ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: AAAแนวข้อสอบการประปานครหลวงเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดสอบประจำปี 2559  (อ่าน 595 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

atisarun

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21การประปานครหลวงเตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559
จำนวน หลายอัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- วิศวกร
- นักวิทยาศาสตร์
- นักบัญชี
- นักวิชาการเงินและคลัง
- นักคอมพิวเตอร์
- นักประชาสัมพันธ์
- นักอาชีวอนามัย
- นิติกร
- นักบริหารงาน
- ฯลฯ
การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
ที่เว็บไซต์ http://job.mwa.co.th/

*************************************
   Advertisements

 
การประปานครหลวงเตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2559 หลายอัตรา
การประปานครหลวงเตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ประจำปี 2559 จำนวน หลายอัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- วิศวกร
- นักวิทยาศาสตร์
- นักบัญชี
- นักวิชาการเงินและคลัง
- นักคอมพิวเตอร์
- นักประชาสัมพันธ์
- นักอาชีวอนามัย
- นิติกร
- นักบริหารงาน
- ฯลฯ


การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เว็บไซต์ http://job.mwa.co.th/

.....................................................................

การเปิดรับสมัครสอบของการประปานครหลวงประจำปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
การประปานครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 126 อัตรา
 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558

ประกาศการประปานครหลวง
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร จำนวน 82 อัตรา
1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 50 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา
1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วัดคุม/เครื่องวัด) จำนวน 20 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม วัดคุม
หรือระบบเครื่องมือวัด
1.3 วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
1.4 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ หรือแหล่งน้ำ
1.5 วิศวกร (โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือไฟฟ้าสื่อสาร
1.6 วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3. นักบัญชี จำนวน 28 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางการบัญชี

4. นักบริหารงาน จำนวน 7 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หากมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office, Open Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 และผ่านหลักสูตรวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 6 วิชาพื้นฐาน
ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของ กปน.
(หากมีความรู้ความสามารถด้าน Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หากสามารถใช้งานโปรแกรม SAP: Material Management Module จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ
รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

8. นิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาตรีหรืปริญญาโททางกฎหมาย
และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย


การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.mwa.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ


###จำหน่ายไฟล์ เอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของแต่ละตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ###
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
 
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง   
[/color][/size]

การจัดจำหน่าย 2 รูปแบบ คือ
1. ไฟล์เอกสาร PDF               ราคา 399 บาท (สามารถเปิดอ่านหรือนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย จัดส่งทาง E-mail)
2. พิมพ์เป็นหนังสือ + MP3       ราคา 999 บาท (พิมพ์เป็นหนังสือ จัดส่งทาง EMS)สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ : อธิศรันย์
โทร       095-2674741
Line ID   : eddyturbo
E-mail    : methwasitpong@gmail.com

ขั้นตอนที่1 - กรุณาชำระเงินที่ :

ธนาคารกสิกรไทย         - สาขา ถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น ชื่อบัญชี นาง เฉลิมพร เมธวสิฐพงศ์ เลขบัญชี  002-3-81346-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     - สาขา ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น ชื่อบัญชี นาย อธิศรันย์ เมธวสิฐพงศ์ เลขบัญชี  391-1-11922-9

ขั้นตอนที่2 - แจ้งรายละเอียด :
1. ส่งสลิปหลักฐานการโอน (ทาง Line ,Phone Message ,Email)
2. แจ้งตำแหน่ง ,หน่วยงาน (ที่ต้องการเอกสารแนวข้อสอบ)
3. แจ้ง Email ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนที่3 - รอรับเอกสาร :
1. เอกสารแนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2. กรุณาตรวจสอบที่กล่องขาเข้า และ อีเมลล์ขยะด้วยครับ
3. หากยังไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกลับ 095-2674741 หรือ email ได้เลยครับ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 15, 2016, 09:48:45 am โดย atisarun »