ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส.  (อ่าน 4372 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601
ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส.
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 09:36:52 pm »


แนวข้อสอบเก่า
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป


ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 ข้อ)1. ให้หาตัวเลขถัดไปจากที่กำหนดให้

49 7 81 9 121 11 169 ....

ก. 12 ข. 13 ค. 14 ง. 15 จ. 16

2. ให้หาตัวเลขถัดไปจากที่กำหนดให้

3 4 7 5 6 11 7 8 ......

ก. 9 ข. 12 ค. 13 ง. 14 จ. 15

3. ให้หาจำนวนตัวเลขที่เรียงผิดอันดับจากที่กำหนดให้

3 9 13 22 35 37

ก. 9 ข. 13 ค. 22 ง. 35 จ. 57

4. ให้หาจำนวนตัวเลขที่เรียงผิดอันดับจากที่กำหนดให้

27 9 3 1 0 1/3

ก. 9 ข. 3 ค. 1 ง. 0 จ. 1-3

5. จงหาอนุกรมต่อไปนี้

4 11 30 67 128 .....

ก. 184 ข. 219 ค. 230 ง. 267 จ. 311

6. ฟ้าร้อง : ฟ้าแลบ ? : ?

ก. โทรศัพท์ : ไฟฉาย ข. โทรศัพท์ : แผ่นเสียง

ค. วิทยุ : จดหมาย ง. ฟ้าผ่า : ไฟไหม้

จ. โทรทัศน์ : วิทยุ

7. ปลา : นก ? : ?

ก. ท้องทะเล : ต้นไม้ ข. เรือดำน้ำ : เครื่องบิน

ค. แพ : เครื่องร่อน ง. ปืน : รถ

ง. เรือ : รถไฟ

8. จังหวัด : อำเภอ ? : ?

ก. เทศบาล : สุขาภิบาล ข. นายอำเภอ : ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. กรุงเทพฯ : พัทยา ง. กระทรวง : พัทยา

จ. กรม : สำนักงาน9. โอ่ง : ขัน ? : ?

ก. แคลาย : คอก ข. ขวด : แก้ว

ค. เหล้า : บุหรี่ ง. หม้อข้าว : ทัพพี

จ. ข้าว : นา

10. ไก่ : ไข่ ? : ?

ก. น้ำ : ปลา ข. รก : หนอน

ค. นา : ข้าว ง. ฝน : แม่น้ำ

จ. ต้นไม้ : ผลไม้

11. นโยบาย : แผน ? : ?

ก. พระ : ศีล ข. กองทัพ : ทหาร

ค. การศึกษา : ความรู้ ง. การสอน : การสอบ

จ. นิติบัญญัติ : กฎหมาย

12. สังคม : กฎหมาย ? : ?

ก. คนดี : ศีลธรรม ข. ผู้ร้าย : ตำรวจ

ค. ประชาชน : บรรทัดฐาน ง. ครู : นักเรียน

จ. นิติบัญญัติ : บริหาร

13. รัฐมนตรี : ปลัดกระทรวง ? : ?

ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : สมาชิกวุฒิสภา

ข. การบ้าน : การเมือง ค. นโยบาย : ปฏิบัติ

ง. อาจารย์ใหญ่ : ครู จ. กฎหมาย : อำนาจ

14. กรม : กอง ? : ?

ก. กระทรวง : ทบวง ข. แผนก : ฝ่าย

ค. พระ : วัด ง. มหาวิทยาลัย : คณะ

จ. รัฐสภา : นิติบัญญัติ

15. จำเลย : คดี ? : ?

ก. อัยการ : โจทก์ ข. เชลย : สงคราม

ค. ครู : โรงเรียน ง. ศาล : อัยการ

จ. นักเรียน : ครู

16. โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION) มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. สังคมที่ทันสมัยแบบตะวันตก ข. สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค. สังคมแห่งการแข่งขัน ง. สังคมคลื่นลูกใหม่

จ. สังคมแพร่กระจาย เข้าถึง และไร้พรมแดน

17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ก. ประชาธิปไตย ข. เศรษฐกิจ ค. สิทธิเสรีภาพ

ง. ทรัพยากรมนุษย์ จ. โครงสร้างพื้นฐาน

18. สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำห นด 240 วัน นับตั้งแต่เมื่อใด

ก. วันที่เปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก

ข. วันที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ค. วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครบจำนวนตามองค์ประกอบที่กำหนด

ง. วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญรายงานต่อตัวรัฐสภา

จ. วันที่ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

19. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภา

ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยภายในกี่วัน

ก. 7 วัน ข. 10 วัน ค. 30 วัน ง. 60 วัน จ. 90 วัน

20. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใด

ก. เสรีนิยม (Laisser Faire) ข. ทุนนิยม (Capitalism)

ค. สังคมนิยม (Socialist Economy) ง. พาณิชนิยม (Mercantilism)

จ. ผสม (Mixed Economy)

21. พี่น้อง 3 คน อายุรวมกันได้ 50 ปี คนสุดท้องอ่อนกว่าคนกลาง 2 ปี คนโตแก่กว่าคนกลาง 4 ปี

อยากทราบว่าคนสุดท้องอายุเท่าไร

ก. 12 ปี ข. 14 ปี ค. 18 ปี ง. 20 ปี จ. 22 ปี

22. สภาตำบลโสนงามมีรายได้ปีละ 180,000 บาท สภาตำบลลำลูกเสือมีรายได้ปีละ 300,000 บาท

จงหาอัตราส่วนรายได้ของสภาตำบลโสนงามกับสภาตำบลลำลูกเสือ

ก. 3a : 5b ข. 3a : 4b ค. 4a : 6b ง. 4a : 5b จ. 3a : 6b

23. ถ้าความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งเท่ากับ 10 เซนติเมตร วงกลมนี้จะมีพื้นที่เท่าไร

ก. 15.7 ตร.ซม. ข. 31.4 ตร.ซม. ค. 50.3 ตร.ซม.

ง. 78.6 ตร.ซม. จ. 314.3 ตร.ซม.

24. ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีพื้นที่ทุกด้านรวมกัน 96 ตารางเซนติเมตร อยากทราบว่าลูกเต๋านั้นมีปริมาตรเท่าไร

ก. 16 ลบ.ซม. ข. 27 ลบ.ซม. ค. 48 ลบ.ซม.

ง. 64 ลบ.ซม. จ. 76 ลบ.ซม.จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 25 ถึงข้อ 27

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนุนในปี พ.ศ. 2540 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท จำแนกประเภทรายจ่ายได้ดังนี้

25. ค่าใช้จ่ายสองประเภทใด ที่รวมกันแล้วเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ก. ค่าจ้างพนักงานและค่าประชุมสัมมนา

ข. ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำบล

ค. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำบลและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ง. ค่าประชุมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จ. ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น

26. ค่าใช้จ่ายด้านใดที่มากที่สุดมากกว่าด้านที่น้อยที่สุดอยู่เท่า ใด

ก. 400,000 บาท ข. 680,000 บาท ค. 1,080,000 บาท

ง. 1,280,000 บาท จ. 1,360,000 บาท

27. มุมที่จุดศูนย์กลางของส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าประชุมสัมมนา โตเป็นกี่เท่าของส่วนที่เป็นค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ก. 1.7 ข. 2.8 ค. 3.1 ง. 4.2 จ. 5.2
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 28 ถึง 30

อำเภอตาลโตนดมีประชากรชายและหญิงในปี 2535 - 2537 ดังนี้

ปี
ชาย
หญิง
รวม
2535
5,040
6,960
12,000
2536
5,500
7,000
12,500
2537
5,760
7,040
12,80028. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรหญิงระหว่างปี 2535 และปี 2536

ก. 0.6 ข. 1.1 ค. 4.7 ง. 9.1 จ. 14.3

29. ประชากรชายเป็นร้อยละเท่าไรของประชากรทั้งหมดในปี 2536

ก. 42 ข. 44 ค. 45 ง. 55 จ. 56

30. ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในอำเภอตาลโตนดในปี 2538 เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลง

จากปี 2536 ถึง ปี 2537 จงหาจำนวนประชากรชายและหญิงในปี 2538

ก. 5,898 และ 7,209 คน ข. 5,962 และ 7,286 คน ค. 5,996 และ 7,329 คน

ง. 6,048 และ 7,392 คน จ. 6,140 และ 7,505 คน

31. ตัวเลขจำนวนใดที่นำมาเติมแทนเครื่องหมาย ? แล้วจะทำให้อนุกรมของตัวเลขชุดนี้สมบูรณ์

2, 3, 4, 6, 8, 12, ?, ?, 32, 48, 72, 96,.....

ก. 15,22 ข. 16,23 ค. 18, 24 ง. 19, 25 จ. 20,26

32. เลขอนุกรมในลำดับที่ 5,6,7 เป็นเท่าไร

ก. 3,6,10,?,?,? ข. 12, 15, 21 ค. 21, 32, 64

ง. 6, 3, 1 จ. 5, 3,

33. ภาพข้างล่างนี้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป


ก. 9 รูป ข. 10 รูป ค. 11 รูป ง. 14 รูป จ. 21 รูป

34. ตัวเลขจำนวนใดเมื่อนำมาใส่แทน ? ในตำแหน่งที่ (1,3), (2,3) และ (3,2) ของจตุรัสสกลนี้แล้วจะทำ

ให้ผลรวมของตัวเลขในจัตุรัสกลในแต่ละแถว (row) ในแต่ละสถมภ์ (column) และในแต่ละด้านทแยงมุมของจัตุรัสกลมีค่าเท่ากัน

13

?


?
8
?

ก. , , ข. , , ค. , ,

ง. , , จ. 7, 12 ,

35. ตัวเลขจำนวนใดที่เมื่อนำมาเติมแทนเครื่องหมาย ? ในตำแหน่งที่ (1,1), (2,1) และ (3,5) แล้วจะทำ

ให้ตัวเลขในตารางสมบูรณ์และมีความหมาย

?
7
9
3
7
?
2
2
1
2
8
3
4
5
?
9
1
7
8
2
4
5
8
1
9ก. 7, 1, 6 ข. 1, 7,2 ค. 2, 2, 9 ง. 7, 8, 3 จ. 4, 2, 7

36. X มีค่าเท่าไร

ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 จ. 8

37. X และ Y มีค่าเป็นเท่าไร


16 24 40 44 8 20 32 92

7 5 12 11 6 3 X Yก. 11, 9 ข. 24, 9 ค. 24, 80 ง. 23, 29 จ. 30, 19


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม

และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ

ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com


Selllikebkk

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2014, 05:50:28 pm »


ข้อสอบนี้ยากไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ย

hateonline

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2014, 06:30:42 pm »


สุดยอดมากๆ เลยครับ

Hasimaer

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส.
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2014, 07:24:32 pm »


ออกตามนี้เลยหรอครับ