ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: สมัครสอบครูอาชีวศึกษา 2555 สมัครสอบครูอาชีวะ 2012  (อ่าน 4117 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


จำหน่ายแนวข้อสอบครูอาชีวะ 2555  พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ข. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ค. พระราชบัญญัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ง. ไม่มีคำตอบในข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค

2. ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้
ก. เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
ข. เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง
ค. เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว
ง. ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค เป็นคำตอบ

3. ข้อใดคือภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ข. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอุดมศึกษาและฝึกอบรมนักศึกษา
ค. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการกีฬาและดนตรี

4. ท่านทราบไหมว่าหน้าที่ที่ว่า “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร” เป็นของหน่วยงานใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

5. ทุกข้อเป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่มีอยู่ข้อหนึ่งไม่ใช่ ท่านทราบไหมว่าคือข้อใด
ก. สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ข. สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
ค. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ง. สำนักพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. ถ้าท่านจะติดต่อเรื่องบการ “พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” ท่านควรจะติดต่อที่สำนักงานใด
ก. สำนักอำนวยการ
ข. สำนักความร่วมมือ
ค. สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ง. สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักความร่วมมือ
ก. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และสมาคมอาชีพ
ข. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา
ค. พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ ปละวิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
ง. ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

8. ท่านทราบไหมว่า ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ก. ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาครวมของประเทศ
ค. ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษา
ง. ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ก. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา และเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ค. จัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษารวมทั้งการติดตามและประเมินผล
ง. พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

10. ถ้ามีใครมาปรึกษาท่านว่าจะ “สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมวิชาที่เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ท่านจะแนะนำผู้ที่มาปรึกษาไปสำนักงานใด
ก. สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ข. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ค. สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ง. สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ก. วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
ข. วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุกระดับ
ค. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน การแนะแนวการอาชีวศึกษา และอาชีพ การกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การเทียบประสบการณ์และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ง. ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค คืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

12. ท่านทราบไหมว่าข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ก. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ข. ส่งเสริม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา และคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
ค. จัดทำและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอ แผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา
ง. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา เพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบายแผนงาน โครงการ ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา  ใหม่ล่าสุด
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งครู
- แนวข้อสอบเรื่อง  วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2542
- แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 และ ฉบับที่1 พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบครู (ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน)
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 500 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาชีพครู  150 ข้อ
- แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป  200ข้อ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักรินรุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000
หรือแจ้งdiamondclub@hotmail.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2012, 01:49:12 pm โดย admin »

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283
Re: สมัครสอบครูอาชีวศึกษา 2555 สมัครสอบครูอาชีวะ 2012
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 04:07:47 pm »


 :23: :23: :23: :23: :23: :23: :23:

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283
Re: สมัครสอบครูอาชีวศึกษา 2555 สมัครสอบครูอาชีวะ 2012
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 06:22:01 am »


 :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7:

Pouiyty

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • sbobet
Re: สมัครสอบครูอาชีวศึกษา 2555 สมัครสอบครูอาชีวะ 2012
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2018, 03:07:33 pm »


ดีจ้า :33:
เกมส์ผ่อนคลายแก้เหงา sbobet หรือ แทงบอลออนไลน์