ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) กรมส่งเสริมก  (อ่าน 33 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

anonchobpost

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 5995


โหลดแนวข้อสอบ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)


 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมาย
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- แนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
- ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
- กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
- ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
- ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน (Division of work) การจัดกลุ่มงาน (Departmentalization)mรกระจายอำนาจ'หน้าที่ (Distribution of Authority) การประสานงาน (Co-ordination) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
- มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
- หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
- ประเทศไทย ๔.๐
- ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต (๔) ความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการด้านการงบประมาณด้านการเงินการคลัง
- การบริหารราชการแนวใหม่
- ความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครสอบ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
เข้าดูยูทูบสอบผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
เข้าดูเว็บที่ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

 

 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)