ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: มาดูตัวอย่าง แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป พลตำรวจ วุฒิม.6 สายปราบปราม  (อ่าน 3087 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


ข้อสอบ นายสิบ ม.6 สายปราบปราม1.ความสุขของมนุษย์คือข้อใด

1.ความร่ำรวย

2.มีบริวารคอยรับใช้

3.ความหลุดพ้นจากกิเลส

4.การบริจาคทรัพย์

2.จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด

1.จิตฟุ้งซ่าน

2.เมื่อจิตถูกบีบคั้น

3.เมื่อจิตใจสบาย

4.เมื่อควบคุมจิตได้

3.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง

“ความรักและสันติ”

1.วันวิสาขบูชา

2.วันมาฆบูชา

3.วันอาสาฬหบูชา

4.วันเข้าพรรษา

4.คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด

1.เมตตา

2.กรุณา

3.เสียสละ

4.มีวินัย

5.การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลายควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็น

หลักปฏิบัติ

1.มีวินัย3.ซื่อสัตย์สุจริต

2.กตัญญูกตเวที4.ความรับผิดชอบ

6.ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา

1.ห้ามฆ่าสัตว์

2.ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น

3.ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก

4.ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน1คน

7.หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า“โลกบาล”

1.ขันติ –โสรัจจะ

2.หิริ –โอตัปปะ

3.ฉันทะ –วิริยะ

4.เมตตา –กรุณา

8.การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง

1.ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน

2.สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน

3.สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

4.ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง

9.ทำไมจึงกล่าวว่า “การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม”

1.เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย

2.เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน

3.เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน

4.เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน

10.“มหาสมุทรที่กว้างใหญ่แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง”

คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด

1.ความอ่อนน้อมถ่อมตน

2.ความเป็นผู้ว่าง่าย

3.ความอดทน

4.การพบปะสมณะ


11.การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้

มากที่สุด

1.สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ

2.สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต

3.ความอดทน

4.การพบปะสมณะ

12.ตามหลักพุทธศาสนาสิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น3เรียกว่า

ไตรลักษณ์ได้แก่อะไร

1.สุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนา

2.เวทนาสัญญาสังขาร

3.วิญญาณกุศลอกุศล

4.อนิจจังทุกขังอนัตตตา

13.ตามหลักพุทธศาสนาเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร

1.ตัณหา3ได้แก่กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหา

2.กิเลส2คือกิเลสกามและวัตถุกาม

3.ขันธ์3คือเวทนาสัญญาและสังขาร

4.มิจฉาทิฏฐิพยาบาทและอกุศลกรรม

14.ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีก

ได้แก่ศีลอะไร

1.ศีลมหาสนิท

2.ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป

3.ศีลล้างบาป

4.ศีลบรรพชาหรือศีลบวช

15.ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ

1.ทานศีลบริจาค

2.มัทวะตบะอักโกธะ

3.อาชวะอวิโรธนะขันติ

4.สมณทัสสนะโสวจตัสสตาคารวะ


16.หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโกหมายความว่าอย่างไร

1.หลักธรรมเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและเผยแผ่

2.หลักธรรมจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการค้นพบ

3.หลักธรรมจะเป็นจริงตลอดกาล

4.หลักธรรมเป็นสิ่งเดียวกับพุทธพจน์ที่ว่า“ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา”

17.ลักษณะใดถือว่าเป็นความกตัญญู

1.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

2.ช่วยรักษาความสะอาดแก่แผ่นดิน

3.ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

4.หาทางแก้ไขเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง

18.ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดจึงมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่หลักในกุศลธรรมบท10ข้อใดป้องกันการกระทำผิดข้างต้นได้ดีที่สุด

1.เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้

2.เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

3.เว้นจากการพยาบาทของเวรและทำร้ายผู้อื่น

4.เว้นจากการละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยวิธีทุจริต

19.ต่อไปนี้เป็นมูลเหตุของกำเนิดศาสนายกเว้นข้อใด

1.ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ

2.ความต้องการความรู้แจ้งในหลักความจริงของชีวิต

3.ความต้องการทางสังคมที่จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์

4.ความต้องการขยายกลุ่มสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

20.ประชาชนขาดธรรมข้อใดที่ทำให้ภาระการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มมากที่สุด

1.สัมมาวาจา

2.สัมมาสมาธิ

3.สัมมาอาชีวะ

4.สัมมาวายามะ


21.“ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง”คำกล่าวนี้

แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนา

1.อนัตตลักษณะ

2.ทุกขลักษณะ

3.สามัญลักษณะ

4.อนิจจลักษณะ

22.สังคมไทยนิยมเลี้ยงดูบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราแล้วด้วยตนเอง

ไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเพราะเหตุใด

1.ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

2.ความรู้สึกสำนึกในคุณธรรม

3.อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก

4.ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

23.ข้อใดที่แสดงถึงความหมายของคุณธรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพ

1.พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมีวินัย

2.พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์สุจริต

3.พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ใหญ่

4.พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ถ้าไม่มีที่ทิ้งให้เผาหรื

ฝังให้เป็นที่เรียบร้อย

24.“การกระทำความชั่วการทำแต่ความดีการชำระจิตใจให้ผ่องใส”ตรง

กับหลักคำสอนในข้อใด

1.ทานศีลภาวนา

2.ศีลสมาธิปัญญา

3.อโลภะอโทสะอโมหะ

4.กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม


25.จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียหายต่อสังคมมากที่สุด

1.สติสัมปชัญญธรรม

2.กตัญญูกตเวทิตาธรรม

3.หิริโอตตัปปธรรม

4.อัปปมาทธรรม

26.เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา

1.ความกลัว

2.ความไม่รู้

3.สภาพทางภูมิศาสตร์

4.อิทธิพลของบุคคลสำคัญ

27.ในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมตามหลักจริยธรรมกุศลกรรมบถ10นั้น

ข้อใดเป็นผลโดยตรง

1.บุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ

2.น่าเคารพนับถือ

3.คิดดีพูดดีทำดี

4.สุขกายสบายใจ

28.มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

1.อวิชชา

2.ความกลัว

3.ความจงรักภักดี

4.อิทธิพลของผู้นำ

29.ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์คืออะไร

1.ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา

2.ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน

3.ความ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัด

4.การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ


30.ในทางจริยศาสตร์“มโนธรรม”หมายถึงข้อใด

1.ความรู้สึกอะไรดีอะไรชั่วที่ได้รับจากหลักศีลธรรม

2.ความรู้สึกอะไรดีอะไรชั่วที่ได้รับมาจากประสบการณ์

3.ความรู้สึกอะไรดีอะไรชั่วที่ได้รับมาจากจิตสำนึก

4.ความรู้สึกอะไรดีอะไรชั่วที่ได้รับมาจากสังคม

31.มโนสุจริตคือข้อใด

1.ไม่โลภ

2.ไม่พยาบาท

3.เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

4.ถูกทุกข้อ

32.ท่านคิดว่าอาภรณ์หรือเครื่องประดับที่มีค่ามากที่สุดของข้าราชการตำรวจอยู่

ที่ใด

1.ความมีวินัย

2.มียศสูงมีบริวารมาก

3.มีความรับผิดชอบ

4.เป็นผู้ตรงต่อเวลา

33.“หากกล่าวโดยกว้างๆแล้วจุดมุ่งหมายของศาสนาอยู่ที่การแก้ปัญหา

สากลของมนุษย์”ปัญหาเช่นใดเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสากลของมนุษย์

1.ปัญหาสงครามและสันติภาพ

2.ปัญหาความยากจนและอาชญากรรม

3.ปัญหาความสุขความทุกข์ความดีความชั่วบุญบาปคืออะไร

ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่

4.ปัญหาเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคม

34.ข้อใดจัดเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของบุตรในการบำรุงบิดามารดา

1.ดูแลให้ท่านเป็นสุข

2.ประพฤติตนเป็นคนดี

3.ช่วยเหลือการงานของท่าน

4.เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน


35.“กาลามสูตร”เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

1.การรู้จักต้อนรับแขก

2.การศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง

3.การไม่ปลงใจเชื่อในสิ่งใดง่ายๆ

4.การไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง

36.พฤติกรรมต่อไปนี้ข้อใดคือความลำเอียงอันเนื่องมาจาก“ฉันทาคติ”

1.ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับผู้มาติดต่อข้าราชการเพราะบุคคลผู้นั้น

บริจาคเงินให้แก่ทางราชการเป็นจำนวนมาก

2.ปล่อยตัวผู้ต้องกาเนื่องจากเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลจะลอบทำร้าย

3.จับผู้มีอิทธิพลเพราะไม่ชอบหน้าเป็นการส่วนตัว

4.จับผู้ต้องหาทั้งๆที่ยังมีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ

37.จงเรียงลำดับวันของพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ต้นปีให้ถูกต้อง

1.วันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันมาฆบูชา

2.วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา

3.วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชา

4.วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา

38.ข้อใดจัดเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนา

1.การบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

2.การหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

3.การละเว้นความชั่วทั้งปวง

4.การตั้งมั่นอยู่ในการทำความดี

39.ดินแดนชมพูทวีปในสมัยโบราณนั้นในปัจจุบันคือดินแดนประเทศอะไร

1.เนปาล

2.ปากีสถาน

3.อินเดีย

4.รวมทั้งสามประเทศ


40.ข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าลัทธิต่างจากศาสนา

1.ไม่มีผู้ก่อตั้ง

2.ไม่มีพิธีกรรม

3.ไม่มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์

4.ไม่มีคำสั่งสอนเรื่องศีลธรรม

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488 ( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/