ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2555  (อ่าน 2229 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2555
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 04:54:20 pm »


หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

1.ระดับชั้นใดที่มีเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน
ก.ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น
ข.ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค.มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ง.ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทั้งหมด
เฉลย ง.

2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกี่ระดับ
ก.3 ระดับ                              ข.4 ระดับ
ค.5 ระดับ                              ง.6 ระดับ
เฉลย  ข.

3.ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก.ระดับ ชั้นเรียน                       ข.ระดับสถานศึกษา
ค.ระดับเขตการศึกษา                  ง.ระดับชาติ
เฉลย  ก.

4. การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ระดับชั้นเรียน                        ข. ระดับสถานศึกษา
ค.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา             ง. ระดับชาติ
เฉลย  ง.

5. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน                            ข. ระดับสถานศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษา                         ง. ระดับประถมศึกษา
เฉลย  ง.

6. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ระดับผลการเรียน
ก. ระดับประถมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
ข. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ค. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่านทั้ง 3 ระดับ
ง. ระดับมัธยมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ
เฉลย  ง.

7. การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้                 ข. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ค. อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง                                ง. ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
เฉลย  ง.

8. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ                            ข. 3 ระดับ
ค.4 ระดับ                             ง. 5 ระดับ
เฉลย  ง.

9. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ก.ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
ข.ผู้เรียนได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
ค.เป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 39
ง. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด
เฉลย  ง.

10. การเทียบโอนผลการเรียนผู้ที่จะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานที่รับเทียบโอนเป็นเวลาเท่าใด
ก.1 ภาคเรียน                             ข. อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ค. 1 ปีการศึกษา                          ง. อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
เฉลย  ง.

11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาระที่จำเป็นสำหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู้
ก. ภาษาไทย                              ข. วิทยาศาสตร์
ค. สุขศึกษา                               ง. คอมพิวเตอร์
เฉลย ค.

12. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่เป็นสาระวิชาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพบุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ
ก. ดนตรี กีฬา                             ข. ศีลธรรม จริยธรรม
ค. ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์              ง. วิทยาศาสตร์
เฉลย ก.

13. จุดเน้นในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระใด ที่ให้เน้นความสามารถด้านการพูดและการโต้ตอบซึ่งจำเป็นในการสื่อสาร เน้นการอ่านเก็บใจความให้เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการเขียนภาษาให้ถูกต้อง
ก. ภาษาไทย                                ข. ภาษาอังกฤษ
ค. วิทยาศาสตร์                             ง. คณิตศาสตร์
เฉลย ข.

14. "มุ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณเป็นรู้จักการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ" เป็นเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของการศึกษาระดับใด
ก. ระดับปฐมวัย                             ข. ระดับการศึกษาภาคบังคับ
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น               ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉลย ข.

15. "คอร์สแวร์" สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. การพัฒนาครู                            ข. วิธีการสอนของครู
ค. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน        ง. การพัฒนาเครือข่าย
เฉลย ค.

16. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึงเอกสารตามข้อใด
ก. ปพ.1                                     ข. ปพ.2
ค. ปพ.3                                     ง. ปพ.4
เฉลย ข.

17. ใครมีอำนาจลงนามในเอกสาร ข้อ 66
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                              ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา           ง. ข้อ ก และ ข ร่วมกัน
เฉลย ง.

18. จากข้อ 66 เมื่อผู้จบการศึกษาขอรับพ้นกำหนด 10 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละกี่บาท
ก. 10 บาท                              ข. 20 บาท
ค.30 บาท                               ง. ไม่เกิน 100 บาท
เฉลย ค.

19. ใครมีอำนาจในการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารตามข้อ 66
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                            ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         ง. ข้อ ก  หรือ ค ตามความเหมะสม
เฉลย ค.

20. ข้อใดหมายถึงแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ปพ.1                                     ข. ปพ.2
ค. ปพ.3                                     ง. ปพ.4
เฉลย ค.

21. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ก. แบบ ปพ.1                                ข. แบบ ปพ.2
ค.´แบบ ปพ.3                               ง. แบบ ปพ.4
เฉลย ค.

22. สถานศึกษาต้องทำหลักฐานตามข้อ 99 จำนวนกี่ชุด
ก. 1 ชุด                                      ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด                                      ง. 4 ชุด
เฉลย ง.

การพัฒนาหลักสูตร
23. การใช้ระบบรหัสวิชาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขจำนวนกี่หลัก ?
ก. 4 หลัก                          ข. 5 หลัก
ค. 6 หลัก                          ง. 7 หลัก
เฉลย ค.

24. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส     ข. อักษร พ      ค. อักษร ศ       ง. อักษร ง
เฉลย  ง.

25. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส     ข. อักษร พ      ค. อักษร ศ       ง. อักษร ง
เฉลย  ก.

26. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส     ข. อักษร พ       ค. อักษร ศ       ง. อักษร ง
เฉลย  ข.

27. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส     ข. อักษร พ       ค. อักษร ศ        ง. อักษร ง
เฉลย  ค.

28. การใช้ระบบรหัสวิชาหลักที่ 2 แสดงถึงอะไร
ก. ช่วงชั้น                          ข. ปีที่เรียนวิชา
ค. ประเภทรายวิชา                ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ก.

29. การใช้ระบบวิชาหลักที่ 4 แสดงถึงอะไร
ก. ช่วงชั้น                           ข. ปีที่เรียนรายวิชา
ค. ประเภทรายวิชา                 ง. ลำดับของรายวิชาแต่ละประเภท
เฉลย ค.

30. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 ปีที่ 2 (ป.2) เป็นรายวิชาพื้นฐานลำดับที่ 1 ใช้รหัสวิชาอย่างไร
ก. ท 1102                          ข. ท 11202
ค. ท 12201                        ง. ท 12101
เฉลย ง.

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหา+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+mp3 ในราคาเพียงชุดละ 999 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( BB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2012, 02:19:31 pm โดย admin »