ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: วิชางานสารบรรณ สายอำนวยการ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆๆๆ 2555  (อ่าน 3382 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


60.หลักการประชุม (องค์ประกอบ) การประชุม ประกอบด้วย..- จะต้องมีวาระการประชุม มีประธาน มีเลขานุการมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวน
61.หนังสือภายนอกคำขึ้นต้นและคำลงท้ายให้ใช้อย่างไร- ตามฐานะของผู้รับหนังสือ
62.หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ควรใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่าอย่างไร- คำขึ้นต้น กราบเรียน คำลงท้าย ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
63.หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่องกี่ฉบับ- 1 ฉบับ
64.หนังสือชนิดใดที่ใช้ติดต่อราชการได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ- หนังสือประทับตรา
65.หนังสือประเภทใดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น- หนังสือด่วนที่สุด
66.การจดบันทึกหรือรายงานการประชุมทำได้กี่วิธี- 3 วิธี ได้แก่ (จดละเอียดทุกคำพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนพร้อมด้วยมติ)(จดย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสำคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมอันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ) (จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม)
67.การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือภายนอกถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องระดับใด- กรมและกอง
68.กรณีที่ได้รับหนังสือ..(ด่วนภายในเวลาที่กำหนด..ด่วนที่สุด..ด่วนมาก)พร้อมกันให้ปฏิบัติหนังสือประเภทใดก่อน- ด่วนภายในเวลาที่กำหนด
69.การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศหลังคำว่า “ที่” ของหนังสือประทับตราให้ใช้รหัสตัวเลขกี่ตัว- 5 ตัว
70.หัวข้อใดที่ลงรายละเอียดเหมือนกันทั้งหนังสือภายนอกและหนังสือภายในตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 - ลงชื่อและตำแหน่ง
71.การระบุชั้นความเร็วให้ใช้ตัวอักษรสีอะไร- สีแดง(ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ให้เห็นชัดเจนบนหนังสือและบนซอง..โดยให้ระบุคำว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน )
72.ใครมีหน้าที่พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย- คณะกรรมการทำลายหนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง
73.หนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไม่มีข้อใด- ไม่มีคำลงท้าย
74.การทำสำเนาต่อไปนี้ต้องมีผู้รับรองสำเนาว่า”สำเนาถูกต้อง” - การทำสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร- การทำสำเนาโดยลอกจากต้นฉบับ- การทำสำเนาโดยคัดจากต้นฉบับ
75.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณโดยเร็วจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร- ด่วนมาก
76.การลงรายละเอียดในหนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 ประกอบด้วย- ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควรโดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วนราชการทั้งระดับกรมและกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี)- ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น- วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ- เรื่องให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม- คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนามละคำลงท้ายที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่- ข้อความให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้- ลงชื่อและตำแหน่ง(ให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือภายนอก)ในกรณีที่ กรทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้
77.ระเบียบ จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด- หนังสือสั่งการ (หนังสือสั่งการประกอบด้วย คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ)
78.หนังสือราชการภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท- 2 ประเภท (ได้แก่หนังสือที่ต้องลงชื่อ หนังสือที่มิต้องลงชื่อ)
79.หนังสือภายในตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไม่มีข้อใด- ไม่มีคำลงท้าย
80.หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ได้แก่- ด่วนที่สุด, ด่วนมาก, ด่วนปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด55!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร
สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม
สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)ระดับ 2-3-4

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม
ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/