ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: มาแล้นน!! ชุดคู่มือเตรียมสอบ,การประปานครหลวง ฉบับล่าสุด 2555++  (อ่าน 1316 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


การประปานครหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนด เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตาแหน่งต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี-โท รวม 12 ตำแหน่ง 96 อัตรา <รับออนไลน์>(บัดนี้-10 ม.ค.55)
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ตำแหน่งและคุณวุฒิ


1. วิศวกร จานวน 32 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้า เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า การวัดคุมหรือระบบเครื่องมือวัด (Instrumentation System Engineering) อิเล็กทรอนิกส์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สาหรับสาขาวิชาที่กาหนดให้มีใบ ก.ว.
2. นักคอมพิวเตอร์ จานวน 6 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ทุกสาขา
4. นักวิชาการการเงินการคลัง จานวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง (หากมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. นักบัญชี จานวน 13 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบัญชี
6. นักบริหารงานทั่วไป จานวน 22 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา (ยกเว้นสาขาการบัญชี) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (Public Administration) การบริหารการศึกษา
7. นักบริหารงานพัสดุ จานวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา
8. นักบริหารงานรายได้ จานวน 6 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา
9. นักทรัพยากรบุคคล จานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
10. นักประชาสัมพันธ์ จานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์
11. นิติกร จานวน 4 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย
12. นักวิทยาศาสตร์ (สอบเพื่อขึ้นบัญชีสารอง)
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


วิธีการสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ
1 วิชาเฉพาะตำแหน่ง  100 คะแนน
2 ภาษาอังกฤษ  100 คะแนน
3 ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ  100 คะแนน
เปิดดูรายละเอียด :   คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 280.68 KB )

1. การประปานครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2457                   ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                   ง. พ.ศ. 2485
2. การประปานครหลวงใช้แหล่งน้ำจากที่ใดผลิตน้ำประปา
ก. แม่น้ำบางประกง               ข. คลองแสนแสบ
ค. คลองประปา                   ง. แม่น้ำเจ้าพระยา
3. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์                 ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.นายสือล้ออุทัย                        ง.จุติ ไกรฤกษ์
5. ผู้ว่าการ การประปานครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                 ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายเจริญ ภัสระ                     ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การประปานครหลวงมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่ใดบ้าง
ก. กรุงเทพมหานคร                    ข. นนทบุรี
ค. สมุทรปราการ                        ง. ถูกทุกข้อ
7. การประปานครหลวงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                          ข. Metropolitan Department
ค. Metropolitan Waterworks Authority        ง. Authority Meteorological
8. ข้อใดคือพันธกิจของการประปานครหลวง
ก.เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข. ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
ค. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ง. มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
9. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือข้อใด
ก. Stakeholder Strategic
ข. Financial Strategic
ค.Customer Strategic
ง. Internal Process Strategic
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
ก.ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านน้ำประปา
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม11. เว็บไซต์ของการประปานครหลวง มีชื่อว่าอะไร
ก.www. mwa.ac.th
ข.www. mwa.com
ค.www.mwa.co.th
ง. www.tmd.org
12.เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th
ข. www.ict.go.th
ค.www.mict.org
ง. www.mict.go.th
13. สายตรงการให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาคือหมายเลขใด
ก.3211                              ข.1152
ค.2311                              ง.1125
14. พ.ร.บ.การประปานครหลวง มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2502
ข. พ.ศ. 2506
ค. พ.ศ. 2509
ง. พ.ศ. 2510
15. สัญลักษณ์ของการประปานครหลวง คือข้อใด
ก.ตราสายน้ำลำธาร                        ข.พระแม่คงคา
ค.ตราครุฑ                                  ง.พระแม่ธรณี
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ
ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก.อุบลราชธานีข.สกลนคร
ค.หนองคายง.อุดรธานี
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ
ก.นายยงยุทธ ติยะไพรัช                           ข.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัยฤชุพันธุ์                                ง. นายชัยชิดชอบ
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.2554-2556                        ข.2556-2558
ค.2555-2559                        ง. 2555-2560
20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.17คนมีประธาน1 คนและองคมนตรีอื่นอีก16คน
ข. 18คนมีประธาน1 คนและองคมนตรีอื่นอีก17คน
ค. 19คนมีประธาน1 คนและองคมนตรีอื่นอีก18คน
ง. 20คนมีประธาน1 คนและองคมนตรีอื่นอีก19คน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน.  ทุกตำแหน่ง
ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย
- ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
วิศวกร ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อื่นๆ
บัญชี บริหารงานทั่วไป  วิทยากร บุคคลกร นิติกร และตำแหน่งอื่นๆ

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2012, 09:24:59 pm โดย admin »