ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอย่างคำถาม สอบปลัดอําเภอ 2558 แนวข้อสอบปลัดอําเภอ 58 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ  (อ่าน 2199 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 561


สอบปลัดอําเภอ 2558 แนวข้อสอบปลัดอําเภอ 58

ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

 
1. การมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในข้อใดไม่ถูกต้อง

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำมันดีเซลจากสถานค้าปลีกในเขต

 จังหวัดได้ในอัตราลิตรละเท่าใด

3. นโยบายทั่วไป กรมการปกครอง (พ.ศ.2555 - 2557) ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

 มั่นคงภายใน ข้อใดไม่ถูกต้อง

4. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ใด

5. บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

6. ข้อใดไม่ใช่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือขอเปลี่ยนบัตรตามความสมัครใจ

7. ข้อใดมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

8. กรมการปกครอง เคยมีชื่อว่า

9. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีอยู่หลายประการ ยกเว้นข้อใด

10. ข้อใดมิใช่สิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

11. รศ.สุกิจ เจริญรัตนกุล เป็นอธิบดีกรมการปกครอง คนที่

 12. พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) แก้ไขเมื่อใด (พ.ศ.2554)

13. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักของกรมการปกครองปี 2555

14. รอบการทำบัตรรอบหนึ่งมีระยะเวลากี่ปี กี่ประเภท

15. อะไรไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า

16. ส่วนราชใดต่อไปนี้ที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

17. หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ

18. ผู้ว่าราชการจังหวัดป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทำหน้าที่แทนการ

 ปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรงกับข้อใด

19. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุความ

 จำเป็นซึ่งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะเสียสิทธิใด

20. บุคคลใดสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้

21. การขอใช้ที่ดินสาธารณะประจำหมู่บ้านจะต้องได้รับอนุมัติจาก

22. ข้อใดหมายถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

23. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทำแผนพัฒนา อบต. อย่างไร

24. สัตว์พาหนะตาม พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ ได้แก่

25. ข้อใดถือว่าเป็นกรณี "การขอมีบัตรใหม่" 

26. พินัยกรรมตามกฎหมายมีกี่แบบ

27. การทำพินัยกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอได้แก่

28. นาย ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ปัจจุบันนาย ก. ได้มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และบัตรประจำตัวประชาชนที่ถืออยู่

 หมดอายุ ข้อใดถูกต้องที่สุด

29. การแจ้งคำสั่งทางการปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่

 เกี่ยวข้องทราบโดยวิธีส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดวันกี่

 วัน นับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ

30. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็น

31. คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ในปัจจุบัน ต้องมีจำนวนเท่าใด

32. อาคารที่พักอาศัย ขนาดใดถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป

33. นายขาว มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งนายดำเป็นเจ้าของบ้าน ได้ออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบที่อยู่

 นายดำจะแจ้งย้าย นายขาว เข้าในทะเบียนบ้านกลางได้เมื่อนายขาว ย้ายออกจากบ้านเกินกว่ากี่วัน

34. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

35. กรณีนายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

 (อบต.) ให้ นายอำเภอคืนร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้กับใครและต้องส่งคืนภายในระยะเวลากี่วันนับแต่ วันที่ได้รับร่างข้อบังคับ

36. ศาลเจ้าใดที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย

37. นายอำเภอมีอำนาจไกล่เกลี่ยและเปรียบเทียบความแพ่งในคดีความแพ่งที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาท

38. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

39. บุคคลซึ่งสามารถทำพินัยกรรมได้ต้องมีอายุเท่าใด

40. นายทะเบียนมูลนิธิ ได้แก่

41. ผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้ามีเหตุ

 อันควรลดหย่อนโทษต้องลดโทษไม่ต่ำกว่า

42. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีอายุ

43. สำนักทะเบียนสาขา หมายถึง

 44. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คำว่า "เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและ

 หน้าที่รักษาความ สงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่ง ตนมีหน้าที่จับกุมหรือปราบปราม" เป็นคำจำกัดความของคำว่า

45. การตายโดยผิดธรรมชาติ ได้แก่


DVD เตรียมสอบปลัดอำเภอ ที่กำลังจะเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว
และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน

MP3 ติวสอบปลัดอำเภอ
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
แผ่น DVD ประกอบด้วย

หลักการและกระบวนการบริหารแนวใหม่
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
MP3 พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
MP3 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
MP3 พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน
MP3 พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
MP3 พรบ. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
MP3 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ
MP3 พรบ. ระเบียบงานสารบรรณ
MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557
กฎหมายทั่วไป
MP3 กฎหมายอาญา
MP3 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
MP3 วิธีพิจารณาความแพ่ง
MP3 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
E-Book รวมแนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ ปี 39,43,48,51,55
*รับประกันคุณภาพ*    สอบถามรายละเอียดที่ 

Line :0810550550
ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...คอร์ส DVD ชุดเตรียมสอบ+ หนังสือแนวข้อสอบปลัดอำเภอ

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมการปกครอง

- ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- สรุปกฎหมายทั่วไป ที่ใช้สอบ

- ความรู้ควมเข้าใจในการปกครอง

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2539

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2543

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2548

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2555

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมการปกครอง

- ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- สรุปกฎหมายทั่วไป ที่ใช้สอบ

- ความรู้ควมเข้าใจในการปกครอง

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2539

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2543

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2548

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2555

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
***เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ****สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียง
*****ชุดละ 399 บาท******
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0550-550 (whatsapp,LINE)
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นชุดหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ sheetthai1@hotmail.com

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2015, 08:41:52 pm โดย Lomaza »

Lomaza

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 561


ข้อสอบมีจำนวน 40 หน้า  เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ  จำนวน 200 ข้อ  200 คะแนน
คำสั่ง    จงอ่านคำถามข้างล่างนี้  และเลือกคำตอบที่สุดเพียงคำตอบเดียว  แล้วตอบลงในกระดาษคำตอบโดยการใช้ดินสอดำ 2B  ระบายในวงกลมของตัวเลือกที่ท่านเลือกให้ดำเข้มเต็มวง  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในกระดาษคำตอบ
หลักของการถ่วงดุลอำนาจหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า  คือ  “Checks and Balances”  คำว่า Checks มีความหมายใกล้เคียงกับคำใดมากที่สุด
1)    การถ่วง2)    ดุจอำนาจ
3)    การตรวจสอบอำนาจ
4)    การติดตามผลการใช้อำนาจ
5)    การยับยั้ง6)    อำนาจ
7)    การตรวจสอบการใช้อำนาจ
ตอบ    4)  การยับยั้งอำนาจ
“It’s not the strongest species that survive, or the most intelligent, but the most responsive to change.”  เป็นคำพูดของใคร
1)   Plato    2)   Aristotle
3)   Charles Darvin    4)   Peter Drucker
5)   Philip Kotles
ตอบ    3)  Charles Darvin
ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายในปัจจุบัน  ปัจจัยสำคัญที่เป็นฐานพลังในการแข่งขัน  คือ
8)    การพัฒนาอง9)    ค์กร (Organization Development)
10)    การรื้อปรับระบบ (Re-engineering)
11)    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
12)    การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
13)    การบริหารการเปลี่ยนแปลง14)     (Change Management)
ตอบ    4)  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
Road mapping  ได้เข้ามาช่วยผู้บริหารในเรื่องใด
15)    ทำให้อง16)    ค์กรมีศักยภาพในการแข่ง17)    ขัน  มีสถานะใหม่ตามที่ต้อง18)    การ  และยั่ง19)    ยืน
20)    ทำให้สามารถกำหนดแนวทาง21)    ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเพื่อพาอง22)    ค์กรสู่เป้าหมายอย่าง23)    เป็นระบบ
24)    ทำให้เกิดการวิเคราะห์  การออกแบบ  และการจัดทำแผนดำเนินง25)    าน  เป็นรูปธรรมชัดเจน
26)    ทำให้เข้าใจอง27)    ค์กรอย่าง28)    แท้จริง29)      ลึกซึ้ง30)      เข้าใจโลกที่กำลัง31)    เปลี่ยนแปลง32)    และสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง33)    ปฏิบัติสู่เป้าหมายอย่าง34)    ถูกต้อง35)   
36)    ทำให้เกิดเครื่อง37)    มือวิเคราะห์สถานภาพอง38)    ค์กร  เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์  นำพาอง39)    ค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดสัมฤทธิ์
ตอบ    4)  ทำให้เข้าใจองค์กรอย่างแท้จริง  ลึกซึ้ง  เข้าใจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติสู่เป้าหมายอย่างถูกต้อง
ข้อใดเป็นกระบวนการการวัดผลงานในการบริหารงานสมัยใหม่
40)    Balance Scorecard
41)    Total Quality Management
42)    Benchmarking
43)    Total Factor Productivity
44)    ถูกทุกข้อ
ตอบ    5)  ถูกทุกข้อ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถปรับใช้กับการบริหารประชาชนของที่ว่าการอำเภอได้เป็นอย่างดี  ข้อต่อไปนี้  ข้อใดที่ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จของการนำการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในองค์กร
45)    บุคลิกภาพและวิธีการของ46)    ผู้ให้บริการ
47)    การกระตุ้นสร้าง48)    แรง49)    จูง50)    ใจพนักง51)    านและการฝึกอบรม
52)    การรวบรวมข้อมูลของ53)    ลูกค้า  และการสร้าง54)    ความสัมพันธ์กับลูกค้า
55)    การสร้าง56)    ทีมง57)    านจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง58)    และความพร้อมของ59)    การใช้เทคโนโลยี
60)    การสนับสนุนและความตั้ง61)    ใจจริง62)    จากผู้บริหารระดับสูง63)    และการจูง64)    ใจลูกค้าตามต้อง65)    การ
ตอบ    4)  การสร้างทีมงานจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องและความพร้อมของการใช้เทคโนโลยี
เราอาจจะสรุปได้ว่า Benchmarking ซึ่งเป็นเทคนิคในการบริหารงานสมัยใหม่  หมายความว่าอย่างไร
66)    กระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้รู้จักตัวของ67)    เราเอง68)      เพื่อแก้ไขและพัฒนา
69)    การสร้าง70)    ศักยภาพในการแข่ง71)    ขันโดยคำนึง72)    ถึง73)    ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง74)    ทั้ง75)    หมด
76)    การสร้าง77)    ความพึง78)    พอใจสูง79)    สุดแก่ผู้บริหาร  โดยคำนึง80)    ถึง81)    ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง82)    ทั้ง83)    หมด
84)    การวิเคราะห์สถานภาพทาง85)    การเง86)    ินและอื่นๆ เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่ใกล้เคียง87)    กัน
88)    การเปรียบเทียบกับอง89)    ค์กรที่เป็นเลิศ  เป็นแบบอย่าง90)      เพื่อพัฒนาตนเอง91)   
ตอบ    1)  กระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้รู้จักตัวของเราเอง  เพื่อแก้ไขและพัฒนา
ประเทศใดที่มีผู้ปกครองประเทศยาวนานที่สุด
1)   คองโก    2)   คอสตาริกา
3)   เคนยา    4)   อูกันดา
5)   คิวบา
ตอบ    5)  คิวบา
เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลของประเทศจีนประกาศลดค่าเงินหยวนลง  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทของไทย  ข้อใดถูกต้องที่สุด
92)    ประเทศไทยมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อส่ง93)    สินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศจีน
94)    ประเทศไทยมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อซื้อสินค้าจากประเทศจีน
95)    ประเทศไทยได้เปรียบบัญ96)    ชีเดินสะพัดกับประเทศจีน
97)    ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศจีน
98)    ค่าเง99)    ินบาทของ100)    ประเทศไทยคง101)    เดิมเมื่อเทียบค่าเง102)    ินหยวนของ103)    ประเทศจีน
ตอบ    2)  ประเทศไทยมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อซื้อสินค้าจากประเทศจีน

อธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบัน  ได้แก่บุคคลใด
1)   นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์    2)   รศ.สุกิจ เจริญรัตนกุล
3)   นายศิวะ  แสงมณี    4)   นายอนุชา  โมกขะเวส
5)   นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์
ตอบ    2)  รศ.สุกิจ เจริญรัตนกุล
คนไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ  ในปี 2552  คือใคร
1)   นายอานันท์  ปันยารชุน    2)   นายป๋วย  อึ้งภากรณ์
3)   ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์                   4)   นายประวิช  รัตนเพียร
5)   พลตรีจำลอง  ศรีเมือง
ตอบ    3)  ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์   
เชื้อไข้หวัดนก  เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใด
1)   H1 N5    2)   H5 N1
3)   HIV    4)   เฉพาะ ข้อ 1)  และ  ข้อ 2)
5)   ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    2)  H5 N1
หลักการจัดทำ Balanced Scorecard (BSC) ให้ประสบผลสำเร็จมีหลายประการ  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
104)    สร้าง105)    ความสมดุลของ106)    ปัจจัยทั้ง107)     4 ใน Balanced Scorecard
108)    การแปลง109)    เป้าหมายทาง110)    ยุทธศาสตร์ให้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถสื่อกันได้ง111)    ่ายในระดับนโยบาย
112)    การบูรณาการของ113)    หน่วยง114)    านต่าง115)    ๆ ภายในอง116)    ค์กร  ให้สอดคล้อง117)    กับยุทธศาสตร์ที่กำหนด
118)    ดำเนินการให้พนักง119)    านทุกคนมีส่วนร่วมใน Balanced Scorecard และดำเนินการให้ Balanced Scorecard พัฒนาอย่าง120)    ต่อเนื่อง121)   
122)    ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก
ตอบ    4)  ดำเนินการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน Balanced Scorecard และดำเนินการให้ Balanced Scorecard พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำกล่าวที่ว่า  “...เราจะรับจากราษฎรได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ รับความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรมาพิจารณาปัดเป่า  ปรับปรุงแก้ไข...”  เป็นคำพูดของผู้ใด
123)    พระยาสุนทรพิพิธ
124)    สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง125)    ราชานุภาพ
126)    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง127)    มหาดไทย
128)    ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
129)    อาจารย์ประเวศ  วะสี
ตอบ    4)  ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อใด
1)   3  สิงหาคม  2554    2)   23  สิงหาคม  2554
3)   25  สิงหาคม  2554    4)   26  สิงหาคม  2554
5)   ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    2)  23  สิงหาคม  2554
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
130)    จุดอ่อน  จุดแข็ง131)      จุดเด่น  จุดสมดุล
132)    จุดสัมฤทธิ์  โอกาส  ภัยก่อการร้าย  ภัยโจรกรรม
133)    ภัยคุกคาม  อุปสรรค  จุดเด่น  วิกฤติ
134)    โอกาส  อุปสรรค  อุปสง135)    ค์  อุปทาน
136)    จุดแข็ง137)      ภัยคุกคาม  จุดอ่อน  โอกาส
ตอบ    5)  จุดแข็ง  ภัยคุกคาม  จุดอ่อน  โอกาส
ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
1)   หลักนิติธรรม    2)   หลักความรับผิดชอบร่วมกัน
3)   หลักความคุ้มค่า    4)   หลักความโปร่งใส
5)   หลักคุณธรรม
ตอบ    2)  หลักความรับผิดชอบร่วมกัน

ข้อใดต่อไปนี้ผิด
138)    กกต. มีวาระการดำรง139)    ตำแหน่ง140)     4 ปี
141)    กำนัน  ผู้ใหญ142)    ่บ้านมีวาระการดำรง143)    ตำแหน่ง144)     4 ปี
145)    นายก อบต. มีวาระการดำรง146)    ตำแหน่ง147)     4 ปี
148)    สมาชิกสภา กทม. มีวาระการดำรง149)    ตำแหน่ง150)     4 ปี
151)    ปปช. มีวาระการดำรง152)    ตำแหน่ง153)     9 ปี
ตอบ    2)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
การรณรงค์ให้คนไทยตั้งสัจจะอธิษฐาน  “1 คน 1 สัจจะ  ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว”  แล้วร่วมส่งสัจจะอธิษฐานดังกล่าวให้คนที่เรารัก  และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  มีขึ้นในวันใด
1)   วันเข้าพรรษา    2)   วันมาฆบูชา
3)   วันอาสาฬหบูชา    4)   วันวิสาฃบูชา
5)   วันขึ้นปีใหม่
ตอบ    4)  วันวิสาฃบูชา
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่เท่าไหร่
1)   27    2)   28
3)   29    4)   30
5)   ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    2)  คนที่  28
การจัดตั้งวิทยุชุมชนต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาในการดำเนินงานที่ว่าด้วยกำลังส่งความสูงของเสาอากาศและรัศมีการออกอากาศ  หรือ  30-30-15  ข้อใดถูกต้อง
154)    กำลัง155)    ส่ง156)    ไม่เกิน 30 เมกกะวัตต์
157)    รัศมีการออกอากาศไม่เกิน 15 เมตร  จากสถานีส่ง158)   
159)    รัศมีการออกอากาศไม่เกิน 30 กิโลเมตร
160)    ความสูง161)    ของ162)    เสาอากาศไม่เกิน 15 เมตร  จากสถานีส่ง163)   
164)    ถูกต้อง165)     ข้อ 1)  และ  ข้อ 3)
ตอบ    4)  ความสูงของเสาอากาศไม่เกิน 15 เมตร  จากสถานีส่ง