ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สพฐ 2554  (อ่าน 2548 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สพฐ 2554
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 05:01:06 pm »


แนวข้อสอบ พรบ. ลูกเสือ พ.ศ. 2551

1.       พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 ประกาศใช้วันใด
ก.  3 มีนาคม 2551                                                          ข.  4 มีนาคม 2551
ค.  5 มีนาคม 2551                                                          ง.  6 มีนาคม 2551 
ตอบ  ข.  4 มีนาคม 2551

2.       พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 ใช้บังคับวันใด
ก.  3 มีนาคม 2551                                                          ข.  4 มีนาคม 2551
ค.  5 มีนาคม 2551                                                          ง.  6 มีนาคม 2551 
ตอบ  ค.  5 มีนาคม 2551

3.       พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 เป็นฉบับที่เท่าใด
ก.  ฉบับที่ 2                                                                      ข.  ฉบับที่ 3
ค.  ฉบับที่ 4                                                                      ง.  ฉบับที่ 5
ตอบ  ง.  ฉบับที่ 5

4.       ข้อใดคือความหมายของลูกเสือ ตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
ก.  บุคคลที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า "เนตรนารี"
ข.  บุคคลที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ค.  เด็กและยาวชนที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า "เนตรนารี"
ง.  เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า "เนตรนารี" 
ตอบ  ค.  เด็กและยาวชนที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า "เนตรนารี"

5.       ข้อใด ไม่ใช่ บุคลากรทางการลูกเสือ ตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
ก.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ                                              ข.  ผู้ตรวจการลูกเสือ
ค.  อาสาสมัครกองลูกเสือ                                             ง.  เจ้าหน้าที่ลุกเสือ 
ตอบ  ค.  อาสาสมัครกองลูกเสือ

6.       คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ วัตถุประสงค์ข้อใดสำคัญที่สุด
ก.  ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
ข.  ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ค.  ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
ง.  ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 
ตอบ  ค.  ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

7.       ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสภาลูกเสือไทย
ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภานายก               ข.  รองนายกรัฐมนตรีเป็นอุปนายก
ค.  มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินแปดสิบคน          ง.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย 
ตอบ  ก.  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภานายก

8.       ข้อใดไม่ใช่การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย
ก.  ลาออก                                                                   ข.  เป็นบุคคลล้มละลาย
ค.  ได้รับโทษจำคุก                                                         ง.  คณะองคมนตรีมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3
ตอบ  ง.  คณะองคมนตรีมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3

9.       ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ก.  นายกรัฐมนตรี                                           ข.  รองนายกรัฐมนตรี
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                    ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตอบ  ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

10.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติมีกี่คน
ก.  15 คน                                                          ข.  ไม่เกิน 15 คน
ค.  80 คน                                                           ง.  ไม่เกิน 80 คน 
ตอบ  ข.  ไม่เกิน 15 คน

11.   ใครทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ก.  รองนายรัฐมนตรี                                                 ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                       ง.  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ง.  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12.   ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการลุกเสือจังหวัด
ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                       ข. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                              ง.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตอบ  ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

13.   ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
ก.  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา                                         ข.  ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ค.  ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด                                         ง.  ผู้แทนลุกเสือจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ  ง.  ผู้แทนลุกเสือจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14.   สำนักงานลูกเสือจังหวัดตั้งอยู่ที่ใด
ก.  ค่ายลูกเสือจังหวัด                                                     ข.  ศาลากลางจังหวัด
ค.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1                                 ง.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 
ตอบ  ค.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1

15.   จากข้อ 14 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำรงตำแหน่งใด
ก.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัด                                    ข.  ผู้บังคับบัญชาจังหวัด
ค.  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด                                      ง.  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด
ตอบ  ง.  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด

16.   คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่มีใครเป็นประธาน
ก.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                         ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                   ง.  รองผู้ว่าราชการที่ได้รับมอบหมาย 
ตอบ  ก.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

17.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนกี่คน
ก.  7 คน                                                                            ข.  ไม่เกิน 7 คน
ค.  15 คน                                                                          ง.  ไม่เกิน 15 คน 
ตอบ  ข.  ไม่เกิน 7 คน

18.   ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำดับที่ 1 คือข้อใด
ก.  ผู้อำนวยการลูกเสือใหญ่                                         ข.  ผู้อำนวยการใหญ่
ค.  ผู้กำกับลูกเสือใหญ่                                                   ง.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือใหญ่พิเศษ 
ตอบ  ข.  ผู้อำนวยการใหญ่
19.   ตำแหน่งใดเป็นลำดับที่ 1 ของผู้ตรวจการลูกเสือ
ก.  ผู้อำนวยการใหญ่                                                   ข.  ผู้ตรวจการใหญ่
ค.  ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ                                              ง.  ผู้ตรวจการพิเศษ 
ตอบ  ค.  ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ

20.   ผู้ที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ ต้องช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาเท่าใด
ก.  5 ปี                                                                  ข.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค.  1 ปี                                                                  ง.  2 ปี
ตอบ  ข.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000
หรือแจ้งdiamondclub@hotmail.com

nubwo23

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2
Re: ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สพฐ 2554
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 01:41:47 pm »


กำลังหาแนวข้อสอบอยู่พอดีเลยค่ะ มีประโยชน์มากๆค่ะ
กินที่ไหน