ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สพฐ. ใหม่ล่าสุด  (อ่าน 4047 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สพฐ. ใหม่ล่าสุด

1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 11 มิถุนายน 2546                    ข. 12 มิถุนายน 2546
ข. 24 พฤษภาคม 2546                  ง. 25 พฤษภาคม 2546

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ก. นายกรัฐมนตรี                       ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา                   ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา

3. คำว่า “กระทรวง” ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หมายถึงข้อใด
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี                ข. ทบวงมหาวิทยาลัย
ค. กระทรวงศึกษาธิการ                ง. ถูกทุกข้อ

4. คำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หมายถึงข้อใด
ก. ครู                                ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา               ง. ถูกทุกข้อ

5. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงข้อใด
ก. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ข. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค. บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

6. คำว่า “ใบอนุญาต” ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หมายถึงข้อใด
ก. ใบอนุญาตประกอบวิชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู
ข. ในอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

7. กฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกตามบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงใช้บังคับได้
ก. ประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงภายในกระทรวง      ข. ประกาศในหนังสือพิมพ์
ค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                     ง. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ข. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ค. บริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของคุรุสภา
ง. ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

9. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ค. ออกข้อบังคับของคุรุสภา
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อบังคับของคุรุสภา ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงให้ใช้บังคับได้
ก. ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
ข. ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ข้อ ค

11. การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาต่อรัฐมนตรี หากรัฐมนตรีมิได้ยับยั้งภายในระยะเวลาเท่าใด นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้น
ก. 7 วัน                                      ข. 15 วัน
ค. 30 วัน                                    ง.  45 วัน

12. การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาต่อรัฐมนตรี หากรัฐมนตรียับยั้งร่างข้อบังคับดังกล่าว คุรุสภาต้องประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้ง
ก. 7 วัน                                      ข. 15 วัน
ค. 30 วัน                                    ง.  45 วัน

13. คะแนนเสียงยืนยันร่างข้อบังคับของคุรุสภาที่ถูกรัฐมนตรียับยั้ง ต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                        ข. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ค. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4                      ง. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
14. ข้อใดไม่ใช่ที่มาของรายได้ของคุรุสภา
ก. เก็บค่าธรรมเนียมใยอนุญาต ข. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ค. เงินบริจาค ง. รายได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษา

15. ประธานกรรมการของคณะกรรมการคุรุสภา คือบุคคลในข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. บุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ง. บุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง

16. บุคคลในข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการคุรุสภา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการสภาการศึกษา
ง. หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 5 คน                                       ข. 7 คน
ค. 15 คน                                     ง. 25 คน

18. สัดส่วนของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคุรุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อมาเป็นกรรมการคุรุสภา เป็นไปตามข้อใด
ก. จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 3 คน จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 3 คน
ข. จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 3 คน จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 2 คน
ค. จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 3 คน จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 1 คน
ง. จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 2 คน จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 2 คน

19. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในคณะกรรมการคุรุสภา มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 13 คน                              ข. 15 คน
ค. 19 คน                              ง. 21 คน

20. ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการในคณะกรรมการคุรุสภาคือบุคคลในข้อใด
ก. เลขาธิการคุรุสภา
ข. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการคุรุสภา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ง. หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

21. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทั่วไปของประธานกรรมการคุรุสภา
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
ค. มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์
ง. ทุกข้อคือคุณสมบัติทั่วไปของประธานกรรมการคุรุสภา

22. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา ต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง จึงจะถือว่าผู้นั้นเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 7 วัน                                    ข. 10 วัน
ค. 15 วัน                                  ง. 30 วัน

23. ข้อใดไม่ถูกต้อง สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ในคณะกรรมการคุรุสภา
ก. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ค. เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
ง. ทุกข้อคือคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

24. กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสภาครูสถานศึกษา พ.ศ. 2546 คุรุสภา ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคคลกรทางการศึกษาอื่นรวมกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 5 ปี                            ข. 10 ปี
ค. 15 ปี                          ง. 20 ปี

25. กรรมการคุรุสภา นอกจากกรรมการโดยตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 3 ปี                            ข. 4 ปี
ค. 5 ปี                            ง. 6 ปี

26. ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่ากี่วัน รัฐมนตรีต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ก. 30 วัน                         ข. 45 วัน
ค. 90 วัน                         ง. 180 วัน

27. คณะกรรมการสรรหา มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 11 คน                        ข. 13 คน
ค. 15 คน                        ง. 17 คน

28. หน่วยงานในข้อใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางธุรการของคณะกรรมการการสรรหา
ก. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ข. องค์การค้าของคุรุสภา
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

29. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการคุรุสภา
ก. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. ออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ง. กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

30. ประธานกรรมการของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คือ บุคคลในข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. บุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ค. ออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ง. กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สพฐ. ใหม่ล่าสุด
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- ข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบงานสารบัญ
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

Merincot

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2


ซื้อเยอะลดได้ไหม

kkankim78

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • คาสิโนออนไลน์


น่าสนซื้อไปให้ลูกๆ