ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ปรัชญา/ทฤษฏี/แนวคิดต่างๆ  (อ่าน 2311 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
ปรัชญา/ทฤษฏี/แนวคิดต่างๆ
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 09:50:24 pm »


ปรัชญา/ทฤษฏี/แนวคิดต่างๆ

Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง

พอดีไปอ่านเจอ คิดว่าหลายๆ คน  กำลังหาข้อสอบอยู่
ผิด ถูก ยังไง ผู้ที่รู้ช่วยทีล่ะกัน

Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง

1 หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนตั้งแต่ระดับ
                                                          ครอบครัว  ชุมชน  และระดับประเทศ
 
2 หลัก เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดของในหลวง

3 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำเนินเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ
                                         โดย คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว มีความรอบรู้ รอบคอบ และมีคุณธรรม

4 เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ 
    1). ความพอประมาณ =ไม่น้อย ไม่มาก โดยไมเบียดเบียนผู้อื่น
    2). ความมีเหตุผล     = การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง และต้องคำนึงถึง เหตุ ปัจจัย ผล ที่คาดว่าจะเกิดจากกการกระทำอย่าง
                                       รอบคอบ
    3). การมีภูมิค้มกันที่ดีในตัว  = การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยงแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงสถานการณืที่จะเกิดขึ้น
                                                ในอนาคต

5 เศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกได้  3 ลักษณะ
    1). เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลหรือครอบครัว = การดำเนินชีวิตยึดทางสายกลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานการรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง 
           ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  อยู่ได้ทุกสถานการณ์
    2). เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน = ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการช่วยเหลือ แบ่งปันเป็นพื้นฐานให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน เชื่อมโยงเป็น
           เครือข่ายระหว่างกัน นำไปสู่ความสมดุลย์ ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
    3). เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ= การรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ ชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาเกิดเป็นสังคมแห่งความพอ
            เพียงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล

6 เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการที่สำคัญ 3 ประการ   
     1). หลักตนเป็นที่พึ่งตน
     2). หลักการรวมกลุ่มของชุมชน
     3). หลักความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อ ความเอื้ออาทร

7 แนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียง = การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ
                                                     ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตัวเอง

8  แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน
     ขั้นที่1 ความพอเพียงเลี้ยงตัวเอง
     ขั้นที่2 การรวมพลังเป็นกลุ่มการผลิต
     ขั้นที่3 การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ

9  เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งสร้างสมดุลย์ใน 3 ด้าน
     1). เศรษฐกิจ
     2). สังคม
    3). สิ่งแวดล้อม

10 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับ=ตัวคนมากที่สุด

11 การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ = การพัฒนาต้องปรับทิศทางใหม่โดยจะต้องมุ่งการเพิ่มรายด้และรายจ่าย
                                                                                 โดยยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้

12 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการ= ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เหมือนเดิม  ประยุกต์เอาเอง

. แนวสอบหลักการบริหารงาน

1. คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในข้อใดที่เปรียบเสมือนวงจร เดมมิ่ง ของระบบ Q.C.C.
ตอบ อริยสัจ 4 (ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค พิจารณาถึงปัญหา-วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา-กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับทำงาน-การวางแผนงานโครงการเพื่อบริหาร)

2. หัวหน้าหน่วยงานเรียกประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยใช้วิธีระดมสมอง ถือว่าอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ Q.C.C.
ตอบ  ขั้นการวางแผน (วงจรเดมมิ่ง คือ PDCA  Plan-Do-Check-Action วางแผน-ทำ-ตรวจสอบ-ลงมือแก้ไขปัญหา)

3. ประโยชน์ซ่อนเร้นของการนำ Q.C.C. มาใช้ คือ
ตอบ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกัน

4. นักบริหารให้ความสำคัญการบริหารงานบุคคล เรื่องใดเป็นอันดับแรก
ตอบ การวางแผนด้านกำลังคน

5. Job Description คือ
ตอบ การเขียนรายละเอียดของงาน

6.นักบริหารหมายถึง
ตอบ    -ผู้เป็นเจ้าของกิจการและดำเนินกิจการเอง
   -ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการ
   -ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ
   -ผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์กร

7.ผู้บังคับบัญชาแบบใดที่มีลักษณะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีโอกาสก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตอบ ผู้นำแบบประชาธิปไตย

8.ผู้นำระดับใดที่มีลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์มาก
ตอบ ระดับกลาง

9.ปัจจัยที่ทำให้การมอบหมายงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ตอบ

10.การบริหาร คือ
ตอบ การทำให้งานสำเร็จลุล่วงโดยคนต่าง ๆ เป็นผู้นำ

11.การบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) คือ
ตอบ การทำงานที่เน้นหนัก วิธีที่ดีที่สุด

12.หลักการพิจารณาขนาดของการควบคุมในองค์กรที่สำคัญที่สุด คือ
ตอบ ประเภทคนงาน และกิจกรรม

13.ปัจจัยที่ทำให้อำนาจหน้าที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์การ คือ
ตอบ วัฒนธรรม ความรับผิดชอบของการปฏิบัติตามคำสั่ง คุณธรรม และความรับผิดชอบของผู้นำ

14.การบริหารงานบุคคล จะรวมถึงงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ตอบ การคัดเลือก และการพัฒนาการอบรม

15.การบริหารการพัฒนา (Administrative of Development)
ตอบ การพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการ เทคโนโลยี พฤติกรรม และโครงการพัฒนา

16.การวางแผนมหาดไทยแม่บท หากใช้ระยะเวลาเป็นหลักในการจัดประเภท ถือเป็นการวางแผนประเภทใด
ตอบ การวางแผนระยะปานกลาง

17.หลักการวางแผนมีลักษณะสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ
ตอบ อริยสัจ 4
   ทุกข์    (การพิจารณาถึงปัญหา)
   สมุทัย   (การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
   นิโรธ   (การกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการทำงาน)
   มรรค   (การวางแผนงาน / โครงการเพื่อการพัฒนา)

18.แนวทางการบริหารที่จำเป็นที่สุดในองค์การแบบ Z (Z type) คือ
ตอบ การฝึกอบรม                Z  =  X ? Y   
ความต้องการในการฝึกอบรม  =  เป้าหมายในการปฏิบัติงาน-ผลของการปฏิบัติงาน

19.การบริหารรัฐกิจในความหมายใหม่ (New Public Administration) มีลักษณะที่สำคัญ คือ
ตอบ    1.เน้นการบริหาร ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสังคม เน้นความยุติธรรมในสังคม
   2.นักบริหารต้องมีความกระตือรือล้น คิดล่วงหน้า ทำงานในแนวทางสร้างสรรค์

20. Impartiality หมายถึง
ตอบ ความเป็นกลางทางการเมือง

21.ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ฐานะของข้าราชการขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ ศักดินา ตำแหน่ง ยศ และราชทินนาม

22.หลักธรรมที่สำคัญของนักปกครอง คือ
ตอบ   พรหมวิหาร 4   เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
         เมตตา   -   รักและปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
         กรุณา   -   ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
         มุทิตา   -   ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
         อุเบกขา    -   วางตัวเป็นกลาง ปกครองโดยธรรมเสมอหน้า
   สังคหวัตถุ 4   ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา (ท่านผู้ว่าขวัญชัย ฯ ให้โอวาทตอนย้าย)
         ทาน   -   การให้ปันสิ่งของ
         ปิยะวาจา -   การพูดจาสุภาพอ่อนโยน
         อัตถจริยา -   การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
         สมานัตตา -   วางตนให้เสมอต้นเสมอปลาย
   อิทธิบาท 4   ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (ในหลวงทรงโปรด และท่าน รมว.มท.ให้โอวาทตอนรับตำแหน่ง)      ฉันทะ   -   ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
         วิริยะ   -   ความเพียรพยายาม
         จิตตะ   -   ความเอาใจใส่ติดตาม
         วิมังสา   -   ความตริตรองแก้ไข

23. กรอ. ย่อมาจาก
ตอบ คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

24.   -EQULIBRIUM      หมายถึงจุดสมดุลที่เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทาน
   -DIRET DEMOCRACY   คือการที่ประชาชนทุกคนเข้าไปออกเสียงในรัฐสภา
   -ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ นั้น นายจ้างจ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิต
   -STONG EXECUTIVE   ผู้บริหารที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรง

25. ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ?ค่าราชการ? หมายถึง
ตอบ การชำระเงินแทนให้ทางราชการ เพื่อไม่ให้ถูกเกณฑ์เข้าทำราชการ

26.ปัจจุบันการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลในประเทสไทยเป็นแบบไหน
ตอบ Programme Budgeting

27. Trickle Down Theory คือทฤษฎีอะไร
ตอบ ทฤษฎีการพัฒนาที่ถือว่าเมื่อพัฒนาเมืองให้เจริญแล้ว ความเจริญจะกระจายไปสู่ชนบทโดยอัตโนมัติ

28. คจก.ย่อมาจากอะไร
ตอบ โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม

29. คุณลักษณะของระบบ (SYSTEM) ประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้ คือ
ตอบ    1)ส่วนต่าง ๆ ของระบบที่เคลื่อนไหวได้      2)ระบบหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ
   3)การเคลื่อนไหวของส่วนต่าง ๆ มีปฏิกิริยาต่อกัน    4)ผลกระทบในส่วนใดที่มีผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่

30. การวางแผนที่ดีควรตอบถามอะไร
ตอบ สภาพปัจจุบันไปสู่อนาคต

31. นโยบาย หมายถึง
ตอบ สิ่งที่ยอมรับเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา

32.การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
ตอบ กระบวนการทำงานที่มุ่งสู่เป้าหมายมากที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

33. การบริหารโดยวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ คือ
ตอบ เป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายร่วมกันและการทำงานเพื่อประสิทธิภาพ

34. ขั้นต่าง ๆ ของการตัดสินใจ
ตอบ การพิจารณาปัญหา การประเมิน การค้นหาทางเลือก และเลือกทางเลือก

35. เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร คือ
ตอบ การแบ่งแผนกงาน อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ

36. ความแตกต่างระหว่างองค์การที่เป็นทางการ กับองค์การที่ไม่เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับเรื่องอะไร
ตอบ อำนาจหน้าที่ การกำหนดศูนย์อำนาจ และเปลี่ยนแปลงตัวคนขององค์การ

37.หลักสำคัญของการมอบอำนาจ
ตอบ   1)มิใช่การมอบอำนาจที่ขาดลอยไป      2)มีการปรึกษาก่อนการมอบอำนาจ
   3)มีการปรึกษาเป็นครั้งคราวระหว่างผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ   4)มีการรายงานเป็นครั้งคราว

38.ข้อใดคือคุณลักษณะของผู้นำแบบประชาธิปไตย
ตอบ   1)นโยบายต่าง ๆ กำหนดขึ้นโดยกลุ่ม   2)กิจกรรมกำหนดขึ้นโดยผู้นำจะให้แนวทางเลือก
   3)การแบ่งงานภายในกลุ่มจะทำโดยวิธีตกลงกันเอง

39. ที่ทำการปกครองอำเภอ แบ่งออกเป็น
ตอบ ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร และฝ่ายกิจการพิเศษ

40. กรมการปกครองจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากระทรวงมหาดไทย เมื่อ 1 เมษายน 2535 ใช้ชื่อว่า
ตอบ กรมมหาดไทย ฝ่ายพลำภัง

41. ส่วนราชการกรมการปกครองในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ตอบ ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ และที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอ

42. สูตร E = (ผลงาน ? ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจ
ตอบ E หมายถึง ประสิทธิภาพ

43. ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB นั้น ตัว D หมายถึง
ตอบ  DIRECTING

44. ผู้นำที่ไม่พยายามจัดให้มีการประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบ
ตอบ อัตนิยม


45. สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ
ตอบ

46. ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม
ตอบ ร่วมมือประสานกันทำงาน

47. การพิจารณาว่าอำนาจควบคุมบังคับบัญชามารวมอยู่ที่บุคคลใด หรือกลุ่มใดโดยเด็ดขาดหรือไม่นั้น พิจารณาจาก
ตอบ เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)

48. ผู้บริหารที่เชื่อในระบบควบคุม และลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้นเป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียกว่า
ตอบ ทฤษฎี X

49. MBO  คือการบริหารโดย
ตอบ ยึดวัตถุประสงค์

50. ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4 M?s คือ
ตอบ คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ

51. Put the right man on the right job คือหลัก
ตอบ การบรรจุบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

52. การงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นแบบใด
ตอบ Programme Budgeting

53. การฝึกฝนความรู้สึกไว (Sensitivity Training) มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้าฝึกอบรม
ตอบ ช่วยให้รู้จักตนเองดีขึ้น

54. ระเบียบแบบแผนที่ได้กำหนดเป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น คือ
ตอบ วินัย (Discipline)

55. ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์แห่งพฤติกรรมที่สังคมใดสังคมหนึ่ง ได้กำหนดไว้โดยการยอมรับนับถือปฏิบัติของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมนั้น เรียกว่า
ตอบ ปทัสถาน (Norms)

56. ทฤษฎีและแนวความคิดของการบริหารงานบุคคลแผนใหม่ มีดังนี้คือ
ตอบ มีแนวความคิดและการดำเนินงานตั้งแต่ยังมิได้รับคนเข้าทำงานและพิจารณาถึงสถานภาพในอนาคตของผู้ที่ทำงานอยู่และกับทางเศรษฐกิจสังคม

57. ความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ของข้าราชการ หมายถึง
ตอบ ข้าราชการไม่หาเสียง หรือช่วยเหลือการเลือกตั้งของบุคคลหรือพรรคการเมืองใด


58. ในการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด การใช้ภาวะผู้นำ (Leadership) ในการประชุมนั้น ควรเป็นหน้าที่ของผู้ใด
ตอบ ประธานการประชุม

59. โดยปกติคนเราจะทำงานโดยใช้ความสามารถเพียง 20-30 % เท่านั้น แต่ถ้าได้รับการจูงใจจะใช้ความสามารถถึง 80-90% เป็นผลงานการวิจัยของ
ตอบ Argyris

60. คุณสมบัติสำคัญที่เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่จะทำให้บุคคลทำงานได้ดีคือ
ตอบ ความรู้ ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร

61. ถ้าท่านมีโอกาสเลือกเข้าทำงาน บุคคลต่อไปนี้ท่านจะเลือกใคร
ตอบ หัวหน้างานที่กระจายอำนาจในการตัดสินใจ

62. ผู้บริหารระดับกลางจักต้องบริหารงานโดยถือข้อใดเป็นหลักสำคัญ
ตอบ เป้าหมายขององค์การ

63. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หมายถึง
ตอบ การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา โดยมีแผนที่แน่นอนวางไว้ล่วงหน้า

64. การสำรวจวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) คือ
ตอบ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และระบุสภาพปัญหาองค์การ

65. ผู้ใดเป็นตัวการในการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาองค์การ
ตอบ ที่ปรึกษาจากภายนอกองค์การ  หรือหน่วยงานพัฒนาองค์การขององค์การนั้น ๆ     หรือผู้บริหารสูงสุดองค์การ

66. ความสามารถพื้นฐานของนักบริหาร 3 ประการ ได้แก่
   1.ความสามารถทางด้านเทคนิควิธีการทำงาน (Technical Skills)
2.ความสามารถในทางมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Skills)
3.ความสามารถในการนึกคิด (Conceptual Skills)
เป็นแนวความคิดของผู้ใด
ตอบ Robert L. Katz

67. ทฤษฎีองค์การในปัจจุบันเน้นการศึกษาในเรื่องระบบ (System Approach) หมายถึงการประยุกต์ใช้
ตอบ ทั้งพฤติกรรมศาสตร์ บริหารศาสตร์ และทฤษฎีคลาสสิค

68. การพัฒนาการบริหาร (Management Development) มุ่ง
ตอบ พัฒนาระบบ

69. องค์การโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะขยายหน่วยงาน และหน่วยงานที่ขยายนี้โดยมากเป็นการขยายเพื่อจัดบริการให้ตนเอง ทั้งนี้เป็นไปตาม
ตอบ Parkinson Law


70. การจัดแบ่งหน่วยงานแบบ Line และ Staff มีลักษณะใด
ตอบ หน่วยงาน Staff ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน Line

71. หน้าที่สำคัญ 7 ประการ ของนักบริหาร ซึ่งอักษรข้างหน้าคำนำมาผูกเป็น POSDCORB นั้น ใครเป็นผู้กำหนดขึ้น
ตอบ Luter Gulick

72. องค์ประกอบขันมูลฐานของการบริหารอันเป็นหลักสากล ซึ่งได้แก่ การจัดองค์การ การวางแผน การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมงานนั้น เป็นหลักการของ
ตอบ Henri Fayol

73. เอกภาพทางการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึง
ตอบ การบริหารที่ผู้ใต้บังคับบัญชา จักต้องรับคำสั่ง หรือรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพียงคนเดียว

74. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือใคร
ตอบ Woodrow Wilson

75. การบริหารงานภายใต้ภาวะข้อจำกัด หมายถึง
ตอบ ทรัพยากรทางการบริหารจำกัด และขีดจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์

76. ขั้นตอนในการทำกิจกรรม Q.C.C. ประกอบด้วยวงจร PDCA ซึ่ง D ในที่นี้ คือ
ตอบ DO

77. ผู้นำที่มักไม่ชอบใช้อำนาจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงมีความอิสระสูง เรียกว่าผู้นำแบบ
ตอบ Laissery-Fair Leaders

78. อจ.ชุบ กาญจนประภา เพิ่ม POSDCORB เป็น PA-POSDCORB ตัว P ที่เพิ่มหมายถึง
ตอบ Policy

79. Ishikawa มีความสัมพันธ์กับ
ตอบ Fish-bone Diagram

80. อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้มาจากการที่ราษฎรพร้อมใจกันเรียกผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า ?พ่อเมือง ด้วยความรักใคร่นับถือ คือ
ตอบ Charismatic Authority

81. ประโยชน์ซ่อนเร้นของการนำ Q.C.C. มาใช้ คือ
ตอบ เกิดความสามัคคี

82. ทฤษฎีการบริหารในกลุ่ม Neo ? Classical Theory คือ
ตอบ Human Relation Theory

83. ที่มาของคำว่า ข้าราชการคือ ผู้ที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ คือ
ตอบ ปัญญานันทภิกขุ

84. พระรามรบชนะทศกัณฑ์ เพราะรู้จักหลักการมอบอำนาจ เป็นคำกล่าวของ
ตอบ นายชลอ วนะภูติ

85. ความพยายามอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องในการปรับปรุงสมรรถภาพขององค์การเพื่อเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดปัญหาภายในองค์การให้หมดไป เป็นหลักการของ
ตอบ OD

86. Span of Control หมายถึง
ตอบ จำนวนของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการรายงานหรือขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง

87. ความสัมพันธ์ระหว่างนายอำเภอกับปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครองต่าง ๆ ตามลำดับชั้น หมายถึง
ตอบ สายการบังคับบัญชา