน                จ. เยอรมัน
33.    การแข่งขันซีเกมส์  ครั้งที่  15  กำหนดจัดแข่งขันที่ประเทศใด
                 ก.  ไทย                     ข.  มาเลเซีย                              ค.  สิงคโปร์                              ง.  ฟิลิปปินส์        จ.  บรูไน
34.    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้ดอกไม้อะไรในงานวันแ ม่แห่งชาติ
                 ก.  ดอกบัว                                                  ข.  ดอกกุหลาบ                                          ค.  ดอกบานไม่รู้โรย
                 ง.  ดอกกล้วยไม้มาดา                             จ.  ดอกมะลิ
35.    กลุ่มอาเซี่ยนมีจุดมุ่งหมายใดเป็นสำคัญ
                 ก.  ร่วมมือทางทหาร                                                 ข.  ร่วมมือทางเศรษฐกิจ                       ค.  ร่วมมือทางกีฬา
                 ง.  ร่วมมือทางทหารและเศรษฐกิจ                   จ.  ร่วมมือทางทหารและกีฬา


36.    ข้อใดเป็นชื่อประเทศซึ่งทางราชการใช้ในปัจจุบัน
                 ก.  สหภาพพม่า                                        ข.  สหพันธรัฐพม่า                                 ค.  พม่า
                 ง.  เมียนม่าร์                                               จ.  สาธารณรัฐสังคมนิยมพม่า
37.    การเจรจาสันติภาพระหว่างกัมพูชาทั้ง  4  ฝ่าย  ครั้งหลังสุดจัดขึ้นที่
                 ก.  ปารีส                  ข.  สต็อกโฮม        ค.  วอชิงตัน          ง.  มอสโคว์           จ.  พนมเปญ
38.    รัฐมนตรีท่านใดที่ไม่ถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในระหว่างวันที่   19 -21 กรกฎาคม  2532
                 ก.  พลตรีสนั่น      ขจรประศาสน์                         ข.  นายสุบิน  ปิ่นขยัน
                 ค.  นายบรรหาร  ศิลปอาชา                                   ง.  นายประจวบ  ไชยศาสตร์
                 จ.  ร.ต.อ. เฉลิม  อยู่บำรุง
39.    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกไปเมื่อวันที ่  24  กรกฎาคม  2531  ที่ผ่านมานี้มี ส.ส. ได้ทั้งสิ้น
                 ก.  247  คน           ข.  347  คน           ค.  350  คน           ง.  357  คน              จ.  367  คน
40.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน  เป็นแผนฉบับที่เท่าไร
                 ก. ฉบับที่ 3              ข. ฉบับที่ 4              ค. ฉบับที่ 5              ง. ฉบับที่ 6              จ. ฉบับที่ 7
41.    ข้อใดมีเหตุผลไปด้วยกันน้อยที่สุด
                 ก.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ - พลเอกเกียงศักดิ์                ข.  ดอกไม้สด - ยาขอบ
                 ค.  สังคมนิยม - ประชาธิปไตย                                               ง.  เขาทราย   กาเแลกซี่ - โมฮัมหมัด  อาลี
                 จ.  สวัสดี  - สัสดี
42.    จากการซักถามพยาน 4 คน  ได้ความว่า
                 ตุ๊ก           อ้างว่าตนไม่ได้เป็นพ่อของติ๊กและตั๊ก
                 ติ๊ก           อ้างว่าตนเป็นลูกของตุ๊กและเป็นน้องของตั๊ก
                 ตั๊ก           อ้างว่าตนเป็นลูกของตุ๊กและไม่ได้เป็นน้องของติ๊ก
                 ตุ๊               อ้างว่าทั้งติ๊กและตั๊กเป็นของลูกของตน
                 ถามว่าคนใดให้การเท็จ
                 ก.  ตุ๊ก  ให้การเท็จ                                    ข.  ติ๊ก  ให้การเท็จ                                    ค.  ตั๊ก  ให้การเท็จ
                 ง.  ตุ๊  ให้การเท็จ                                       จ.  ไม่มีผู้ใดให้การเท็จ
43.    นครราชสีมา  :  นครศรีธรรมราช           .......?....... : .........?.........
                 ก.  นครสวรรค์ :  นครปฐม                  ข.  อุบลราชธานี :  อุดรธานี                 ค.  ระนอง :  ยะลา                 
                 ง.  สกลนคร  :  ชุมพร                            จ.  สุรินทร์  :  สุราษฎร์ธานี
44.    ประชาชน  : กฎหมาย               .......?....... : .........?.........
                 ก.  ครู   :  ไม้เรียว                    ข.  พระ   :  ศีล                         ค.  เณร   :  พระ
                 ง.  นักเรียน :  สารวัตรนักเรียน         จ.  ข้าราชการ  : รัฐธรรมนูญ
45.    เล็กฮอร์น :  ไก่   .......?....... : .........?.........
                 ก.  จระ :  จ๋าจ๊ะเลื้อนคลาน  ข.  ปักกิ่ง  :  สุนัข ค.  ปลาโลมา   :  ปลา
                 ง.  นก  :  จ๋าจ๊ะเลือดอุ่น                           จ.  ช้าง   :  แอฟริกา
46.    2  5  9  19  37  .......?.......
                 ก.  44                         ข.  63                         ค.  65                         ง.  75                         จ.  99
47.    จงหาคำที่อยู่ระหว่างกลางของคำอื่น ๆ
                 ก.  เปล                     ข.  โลง                     ค.  ที่ทำงาน           ง.  ไม้เท้า                 จ.  โรงเรียน
48.    จงหาคู่ที่มีความสัมพันธ์ในทำนองเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่า ง “เกลือ - เค็ม”
                 ก.  แกง - ส้ม                            ข.  มะยม - หวาน                   ค.  มะนาว - เปรี้ยว
                 ง.  ด่าง - ขม                              จ.  กล้วย - สุก
49.    เรือ - น้ำ, รถยนต์ .......?.......
                 ก.  น้ำมัน                 ข.  คนขับ                 ค.  พวงมาลัย         ง.  เครื่องยนต์       จ.  ถนน
50.    ข้อใดเป็นความจริงมากที่สุด
                 ก.  สามีบอกภริยาว่าคืนนี้ดวงจันทร์ทอแสงนวลผ่อง
                 ข.  แดงเขียนรายงานว่ามองไปที่ชายทะเลหัวหินพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ ้าทอแสงร่ำไร
                 ค.  แม่บอกลูกว่าควรเปิดวิทยุเพียงเสียงเบา ๆ เพราะยิ่งดังมากยิ่งเปลืองค่าไฟมาก
                 ง.  ถ้านำขวดซึ่งบรรจุน้ำไว้เต็มแล้วไปปิดปากขวดให้แน่นแซ่ไว้ในช่อ งแช่แข็ง  ขวดจะแตกก่อนที่
                     น้ำจะเป็นน้ำแข็ง
                 จ.  การดูชกมวยซึ่งโทรทัศน์ถ่ายทอดสดจากสนามมวยจะเห็นการชกในเวลาเด ียวกับผู้ที่ไปดูใน
                      สนามมวย
51.    คำที่อ่านผิด คือ
                 ก.  ปรปักษ์  อ่านว่า  ปะ - ระ - ปัก
                 ข.  ปรโลก   อ่านว่า  ปะ - ระ - โลก
                 ค.  ประกาศนียบัตร  อ่านว่า  ประ - กาด - สะ - นี - ยะ บัด
                 ง.  ประวัติการณ์  อ่านว่า  ประ - หวัด - ติ - กาน
                 จ.  ประวัติศาสตร์  อ่านว่า  มูน - ละ - นิ - ธิ
52.    คำที่อ่านได้ถูกต้อง  คือ
                 ก.  คุณค่า อ่านว่า  คุน - นะ - ค่า                           ข.  มลพิษ  อ่านว่า  มน  - พิด
                 ค.  วิตถาร  อ่านว่า  วิด - ตะ - ถาน                      ง.  สัปดาห์  อ่านว่า  สับ - ปะ - ดา
                 จ.  มูลนิธิ  อ่านว่า  มูน - ละ - นิ - ธิ                     
53.    “สุนทรพจน์”  อ่านอย่างไรถูกต้อง
                 ก.  สุน -  ทอน - พด                                ข.  สุน - ทา - รา - พด                             ค.  สุน - ทอ - รา - พด
                 ง. สุน - ทะ - ระ - พด                             จ.  อ่านได้ทั้ง .  สุน - ทอ - รา - พด และ สุน - ทะ - ระ - พด       
54.    คำอ่านที่ถูกต้องของคำว่า  “เกษตรกร”  คือ
                 ก.  กะ - เสด - กอน                                 ข.  กะ - เสด - ตะ - กอน                       ค.  กระ - เสด- ตะ - กอน
                 ง.  กะ - เสด - ตระ - กอน                     จ.  กระ - เสด - ตระ - กอน
55.    ๔ ๖ฯ๘  อ่านว่า
                 ก.  วันพุธ ขึ้นหกค่ำ  เดือนแปด                            ข.  วันพุธ  แรมหกคำ  เดือนแปด
                 ค.  วันพุธ  เดือนแปด  ขึ้นหกคำ                           ง.  วันพุธ  เดือนแปด  แรมหกค่ำ
                 จ.  วันพฤหัสบดี  ขึ้นหกค่ำ  เดือนสิงหาคม
56.    คำต่อไปนี้ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
                 ก.  ปรากฎ  ปฏิบัติการณ์  กษัตริย์                                           ข.  กฎหมาย  กฎเกณฑ์  กระษาปณ์
                 ค.  กลจักร์  ขนิษฐา  อารมณ์                                                     ง.  ขะมักเขม้น  สายสิญจน์  ไสยศาสตร์
                 จ.  ตแลงแกง  เอนกประสงค์  ประสพการณ์
57.    คำต่อไปนี้ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
                 ก.  โรคาพยาธิ  โลกียวิสัย                     ข.  วาทยากร  สมุฐาน                             ค.  สลากภัตร  รสชาด
                 ง.  อัคมเหษี  อุธรณ์                                 จ.  มรณะบัตร  มนพิษ
58.    เครื่องหมาย  {  เรียกว่า
                 ก.  ทันตฆาต         ข.  ทัณตฆาต         ค.  ทัณฑฆาต        ง.  ทัณฑฆาต        จ.  ทัณฑฆาต
59.    คำต่อไปนี้ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
                 ก.  อารมณ์  อภิรมณ์                                ข.  พระสงฆ์  อานิสงฆ์                        ค.  โทรทัศน์  คำศัพย
                 ง.  ชัชวาลย์  จาบัลย์                                จ.  อัมรินทร์  พืชพันธ์
60.    คำใดเขียนถูกต้อง
                 ก.  อุปโลกน์          ข.  อุปโลก               ค.  อุปโลกณ์         ง.  อุปโหลก          จ.  อุปโลกญ์
61.    “ผู้ที่กระทำความผิดไว้ เมื่อได้ยินได้ฟังใครพูดถึงก็หวาดกลัว”  ตรงกับคำพังเพยข้อใด
                 ก.  กระต่ายตื่นตูม                  ข.  จุดใต้ตำตอ                         ค.  มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหว
                 ง.  ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด                   จ.  วัวสันหลังหวะ
62.    “นักการเมืองสองคนนี้  เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมกันและกันเหมือน.............”
                 ก.  เพชรตัดเพชร                                     ข.  ขิงก็ร่าข่าก็แรง                                    ค.  ขนมผสมน้ำยา
                 ง.   ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่               จ.  ชี้โพรงให้กระรอก
 

 

63.    “เอามือซุกหู๊บ”  ความหมายตรงกับข้อใด
                 ก.  หาเรื่องใส่ตัว                                      ข.  ไม่ยอมทำอะไร                                   ค.  ไม่ยอมทำงาน
                 ง.  นิ่งดูดาย                                                จ.  เอาตัวรอด
64.    “อกไหม้  ไส้ขม”  หมายความว่า
                 ก.  กลุ้มใจ                                                    ข.  เสียใจมาก                                            ค.  มีความทุกข์แสนสาหัส
                 ง.  เจ็บป่วยอย่างหนัก                             จ.  เจ็บใจ  แค้นใจ
65.    จงอธิบายคำพังเพยที่ว่า “แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ”
                 ก.  ของไม่มีราคาแต่มีค่า                                                            ข.  ของดีแต่ไม่มีราคา
                 ค.  มีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์                 ง.  ทิ้งของไปแล้วเสียดายภายหลัง
                 จ.  นึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เคยคิดว่าไม่เป็นประโยชน์
66.    สำนวน “หัวเรือใหญ่”  หมายความว่าอย่างไร
                 ก.  มีแต่ตำแหน่งไม่มีอำนาจ                                                    ข.  มีตำแหน่งและมีอำนาจมาก
                 ค.  เที่ยวออกรับแทนผู้อื่น                                                        ง.  เฉยไม่พูดจาจนคนไม่เห็นความสำคัญ
                 จ. เป็นคนเอาจริงเอาจัง
67.    “กลัวดอกพิกุลร่วง”  ความหมายตรงกับ
                 ก.  ตักน้ำรดหัวตอ                                    ข.  ตักบาตรอย่าถามพร                          ค.  ทองไม่รู้ร้อน
                 ง.  พร้างัดปากก็ไม่ออก                          จ.  เป็นคนเอาจริง                                   
68.    เมื่อไม่พอใจแต่ไม่แสดงให้ใครรู้  กล่าวเป็นสำนวนว่า
                 ก.  คมในฝัก                                               ข.  หน้าชื่ออกตรม                                   ค.  หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามัน
                 ง.  บัวไม่ให้ช้ำ  น้ำไม่ให้ขุ่น                จ.  น้ำขุ่นอยู่ใน  น้ำในอยู่นอก
69.    “ชอบบอกรับแทนผู้อื่น”  กล่าวเป็นสำนวนว่า
                 ก.  หัวเรือใหญ่                                          ข.  ปิดทองหลังพระ                               ค.  แกว่งเท้าหาเสี้ยน
                 ง.  จระเข้ขวางคลอง                               จ.  เอามือซุกหู๊บ
70.    “ขุนไม่ขึ้น”  มีความหมายว่า
                 ก.  กินเท้าไรก็ไม่อ้วน                            ข.  อบรมเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้น                   ค.  เสียแรงเลี้ยงดู
                 ง.  พูดอย่างไรก็ไม่ฟัง                            จ.  ส่งเสริมให้ทำความสะอาด
71.    คนที่เห็นผิดเป็นชอบ  เข้ากับคำพังเพยของไทยว่า
                 ก.  ไม่ส่องกะโหลกชะโงกดูเงา                                             ข.  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
                 ค.  ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา                                              ง.  เห็นจงจักรเป็นดอกบัว
                 จ.  อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
 

 

72.    นิทานเรื่อง “กระต่ายกับเต่า”  หมายความว่า
                 ก.  ความพยายาม                                      ข.  การดูถูกคนอื่น                                   ค.  ความรอบคอบ
                 ง.  ความประมาท                   จ.  ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
73.    “เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด”  หมายความว่า
                 ก.  เดินตามผู้ใหญ่ย่อมไม่มีอันตราย                   ข.  ผู้ใหญ่ย่อมป้องกันภัยอันตรายให้ผู้น้อยได้
                 ค.  ทำตามแบบอย่างของผู้ใหญ่ย่อมไม่ผิดพลาด              ง.  คนทำความชั่วและทำความดีมีจำนวนพอกัน
                 จ.  ในโบกนี้มีทั้งความดีและความชั่ว
74.    “ชั่วเจ็ดที่  ดีเจ็ดหน”  หมายความว่า
                 ก.  คนเราย่อมมีทั้งดีและชั่วปนกันไป                                ข.  คนเราย่อมทำความดีและความชั่วพอกัน
                 ค.  เมื่อมีเคราะห์ร้ายย่อมมีเคราะห์ดีสลับกันไป               ง.  คนทำความชั่วและทำความดีมีจำนวนพอกัน
                 จ.  ในโบกนี้มีทั้งความดีและความชั่ว
75.    สุภาษิต “ฟังหูไว้หู”  หมายความว่า
                 ก.  ตั้งใจฟัง                                                ข.  ฟังแล้วต้องคิดไตร่ตรอง                 ค.  อย่าฟังความข้างเดียว
                 ง.  ต้องฟังเสียงส่วนมาก                      จ.  ฟังหูซ้ายเก็บไว้ที่หูขวา
76.    “สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงมีคำสั่งให้ช่วยเหลือครอบครัวของทหารผู้ประสบภัย”  คำที่ขีดเส้นใต้ใช้ราคาศัพท์ว่าอย่างไร
                 ก.  พระราชดำรัส                   ข.  พระบรมราชโองการ    ค.  พระราชบัญชา
                 ง.  พระราชเสาวนีย์                                จ.  พระราชปรารภ
77.    “ทรงพระอักษร” หมายความว่า
                 ก.  เขียนหนังสือ                                      ข.  อ่านหนังสือ                                        ค.  เขียนจดหมาย
                 ง.  อ่านหรือเขียนหนังสือ                    จ.  เขียนบนกลอน
78.    คำว่า “ถวายอดิเรก” หมายความว่า
                 ก.  ชื่อพรพิเศษที่พระสงฆ์ถวายพระมหากษัตริย์
                 ข.  ผ้าของภิกษุที่มีผู้ถวายเพิ่มเข้ามานอกจากผ้าที่อธิษฐานเป็นไตร จีวร
                 ค.  หมากพลูที่ถวายแด่พระสงฆ์
                 ง.  คำอราธนาที่พระมหากษัตริย์ขอให้พระสงฆ์แสดงธรรม
                 จ.  คำอราธนาที่พระมหากษัตริย์ขอให้พระสงฆ์สวดมนต์
79.    ข้อใดใช้ “ทรง” ไม่ถูกต้อง
                 ก.  ทรงม้า                                                    ข.  ทรงพระอักษร                                    ค.  ทรงดนตรี
                 ง.  ทรงเสร็จ                                               จ.  ทรงธรรม
 

 

80.    “ต้องพระประสงค์” หมายความว่า
                 ก.  อยากได้                                                 ข.  ชอบ                                                        ค.  ถูกใจ
                 ง.  มีคนทำในสิ่งที่ถูกใจ                       จ.  อยากได้สิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้น
81.    “ไขสือ” หมายความว่า
                 ก.  รู้แล้วทำเป็นไม่รู้                               ข.  แปลข้อความในหนังสือ                 ค.  ยกเมฆเรื่องราวขึ้น
                 ง.  ทำเป็นง่วงนอน                                 จ.  ทำเป็นใบ้
82.    ข้อใดที่มีความหมายผิด
                 ก.  ตีไก่ : การเล่นของเด็กที่เอาดอกหญ้าแพรกมาตีกัน
                 ข.  ตีแตก :  ชกมวยกันอย่างไม่จริงจัง
                 ค.  ตีผี :  วิธีเล่นการพนันบิลเลียดวิธีหนึ่ง       
                 ง.  ตีต่าง :  ติ๊ต่าง
                 จ.  ตีท้ายครัว :  เข้าติดต่อตีสนิทอย่างภริยา
83.    ข้อใดใช้คำว่า “กล้อมแกล้ม”  ได้ถูกต้อง
                 ก.  เขาพูดกล้อมแกล้มไม่ชัดเจน                          ข.  เธออย่ามาทำกล้อมแกล้มกับหญิงคนนั้น
                 ค.  วันนี้ดูท่าทางกล้อมแกล้มเหลือเกิน              ง.  ท่าทางกล้อมแกล้มเหมือนพระเอกลิเก
                 จ.  ข้อ ก และ ข ถูก
84.    ข้อใดถูกต้อง
                 ก.  เขาถ่ายโฉนดคืนจากผู้รับจำนอง                  ข.  เขาขอผลัดเจ้าหนี้
                 ค.  เขาลงมือทดรองแบบสอบถามใหม่              ง.  เขามีความกระหายน้ำ
                 จ.  บ้านของเขาใหญ่โตรโฐานมาก
85.    “ปลาหาง”  หมายถึงอะไร
                 ก.  ปลาดุก               ข.  ปลาช่อน          ค.  ปลาชะโด        ง.  ปลาสลิด           จ.  ปลาเทโพ
86.    ลักษณะนามต่อไปนี้  ชุดใดถูกต้องทั้งหมด
                 ก.  ฤาษี 1 คน  คดี 1 เรื่อง  จาก  1 แผง                                 ข.  กองทัพ 1  กอง  วัว  1  ฝูง  กำไล  1  ลง
                 ค.  ตึก 1 หลัง  กระดาษ  1  แผ่น  ดินสอ  1  ด้าม               ง.  ช้อน  1  อัน  ธนู  1  ลูก  พลู  1  จีบ
                 จ.  ชี่กรง 1 อัน  เสา  1  ต้น  อ้อย  1  ลำ
87.    ชาวประมงซื้ออวน.........และแหนบถอนหนวดหนึ่ง..........
                 ก.  แพ, อัน                                                 ข.  ปาก, แหนบ                                        ค.  แผง, แท่ง
                 ง.  ชุด, คัน                                                  จ.  ลำ, เล่ม
88.    ข้อใดบอกลักษณะนามที่ถูกต้องของระหัดวิดน้ำใช้ว่าอย่างไร
                 ก.  เครื่อง                 ข.  คัน                      ค. ราง                       ง.  ตัว                         จ.  อัน
 

89.    ข้อใดบอกลักษณะนามที่ถูกต้องของคำต่อไปนี้ตามลำดับ “งาช้าง  ข้าวโพด  ทองหยิบ”
                 ก.  คู่   ฝัก  หยิบ                                          ข.  กิ่ง  ดอก  ดอก                                    ค.  ข้าง  อัน  ก้อน
                 ง.  อัน หัว  เม็ด                                          จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
90.    พระที่นั่ง.........นี้  สร้างในสมัยรัชกาลที่  4
                 ก.  ที่                          ข.  หลัง                    ค.  องค์                     ง.  แห่ง                    จ.  รูป
91.    คำว่า “ต่อ”  ในข้อใดเป็นบุพบท
                 ก.  เขามาต่อว่าฉัน                                    ข.  เขาต้องให้การต่อศาล                     ค.  เรื่องนี้ฉันคิดว่าเราเป็นต่อ
                 ง.  ฉันกำลังติดต่อให้เขาทราบ          จ.  เรามารู้ตัวก็ต่อเมื่อสายเสียแล้ว
92.    ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
                 ก.  “ระวังอันตราย”                                ข.  ระวังอันตราย !                                   ค.  ระวังอันตราย
                 ง.  ระวังอันตราย ?                                   จ.  (ระวังอันตราย)
93.    “ข้าพเจ้าถวายจตุปัจจัย............พระสงฆ์”
                 ก.  แก่                       ข.  แต่                       ค.  แด่                       ง.  กับ                       จ.  เพื่อ
94.    ข้อใดใช้คำบุพบทผิด
                 ก.  ยื่นฟ้องต่อศาล                                    ข.  ร้องเรียนต่อผู้ใหญ่                           ค.  โปรดสงเคราะห์ต่อคนชรา
                 ง.  ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่                จ.  ข้อ 2 และ 3
95.    “ฉันต้องทำงานตามที่เขาจ้าง”  คำว่า “ตาม”  เป็นคำอะไร
                 ก.  กริยา ข.  วิเศษณ์               ค.  สันธาน              ง.  บุพบท                                 จ.  นิบาต
96.    “คนไทยมีความจงรักภักดี............พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
                 ก.  แก                       ข.  แด่                       ค.  กับ                       ง.  ต่อ                       จ. สำหรับ
97.    คำบุพบทคือคำที่ใช้สำหรับ
                 ก.  นำหน้านามและกริยา                                       ข.  นำหน้านามและสรรพนาม
                 ค.  นำหน้านามและกริยา                                       ง.  นำหน้าสรรพนามและกริยา
                 จ.  ประกอบคำอื่นให้มีความหมายต่างออกไป
98.    คำว่า “ต่อ”  ในข้อใดเป็นคำกริยา
                 ก.  เขาเล่นรูปต่อ                                      ข.  เขาเล่นต่อรูป                                      ค.  เขาต่อรูปเล่น
                 ง.  เขาได้แต้มต่อ                                      จ.  ข้อ  2 และ 3
99.    คำว่า “ปลาวาฬ”  แกงกะหรี่  ยี่หร่า”  มาจากภาษาใด
                 ก.  ภาษาอังกฤษ                                       ข.  ภาษาบาลี                                              ค.  ภาษาสันสกฤต
                 ง.  ภาษาชวา                                              จ.  ภาษายาวี
100.  ข้อใดเป็นประโยคคำถาม
                 ก.  ฉันจะไปยุ่งกับใคร                           ข.  จะไม่มีใครอยู่ในห้อง                     ค.  เช้าวันนี้ใครจะเฝ้าบ้าน
                 ง.  ใครจะไปกับเขาก็ได้                         จ.  ใคร ๆ ก็ไม่อยู่บ้าน

Thanaratt

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
Re: แนวข้อสอบเก่า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 22, 2019, 04:37:01 pm »


ได้ทบทวนแนวข้อสอบเก่า

Lilalow

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
Re: แนวข้อสอบเก่า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2020, 03:41:31 pm »


เยี่ยมสำหรับข้อมูลดีๆน่านใจแบบนี้ แจ่มเลย