ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: การขี้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุแต่งตั้ง รับราชการ  (อ่าน 2263 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


การขี้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุแต่งตั้ง รับราชการ

1. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ดำเนินการสอบจะประกาศรายชื่อผู้สอบ
แข่งขันได้ขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับที่ที่สอบได้ แยกตามตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก
หรือกลุ่มวิชา
        2. ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะบอกไว้อย่างชัดเจนว่าเลขที่ใด
ถึงเลขที่ใดในแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชา มีสิทธิ์ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก และจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในครั้งแรกไปรายงานตัว และถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้สอบแข่งขันได้ที่จะต้องทราบ
ประกาศ และไปรายงานตัวตามกำหนด ถ้าไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
        3. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หมายถึง การลบชื่อผู้สอบ -
แข่งขันได้ออกจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีต่อไปนี้
        3.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
        3.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
        3.3 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดเวลา
3.4 ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาในตำแหน่งที่
ตนเองสอบได้
        4. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้ว ถ้า
บัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก (ยังไม่ครบ 2 ปี หรือยังไม่มีการเปิดรับสมัครสอบใหม่) ก.ค. จะอนุมัติ
ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร เช่น ป่วยไม่สามารถไปรายงานตัวได้
หรือได้รับจดหมายจากผู้ดำเนินการสอบแจ้งให้ไปรายงานตัวล่าช้า ทำให้ไปรายงานตัวไม่ทัน
กำหนดเวลา เป็นต้น
 
- 40 -
        5. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มี 2 กรณี คือ
        5.1 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อครบ 2 ปีแล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิก หรือ
        5.2 เมื่อมีประกาศรับสมัครสอบครั้งใหม่ในตำแหน่งและคุณวุฒิเดียวกัน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนจะถูกยกเลิกนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครสอบครั้งใหม่ ถึงแม้
ว่าจะขึ้นบัญชีไว้ไม่ครบ 2 ปี ก็ตาม
        6. การเรียกตัวไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจากบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
        สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้และยังไม่ได้ถูกเรียกตัวในครั้งแรกนั้น
เมื่อมีตำแหน่งว่างผู้ดำเนินการสอบจะเรียกตัวให้ไปรายงานตัวโดยจดหมายลงทะเบียน และ
จะกำหนดเวลาให้รายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของการไปรษณีย์
ต้นทาง เพราะฉะนั้นเมื่อกรอกข้อมูลลงในใบสมัครต้องเขียน ชื่อ-สกุล ที่อยู่ปัจจุบันในเขต
จ่ายไปรษณีย์และอื่น ๆ ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อ เพราะจะมีการเรียกตัว
เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งตลอดปีหากมีตำแหน่งว่าง
        7. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
        7.1 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย
        7.2 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526)
        7.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2” ไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 5 รูป
        7.4 บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน
        7.5 บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของตนเอง ซึ่งทางราชการออก
ให้
        7.6 ปริญญาบัตร วุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา
ภาพถ่าย
        7.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่าย
        7.8 อื่น ๆ ที่จำเป็น
 
- 41 -
        ในปี 2543 มี อ.ก.ค.กรมการศึกษานอกโรงเรียน อ.ก.ค.กรมศิลปากร และ
อ.ก.ค.จังหวัด 10 จังหวัด คือ ปัตตานี นราธิวาส แม่ฮ่องสอน อุดรธานี อุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร และสระแก้ว ที่จะเปิดสอบแข่งขัน ฯ ครั้งที่ 1
ปี 2543 สำหรับรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา ที่รับสมัครสอบ
และกำหนดวันสอบแข่งขัน จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2543
ส่วนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
แทนวิธีการสอบแข่งขัน  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมหรือจังหวัดที่เปิด
สอบ หรือที่กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองวิชาการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.