ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือสอบนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์การสอน  (อ่าน 2688 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


แนวข้อสอบ นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์การสอน

1   ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถูกต้อง ?
ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ
ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output
ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล
ตอบ   ข้อ ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ

2.       ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป ?
ก. information คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูล
ข. วัตถุประสงค์ของ input component คือ รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ
ค. ระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล
ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม
ตอบ   ข้อ ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม

3.       ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติ ?
ก. ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัว                                  ข. ถูกต้องตามกฎหมาย
ค. มีเหตุผลสูง                                               ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ข้อ ง. ถูกทุกข้อ

4.       Booting หมายถึง ?
ก. การตรวจหาไวรัสและกำจัดไวรัส
ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ค. การตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์
ง. การยุติการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
ตอบ   ข้อ ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

5.       ส่วนใดระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ ?
ก. CPU                                                                  ข. BUS
ค. AUL                                                                  ง.  RAM
ตอบ   ข้อ ค. AUL

6.       หน่วยงานใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเข้ารหัส (Encoding) จากสื่อความหมายที่มนุษย์เข้าใจเป็นสื่อความหมายที่คอมพิวเตอร์เข้าใจในรูปสัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูล ?
ก. หน่วยรับข้อมูล                                                ข. หน่วยแสดงข้อมูล
ค. หน่วยควบคุม                                                  ง. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
ตอบ   ข้อ ก. หน่วยรับข้อมูล

7.       เครื่องมือออกแบบโปรแกรมในข้อใดเป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบโปรแกรมแบบ Top-Down ?
ก. Program Flowchart                                       ข. System Flowchart
ค. HIPO Chart                                                  ง. Pseudo code
ตอบ   ข้อ ค. HIPO Chart

8.       เครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งมีคุณสมบัติ 12 PPM หมายถึงอะไร ?
ก. ป้อนกระดาษได้ครั้งละ 12 แผ่น
ข. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 1 แผ่น ภายใน 12 วินาที
ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที
ง. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ พร้อมกัน 12 แผ่น
ตอบ   ข้อ ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที

9.       จำนวนเลขที่แทนด้วย 0 และ 1 เป็นจำนวนเลขฐานใด ?
ก. Octal Number                                             ข. Decimal Number
ค. Hexadecimal Number                                   ง. Binary Number
ตอบ   ข้อ ง. Binary Number

10.    หน่วยวัดความจุใดมีค่าน้อยที่สุด ?
ก. Terabyte                                                           ข. Megabyte
ค. Gigabyte                                                           ง. Byte
ตอบ   ข้อ ง. Byte

11.    คุณลักษณะที่สำคัญของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดถูกต้องที่สุด ?
ก. มีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ข. เน้นคุณค่าในสังคมส่วนรวม
ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร
ง. เน้นปัจจัย 4 ของบุคลากร
ตอบ    ข้อ ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร

12.    อุปกรณ์รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่เป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในการรับข้อมูลของสินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไป ?
ก. Barcode                                                    ข. Keyboard
ค. Optical Character Reader                             ง. Barcode Reader
ตอบ   ข้อ ง. Barcode Reader

13.    คำว่า Technology Convergence หรือ Digital Convergence หมายถึงข้อใด ?
ก. เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ข. การเปลี่ยนยุคอุตสาหกรรมมาเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการสื่อสารข้อมูล
ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน
ตอบ   ข้อ ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

14.    ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด ?
ก. เซของผู้ใช้                                                  ข.  Application
ค. เซตของโปรแกรม                                           ง. Supervisor Program
ตอบ   ข้อ ค. เซตของโปรแกรม

15.    ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ?
ก. Inference Engine                                        ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ
ค. ระบบหุ่นยนต์                                                 ง. ระบบการเรียนรู้
ตอบ   ข้อ ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

16.    การพิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด ?
ก. การวิเคราะห์ระบบ                                         ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่
ค. การออกแบบระบบ                                         ง. การพัฒนาระบบใหม่
ตอบ   ข้อ ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่
 
17.    ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร ?
ก. Executive Information System                   ข. Decision Support System
ค. Expert System                                        ง. Management Information System
ตอบ   ข้อ ก. Executive Information System

18.    ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือข้อใด ?
ก. COBOL                                                           ข. FORTRAN
ค. PASCAL                                                          ง. ASSEMBLE
ตอบ   ข้อ ข. FORTRAN

19.    จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง ?
ก. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียวกัน
ข. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค. หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคการบวกลบเลขแบบ Complement
ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า ไบต์
ตอบ   ข้อ ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า ไบต์

จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ทุกวิชาที่ใช้สอบ
นายทหารสัญญาบัตร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ พรบ.และกฎหมายทั่วไป
ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
ข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบ นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์การสอน


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488 [WhatsApp / Line]
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/

Merincot

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2


มีของอิเล็กทรอนิกเรือไหมครับ

Sitonut

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2


ขอบคุณครับ

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601

bufet12123@gmail.com

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 7
  • บาคาร่าออนไลน์


ถึงจะของปีก่อน แต่ก็ขอบคุณครับ  :7:
การพนันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่เชื่อเข้ามาดู บาคาร่าออนไลน์