ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ กรมกำลังพลทหารอากาศ 427 อัตรา  2555  (อ่าน 1479 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


กรมกาํลังพลทหารอากาศ ประกาศรับ สมัครบคุคลพลเรือนเขารับ ราชการ 427 อัตรา ขายใบสมคั ร 19 ม.ค. - 27 ก.พ. 2555

รับสมัครบคุคลพลเรอืนเขารับ ราชการ 427 อัตรา แบงเป็น
ป.โท 1 อตั รา
ป.ตรี 81 อตั รา
ปวช. 159 อตั รา
ม.ปลาย 186 อตั รา
ขายใบสมคั ร 19 ม.ค. - 27 ก.พ.55 ณพพิธิภณั ฑทอ. / บก.กองบนิ
และ รร.การบนิ, 28 ก.พ. - 5 ม.ีค.55 ณอาคารรณนภากาศ รร.นอ.
รายละเอยีดตดิตามในคมูอืแนะนาํการสอบ ไดตง้ัแต19 ม.ค.55 เปนตนไป ๒Ϸ ธ.ค.๕๔
แจงกาํหนดการรายงานตวับคุคลเขารบั ราชการ เปนขาราชการชน้ั ตาํ่กวาชน้ั สญั ญาบตั ร (ตวัสาํรอง)
(๒๖ ธ.ค.๕๔)
ขอแจงการดาํเนนิการบคุคลเขารบั ราชการ เปนขาราชการชน้ั ตาํ่กวาชน้ั สญั ญาบตั ร (ตวัสาํรอง)

แนวข้อสอบกรมช่างอากาศ 2555 ที่กำลังเปิดสอบ

1. จุดมุ่งหมายในการควบคุมน้ำหนักและสมดุลอากาศยาน
ก. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุกหนักไม่ถูกต้อง 
ข. เพื่อลดระดับเสียงของอากาศยาน
ค. เพื่อเพิ่มพิสัยบินให้กับอากาศยาน
ง. เพื่อเพิ่ม PAY LOAD ให้กับอากาศยาน

2. CG. ( CENTER OF GRAVITY ) หมายถึง
ก. จุดอ้างอิงในการบรรทุกสิ่งของในอากาศยาน
ข. จุดอ้างอิงในการตรวจสอบ ALIGNMENT อากาศยาน
ค. เป็นผลของโมเมนต์ที่อ้างอิงจากน้ำหนักมูลฐาน
ง. จุดที่อากาศยานอยู่ในตำแหน่งสมดุลขณะทำการบิน

3. อากาศยานแบ่งชั้นเพื่อการควบคุมน้ำหนักและสมดุล ดังนี้
ก. อากาศยานลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์
ข. อากาศยานขนาดเบาและอากาศยานขนาดหนัก
ค. อากาศยานลำเลียง อากาศยานรบ และเฮลิคอปเตอร์
ง. อากาศยานชั้นที่ไม่มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกและอากาศยานชั้นที่มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุก

4. วางน้ำหนัก ๒ อัน ที่ปลายคานแต่ละด้าน นำคานไปวางบนจุดที่ฟัลคลั่มและทำให้คานนั้นได้สมดุลแสดงว่า
 ก. จุดฟัลคลั่มตรงกับจุดศูนย์กลางของคาน                ข. จุดศูนย์ถ่วงของคานเปลี่ยน
 ค. น้ำหนักทั้งสองด้านของคานเท่ากัน                      ง. โมเมนต์ทั้งสองด้านของคานเท่ากัน

5. การแก้จุดศูนย์ถ่วงกรณีย้ายน้ำหนักไม่ได้ให้ใช้การเปลี่ยนน้ำหนักหรือการถ่วงน้ำหนัก การถ่วงน้ำหนัก
ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
ก. บริษัทน้ำหนักอากาศยานแต่ละแบบ
ข.  กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
ค. หน.ฝ่ายการช่างของฝูงบินแต่ละฝูงบินสามารถสั่งการได้
ง. หน.แผนกซ่อมบำรุงของแต่ละกองบินสามารถสั่งการได้

6. การควบคุมน้ำหนักและการสมดุลของอากาศยาน มีจุดประสงค์เพื่อ
 ก. เพื่อความปลอดภัยในการบิน
 ข. ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนักไม่ถูกต้อง
 ค. ลดภาระกรรมเพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างอากาศยาน
 ง. ถูกทุกข้อ

7. อากาศยานที่มีน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักสูงสุดที่กำหนดไว้หรือจุดศูนย์ถ่วงอยู่นอกขีดจำกัด อาจจะเป็นผลให้เกิดลักษณะการบินไม่เหมาะสม ข้อใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ก. เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น                     ข. เพิ่มแรงในการบังคับ
ค. เพิ่มความเร็วร่วงหล่น                  ง. เพิ่มพิสัยบิน

8. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักและสมดุลของอากาศานโดยทั่ว ๆ ไป ดูได้จาก
ก. T.O. – 2                              ข. T.O. – 4
ค. T.O. – 5                              ง. T.O. - 9

9. คู่มือและคำแนะนำหลักการบรรทุกน้ำหนักของอากาศยาน คือ
ก. T.O. – 6                             ข. T.O. – 9
ค. T.O. 00-5-1                        ง. T.O. 00-5-2

10. น้ำหนักของอากาศยานที่แผนแบบออกมาทั้งเครื่อง ซึ่งใช้เฉพาะการแผนแบบเท่านั้นคือ
 ก. BASIC WEIGHT                 ข. WEIGHT EMPTY
 ค. GROSS WEIGHT                ง. OPERATING WEIGHT

11. อุปกรณ์ยังชีพ, ออกซิเจน, น้ำหนักถ่วง และเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ที่ขังอยู่ในท่อทาง ถือวาเป็นน้ำหนักประเภทใด
 ก. BASIC WEIGHT
 ข. GROSS WEIGHT
 ค. NET WEIGHT
 ง. WEIGHT EMPTY

12. ข้อใดเห็นว่าถูกต้องที่สุด
  ก. การคำนวณหาจุดสมดุลของอากาศยาน ส่วนมากจะใช้ FUSELAGE STATIONS อ้างอิง
  ข. จุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานไม่จำเป็นต้องอยูเฉพาะจุดหนึ่งจุดใดเสมอไป
  ค. อากาศยานบางแบบมีระยะจำกัดที่ไม่ยอมให้จุดศูนย์ถ่วงเปลี่ยนที่ได้
  ง. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือติดตั้งเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องชั่งดุลอากาศยานใหม่

13. เพื่อการควบคุมน้ำหนักและการสมดุลของอากาศยานจึงแบ่งอากาศยานออกเป็น CLASS 1 และ CLASS 2
อยากทราบว่า อากาศยานแบบใดที่จัดอยู่ในประเภท CLASS 1
 ก. F – 5 ข. A- 37 ค. T – 37 ง. UH - 1

14. ข้อใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ก. เคลื่อนย้ายน้ำหนักไปข้างหน้าจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ข. เคลื่อนย้ายน้ำหนักไปข้างหลังจะทำให้จุศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหลัง
ค. น้ำหนักเพียงเล็กน้อยเคลื่อนตัวระยะไกล ๆ จะเป็นผลเหมือนกับน้ำหนักมากเคลื่อนตัวไประยะใกล้
ง.  เพิ่มน้ำหนักบรรทุกตรงจุดศูนย์ถ่วงไม่ทำให้น้ำหนักการบรรทุกเปลี่ยนไป

15. อากาศยานจำเป็นต้องรับการชั่งน้ำหนักตามวาระดังนี้
  ก. เมื่อได้รับการซ่อมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  ข. นักบินรายงานเกี่ยวกับลักษณะการบินไม่เหมาะสม
  ค. ตาม T.O. – 5 เท่านั้น
  ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมช่างอากาศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/