ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ใช้สอบตำรวจสายจ่าดาบอายุ 50 ปี  (อ่าน 4106 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.     การจัดทำและทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นระยะๆ อย่างน้อย
- ทุกห้าปี
๒.     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนด
-  หลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นฐานสำคัญ
๓.     คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินี้แล้วในการประชุม เมื่อ
- วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๐
๔.      กรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น
-  ๓ ระดับ
๕.      ระบบสุขภาพ เป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
-  โดยมีระบบการบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ
๖.      ระบบสุขภาพจะต้องคำนึงถึง
- การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล
๗.    กรอบเวลาเป้ าหมายของธรรมนูญฉบับนี้ เป็นภาพรวมของระบบสุขภาพที่มองยาวไปถึงปี
-  พ.ศ. ๒๕๖๓
๘.     การลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตามแนวทาง
- “การสร้างสุขภาพ นำการซ่อมสุขภาพ”
๙.     ชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพครอบคลุมร้อยละ
-   ๘๐ ของตำบลทั่วประเทศ
๑๐. รัฐจัดให้มีกลไกระดับชาติทำหน้าที่กำกับดูแลทิศทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลไกที่ทำหน้าที่
- ควบคุม.กำกับและพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข และกลไกที่ทำหน้าที่ควบคุม.กำกับและพัฒนาการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกอื่นที่มีความจำเป็นด้วย
๑๑.                        ประชาชนมีสิทธิในการเลือกใช้และเข้าถึงการแพทย์ระบบต่างๆ อย่างเท่าเทียม เพื่อ
- การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีความรู้เท่าทันและได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้บริโภค โดยมีระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นกลาง และเข้าถึงได้
๑๒.  รายการยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างพอเพียงอย่างน้อย
- ร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด และได้รับการส่งเสริมและใช้ในระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ
๑๓.  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน ในการบริการ การศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมบุคลากร อย่างน้อยภาคละ
- ๑ แห่ง
๑๔.   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้
-  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย
๑๕.   คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ผลักดันการนำยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุใน
- บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น เพื่อให้พอเพียงแก่การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน
๑๖.   จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เป็นอิสระ และมีฐานวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อ
-  ทำหน้าที่ในการคัดกรองศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย
๑๗. จัดตั้งเครือข่ายวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ในระดับชุมชน และประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิชาการดังกล่าว ในระดับภูมิภาคเพื่อ
-  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย และส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
๑๘.  ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือการบริการ
-  ต้องได้รับการชดเชยและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และรวดเร็ว
๑๙.  เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตาม
-  สิทธิที่กฎหมายบัญญัติ
๒๐.   ระบบการทดสอบมาตรฐานสินค้าและบริการที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อ
-  ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และผลกระทบ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง
๒๑.  ผู้ประกอบธุรกิจและสื่อมวลชนต่างๆ ดำเนินงานโดยต้องคำนึงถึง
- ความปลอดภัยของผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ
๒๒.  ในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวพันมาจาก
- หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒๓.  ความรู้ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพ รัฐมีหน้าที่
-  สนับสนุนการสร้างความรู้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
๒๔.   การสร้าง การจัดการ การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ต้องคำนึงถึง
- ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก สอดคล้องกับปัญหาสำคัญของประเทศ เพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๒๕.   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านสุขภาพ ต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรมและรอบด้าน ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อ
- ให้ประชาชนสามารถรับรู้และนำไปประกอบการตัดสินใจปรับพฤติกรรมสุขภาพ อันจะนำไปสู่สุขภาวะ
๒๖.   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่
-  ดูแลทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งประสาน กำกับติดตาม ประเมินผลระบบกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
๒๗. ลดสัดส่วนรายจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของประเทศที่มาจากครัวเรือนเมื่อไปใช้บริการ
- จากร้อยละ ๓๖ ของรายจ่ายรวมของประเทศในปี ๒๕๔๘ เป็นไม่เกินร้อยละ ๒๐
๒๘.  ลดจำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจจากการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จาก
- ร้อยละ ๒ ของครัวเรือนทั้งหมดในปี ๒๕๔๙ เป็นไม่เกินร้อยละ ๑
๒๙.  รัฐเพิ่มการลงทุนในการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่
- การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ โดยให้มีอัตราการเพิ่มไม่ต่ำกว่าอัตราเพิ่มด้านการรักษาพยาบาล สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เช่น ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ การบริการพักฟื้นระยะยาว การฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
๓๐.   รัฐส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
- หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน


จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏ 
เปิดสอบครั้งแรก ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย  แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อ สอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอี เมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียง ชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 จักริน รุ่ง กิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่  โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป
- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.
– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม
– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2012, 11:01:10 am โดย admin »

Latpulldx

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2


ของปีปัจจุบันมีใหมครับ