ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวโหลดแนวข้อสอบ- สำนักงบประมาณ รับสมัครตั้งแต่ 1-21 กันยายน 2560  (อ่าน 1225 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarnตำแหน่งที่รับสมัครเข้าราชการ สำนักงบประมาณ
 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000-16,500 บาท
เปิดรับสมัครจำนวน 1 ตำแหน่งสถานที่รับสมัครสอบ วันที่และเวลา เว็บไซด์เบอร์โทรของหน่วยงาน
1.ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 ( ได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
เข้าที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th หัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์” หรือ http://bb.job.thai.com
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพิมพ์แบบฟอร์มและชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 22 กันยายน 2560
 โดยจะมีอัตราค่าธรรมเนียม 330 บาทรวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว


รายละเอียดของประกาศสำนักงบประมาณ

รายละเอียดข้อมูลเงื่อนไขของการสมัครสำนักงบประมาณ


สำนักงบประมาณ แนวข้อสอบเก็งมาใหม่ ปีล่าสุดอัพเดทใหม่
เก็งแนวข้อสอบ หนังสือสอบตำราติวสอบ เพื่อสอบ
หัวข้อแนวข้อสอบประกอบด้วย สารบัญเนื้อหา ได้แก่

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
-  นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
-  แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
-  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-  สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
- นิติกรปฏิบัติการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn


ตัวอย่างแจกฟรีแนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ

 

1.     ผู้มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ คือ
        ก.    ผอ. สำนักงบ                                                                        ข.    รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
        ค.    อธิบดี                                                                                     ง.     ผู้อำนวยการกองคลัง

2.     ผู้ใดมีอำนาจกำหนดระยะเวลาของเงินประจำงวด
        ก.    อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                          ข.    ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
        ค.    ปลัดกระทรวงการคลัง                                                       ง.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3.     ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้
        ก.    ปลัดกระทรวงการคลัง                                                     
        ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                   
        ค.    ปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
        ง.     นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4.     การกู้เงินลักษณะใดไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
        ก.    การออกพันธบัตร                                                                ข.    การออกตราสาร
        ค.    การออกตั๋วเงินคลัง                                                             ง.     การทำสัญญากู้เงิน

5.     ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายข้ามปี
        ก.    ไม่ต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด                                       ข.    ต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
        ค.    ให้จ่ายเสร็จทันภายในปีงบประมาณ                               ง.     เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายได้ทัน

6.     ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
        ก.    จัดให้มีประมวลบัญชีการเงินแผ่นดิน
        ข.    วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการ
        ค.    กำหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
        ง.     จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันตลอดจนเอกสารต่างๆ

7.     ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภา
        ก.    คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ                           
        ข.    คำอธิบายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
        ค.    รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
        ง.     รายงานเกี่ยวกับรายจ่ายของรัฐปีปัจจุบัน

8.     ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น ตามมาตรา 9 ทวิ แต่ต้องไม่เกิน
        ก.    ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
ข. ร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
ค. ร้อยละ 80 ของการชำระคืนต้นเงินกู้
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

9.     ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ ครม. เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยกี่เดือนก่อนวันเริ่มงบประมาณนั้น
        ก.    1  เดือน                                                                                  ข.    2  เดือน
        ค.    3  เดือน                                                                                  ง.     4  เดือน

10.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ จะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่นๆ
        ในงบเดียวกันได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
        ก.    รมต. เจ้าของงบประมาณ                                                   ข.    รมต. การคลัง
        ค.    ครม.                                                                                       ง.     นายกรัฐมนตรี

11.  ข้อใดไม่จัดเป็นเงินงบประมาณประเภทงบกลาง
        ก.    เงินเดือน ค่าจ้างประจำ                                                      ข.    เงินค่ารักษาพยาบาล
ค. เงินปรับวุฒิของข้าราชการ                                                ง.     เงินปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น

12.  ข้อใด ไม่ใช่ งบประมาณส่วนจังหวัด
        ก.    ค่าวัสดุ                                                                                   ข.    ค่าครุภัณฑ์
        ค.    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      ง.     หมวดเงินอุดหนุน

13.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 ข้อ 10
        ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติอย่างไร
        ก.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไปขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กปช. แล้วจึงปฏิบัติตามแผน       
        ข.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไปขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการแล้วจึงจะปฏิบัติตามแผน
        ค.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หารือผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไปขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กปช. แล้วปฏิบัติตามแผน
        ง.     จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หารือเลขาธิการ กปช. แล้วขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

14.  ค่าจ้างพิมพ์ บรรจุหีบห่อ การเบิกเงินในหมวดใด               
        ก.    ค่าตอบแทน                                                                          ข.    ค่าใช้สอย
        ค.    ค่าวัสดุ                                                                                   ง.     ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

15.  การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพันต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเมื่อใด
        ก.    ก่อนสิ้นเดือนกันยายน                                                       ข.    ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม
        ค.    ก่อนสิ้นเดือนเมษายน                                                        ง.     ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม

++++++++++++++++++++++


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา