ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: #เอกสารแนวข้อสอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบนายอำเภอ ประจำปี 2557  (อ่าน 5346 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461หน่วยงาน :
ประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสตูรนายอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันเวลารับสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2557

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (นับถึงวันปิดรับสมัคร) :
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง และมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1 เป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ติดต่อกันนบั ถึงวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี
2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ ได้รับวุฒิปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
3 เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เคยดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
4 กรณีดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ในสายงานสนับสนุนอื่น ซึ่งไม่ใช่สายงานหลัก (สายงานปฏิบัติการปกครอง : ตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง) อ.ก.พ.กรมการปกครอง กําหนดให้ข้าราชการกลุ่มนี้ เป็นผู้มีสิทธิเฉพาะในกลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ)
5 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://person.dopa.go.th/web_dopaperson/upload/file_news/82225570611162801.pdfวิธีสมัคร :
กําหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
วิธีการรับสมัคร
1 ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปที่ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “รับสมัครหลักสูตรนายอําเภอ” โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อเสร็จแล้วให้ยืนยันและจัดพิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ สํานัก/กอง ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กําหนดและรวบรวม ใบสมัครที่จัดพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดทําบัญชีสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งถึงส่วนวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๕7 (ภายในเวลา 16.30 น.)

2 ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “รับสมัครหลักสูตรนายอําเภอ” โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อเสร็จแล้วให้ยืนยันและจัดพิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ปลัดจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กําหนดและรวบรวม ใบสมัครที่จัดพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดทําบัญชีสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งถึงส่วนวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕7 (ภายในเวลา 16.30 น.)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557


 
@@@เรามีจำหน่ายไฟล์ เอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของแต่ละตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 

การจัดจำหน่าย 2 รูปแบบ คือ
1. ไฟล์เอกสาร PDF ---- ราคา 399 บาท (สามารถเปิดอ่านหรือนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย จัดส่งทาง E-mail)
2. พิมพ์เป็นหนังสือ ----- ราคา 999 บาท (พิมพ์เป็นหนังสือ จัดส่งทาง EMS)
3. พิมพ์เป็นหนังสือ+ Mp3 บรรยายกฎหมาย 6 พรบ. ----- ราคา 2,500 บาท (พิมพ์เป็นหนังสือ จัดส่งทาง EMS)

                               
 


@@@ แนวข้อสอบที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ตามตำแหน่ง มีดังนี้ @@@
                           
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำแหน่งนายอำเภอ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ : นางสาว พรรณทิพย์ โกศลกาญจน์
โทร       : 092-8029077
Line ID  : 0928029077
E-mail    : isisstudio@gmail.com

Facebook  : https://www.facebook.com/korsobdd
ขั้นตอนที่1 - กรุณาชำระเงินที่ :
ธนาคารกสิกรไทย - สาขา โลตัส ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 590-2-00302-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ - สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 817-2-44125-3

ขั้นตอนที่2 - แจ้งรายละเอียด :
1. ส่งสลิปหลักฐานการโอน (ทาง Line ,Phone Message ,Email)
2. แจ้งตำแหน่ง ,หน่วยงาน (ที่ต้องการเอกสารแนวข้อสอบ)
3. แจ้ง Email ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนที่3 - รอรับเอกสาร :
1. เอกสารแนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2. กรุณาตรวจสอบที่กล่องขาเข้า และ อีเมลล์ขยะด้วยค่ะ
3. หากยังไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกลับ 092-8029077 หรือ email ได้เลยค่ะ@@@###เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ก็ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบ และขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ###@@@

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 08, 2014, 04:31:13 pm โดย ข้อสอบดีดี »

ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
ก.2534*                       ข. 2535                        ค. 2536                        ง.2545
2.ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้
ก.สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม
ข.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม*
ค.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม ,กอง
ง.กรม ,กอง ,ฝ่าย ,งาน
3.ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ โดย……….
ก.ทำเป็นระเบียบ


ข.ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา*
ค.ทำเป็นประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วทำเป็นคำสั่ง
4.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้..
ก.ปฏิบัติราชการแทน                         ข.ทำการแทน


ค.รักษาการในตำแหน่ง                      ง.รักษาราชการแทน*
5.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นดังนี้
ก.จังหวัด ,อำเภอ*                               ข.จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ
ค.จังหวัด ,อำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน
ง.จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน
6.ข้อใดไม่ใช่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ก.อำเภอ*                                          ข.กรุงเทพมหานคร
ค.เมืองพัทยา                                     ง.องค์การบริหารส่วนจังหวัด


7.ข้อความใดต่อไปนี้ ผิด
ก.ให้รวมท้องที่หลายๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัด


ข.จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ค.การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
ง.ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดด้วย*
8.ข้อความใดต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด
ก.ปลัดอำเภอทุกคนเท่าเทียมกับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ช่วยเหลือ
นายอำเภอ
ข.ปลัดอำเภออาวุโสมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการ*
ค.ปลัดอำเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน
ง.ปลัดอำเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ


9.ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก.ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
ข.จังหวัด
ค.อำเภอ*                                             ง.เทศบาลตำบล
10.เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น……..
ก.ข้าราชการทหาร                              ข.ข้าราชการการเมือง
ค.ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ *           ง.ข้าราชการกลาโหม
11.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.มีจำนวน
ก. 10 คน ถึง 14 คน                            ข. 5 ถึง 7 คน*
ค. 12 ถึง 16 คน                                  ง. 13 ถึง 17 คน
12.เลขานุการ อ.ก.พ.จังหวัด คือ
ก.ใครก็ได้ที่ อ.ก.พ.นั้นตั้ง                 ข.ปลัดจังหวัด
ค.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด*              ง.จ่าจังหวัด
13.ถ้าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร……
ก.ปฏิบัติราชการแทน                        ข.ทำการแทน
ค.รักษาการในตำแหน่ง*                    ง.รักษาราชการแทน
14.สูตร E= (ผลงาน – ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจ
ก. E หมายถึง พลังงาน                       ข. E หมายถึง ประสิทธิภาพ
ค. E หมายถึง ประสิทธิผล*                ง. E หมายถึง ความประหยัด
15.ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB นั้น ตัว D หมายถึง
ก. Democracy                                   ข. Delegating
ค. Developing                                   ง. Directing*
16.ผู้นำที่ไม่พยายามจัดให้มีประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบ
ก.อัตนิยม*                                       ข.เสรีนิยม
ค.ประชาธิปไตย                               ง.อนุรักษ์นิยม
17.สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ
ก.การจัดการ                                    ข.การติดต่อสื่อสาร
ค.การสั่งการ*                                   ง.การส่งข้อมูลย้อนกลับ
18.ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม
ก.ร่วมมือประสานกันทำงาน            ข.ขัดแย้งโทษกันและกัน*
ค.ต่างคนต่างทำงาน                          ง.มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง
19.อะไรต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม (Merit System)
ก.หลักความสามารถ                         ข.หลักความเสมอภาคในโอกาส
ค.หลักความมั่นคงในอาชีพ               ง.หลักความขยันซื่อสัตย์*
20.ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบว่า
ก.ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ           ข.ทฤษฎี X*
ค.ทฤษฎี Y                                         ง.ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
21.MBO คือการบริหารงานโดย
ก.ยึดตัวบุคคล                                    ข.ยึดวิธีการ
ค.ยึดวัตถุประสงค์ *                           ง.ยึดผลงาน
22.ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ
ก.คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ      ข.คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ
ค.แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ     ง.คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ*
23.ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  คือ
ก.ประธานรัฐสภา*                            ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.ประธานวุฒิสภา                             ง.ประธานองค์มนตรี
24.พรรคการเมืองที่จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดเป็นจำนวนอย่างที่สุด กี่เสียง
25.อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานฯ มีอัตราต่ำสุดและสูงสุดดังนี้
26.ถ้าค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง จะทำให้
ก.ราคาสินค้าที่สั่งจากสหรัฐเข้ามาภายในไทยแพงขึ้น
ข.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ
ค.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ*
ง.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินไทยเพราะคนละสกุลกัน
27.กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ปี ในปี พ.ศ. ……….
ก. 2624                                             ข. 2625*
ค. 2626                                             ง. 2627
28.ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่า
ก.ขอแสดงความนับถืออย่างสูง         ข.ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ค.ขอแสดงความนับถือ*                    ง.ด้วยความนับถืออย่างสูง
29.ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า
ก.นมัสการด้วยความเคารพยิ่ง           ข.นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
ค.นมัสการด้วยความเคารพ               ง.ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง*
30.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม               ข.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี*
ค.ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น       ง.นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
31.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ก. 1 ปี*                                                ข. 2 ปี
ค. 3 ปี                                                ง. 5 ปี
32.หนังสือประทับตรา ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
ก.ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
ข.ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตรา
ค.ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป*
ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
33.ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
ก.ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ            ข.ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ
ค.ถูกทั้งข้อ ก.และ ข้อ ข.*                  ง.แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ
34.คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง
ก.ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ*
ข.หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้ว
ค.โฉนด                                             ง.ข้อ ข. และข้อ ค.
35.การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น
ก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป      ข.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป*
ค.หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป       ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
36.หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่มิใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปีแล้ว เห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์จะทำลาย ควรดำเนินการ……….
ก.ทำลายได้เลย                                   ข.ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
ค.ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง.ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง*
37.ข้อใดถูกต้อง
ก.ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ-ทะเบียนหนังสือส่ง-
ทะเบียนหนังสือเก็บ*
ข.ประกาศคือหนังสือสั่งการ


ค.การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือไว้ที่มุม
ด้านซ้ายของแผ่นกระดาษแผ่นแรก
ง.หนังสือด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ
38.กฎหมายต่างกับศีลธรรม เนื่องจาก
ก.กฎหมายและศีลธรรมเป็นเรื่องที่ต้องแยกพิจารณาจากกัน
ข.กฎหมายและศีลธรรมต่างก็เป็นข้อกำหนดความประพฤติของมนุษย์
ค.กฎหมายมีสภาพบังคับ (Sanction) ที่รุนแรงกว่าศีลธรรม*
ง.ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
39.จารีตประเพณีที่ใช้ประกอบในการพิจารณาของกฎหมายนั้น
ก.ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข.เป็นที่ยอมรับของสังคมและปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน
ค.ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ทันสมัยทันเหตุการณ์
ง. ข้อ ก. และ ข. รวมกัน*
40.ผู้มีอำนาจเสนอออกพระราชกำหนด คือ
ก.รัฐมนตรีผู้รักษาการ*                     ข.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค.เลขาธิการรัฐสภา                            ง.ประธานรัฐสภา
41.ถ้า ก.ไปขโมยทรัพย์ของเด็กอายุ 6 ขวบ การกระทำของ ก.
ก.ไม่มีความผิดเพราะเป็นโทษที่กระทำต่อเด็กที่อายุน้อยเกินไป


ข.มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายกำหนด*
ค. ก.มีความผิด แต่อาจได้รับยกเว้นโทษ เพราะเด็ก 6 ขวบ ย่อมไม่เอาความ
ง.ไม่มีความผิด เพราะ ก.ไม่เจตนา
42.นาย ก.ขับรถเข้าไปจอดในสยามสแควร์ มีคนมาขอเงินค่าเฝ้ารถ 5 บาท นาย ก.ก็เอาเงินให้ไป เช่นนี้จะมีผลผูกพัน
ก.เป็นสัญญาเช่าที่จอดรถ                 ข.เป็นสัญญาฝากทรัพย์*
ค.เป็นสัญญาแลกเปลี่ยน                   ง.ไม่เป็นสัญญาอะไรทั้งสิ้น
43.จำนองต่างกับจำนำในสาระสำคัญอย่างไร
ก.จำนองต้องจดทะเบียน จำนำไม่ต้อง
ข.จำนองใช้กับสังหาริมทรัพย์ แต่จำนำใช้กับอสังหาริมทรัพย์


ค.จำนองใช้กับอสังหาริมทรัพย์ แต่จำนำใช้กับสังหาริมทรัพย์
ง. ข้อ ก. และ ค.*
44.ภูมิลำเนา หมายถึง
ก.สถานที่บุคคลอยู่มาเป็นเวลาช้านาน                    ข.สถานที่อยู่ของ พ่อ-แม่-ลูก
ค.ถิ่นที่บุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ*      ง.ถิ่นที่เกิด
45.ข้อใดเป็นหลักกฎหมายไม่มีผลบังคับย้อนหลัง
ก.ไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษแก่จำเลย*


ข.ไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณแก่จำเลย
ค.ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง.ไม่มีข้อใดถูก
46.ปัจจุบันนี้มีการกล่าวอ้างหรือวิพากษ์วิจารณ์กันเสมอว่า กฎหมายบางฉบับมีช่องว่าง คำว่า ”ช่องว่างแห่งกฎหมาย” นั้น แท้จริงแล้วคือ
ก.กรณีที่กฎหมายก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ไม่พึงปรารถนาในสังคม
ข.กรณีที่บัญญัติกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ อันทำให้กฎหมายนั้นเป็นโมฆะใช้
บังคับไม่ได้
ค.การที่ผู้ใช้กฎหมายพยายามใช้กฎหมายโดยไม่เป็นธรรม มีการให้อภิสิทธิ์กัน
ง.กรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี ที่จะนำไปใช้ปรับแก่ข้อเท็จจริงได้*
47.ตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบัน กฎหมายใดคือกฎหมายที่รัฐบาลสามารถประกาศใช้บังคับได้เองในทันที แต่ต้องมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในภายหลัง
ก. พระราชกฤษฎีกา                          ข.พระบรมราชโองการ
ค.พระราชกำหนด*                           ง.พระราชบัญญัติในภาวะฉุกเฉิน
48.ข้อความเขียนที่สนามว่า “ห้ามเดินลัดสนาม” ดังนั้นการวิ่งลัดสนาม
ก.ไม่ผิด เพราะห้ามเดิน แต่ไม่ได้ห้ามวิ่ง


ข.ผิด เพราะวิ่งหรือเดินก็เหมือนกัน
ค.ไม่ผิด เพราะการวิ่งไม่ใช่การเดิน
ง.ผิด เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์*
49.พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับเป็นกฎหมายได้เมื่อ
ก. พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
ข.ได้ประกาศโดยเปิดเผยทางสื่อมวลชนแล้ว
ค.รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ง.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว*
50.”ผู้ใดบัญญัติกฎหมายไว้ ผู้นั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นด้วย” ตรงกับคำว่า
ก. Moral Consiousness                     ข. The Rule of Law*
ค. The Rule of Man                          ง. The Rule of Reason
51. Put  the  right man in the right Job คือหลัก
ก.การบรรจุบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ*    ข.การมอบอำนาจหน้าที่
ค.การพัฒนาตัวบุคคล                                 ง.การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมภ์
52.การงบประมาณของประเทศไทย ในปัจจุบันเป็นแบบใด
ก.Line – item Budgeting                         ข.Performance Budgeting
ค.Function Classification Budgeting       ง.Programme Budgeting*
53.การฝึกฝนความรู้สึกไว (Sensitivity Training) มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้าฝึกอบรม
ก.ช่วยสร้างภาวะผู้นำ                        ข.ช่วยให้สมองไว
ค.ช่วยให้รู้จักตนเองดีขึ้น*                 ง.เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ
54.ในเรื่องการฝึกอบรมแล้ว  ถ้าสมมติให้ X เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน Y เป็นผลในการปฏิบัติงาน Z เป็นความต้องการในการฝึกอบรม (Training – needs) ข้อใดแสดงความหมายที่ถูกต้อง
ก.X = Y-Z                                         ข.Y = Z-X
ค.Z = X-Y*                                        ง.Z = Y-X
55.ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ละลายพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้ดีที่สุด
ก.การประชุมปรึกษาหารือ         ข.การเดินทางไกล พักค้างคืนและมีกิจกรรมร่วมกัน*
ค.การฟังบรรยายหลักวิชาพฤติกรรมศาสตร์                 ง.การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วม
56.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้อง
ก.อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์                    ข.อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ค.อยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี นับจากวันได้รับเลือกตั้ง
ง.อยู่ในตำแหน่งครบ 5 ปี นับจากวันได้รับเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่*
57.เมื่อกำนันอยู่ในหมู่บ้านใด หมู่บ้านนั้น
ก.เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านอีก 1 คน
ข.ไม่ต้องมีผู้ใหญ่บ้าน


ค.ให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นอีก
ง.ไม่ต้องเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นอีก เพราะกำนันทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านด้วย*
58.ผู้ที่จะเป็นสารวัตรกำนัน
ก.ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่


ข.ได้รับการเลือกตั้งจากสภาตำบล
ค.ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอ
ง.ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด*
59.องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ประการคือ
ก.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด*
ค.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด
ง.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนจังหวัด
60.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
ก. 5 ปี                                                ข. 4 ปี*
ค. 6 ปี                                                ง. 3 ปี
61.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่
ก.ฝ่ายนิติบัญญัติ*                              ข.ฝ่ายบริหาร
ค.ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร       ง.ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด
62.ตามกฎหมาย เทศบาลไทยแบ่งออกเป็น
ก.เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล*


ข.กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
ค.เทศบาลเมือง เทศบาลอำเภอ เทศบาลตำบล
ง.กรุงเทพมหานคร เทศบาลอำเภอ เทศบาลตำบล
63.เทศบาลตำบลมีสมาชิกสภา จำนวน
ก. 8 คน                                             ข. 12 คน*
ค. 18 คน                                           ง. 24 คน
64.เทศบาลนคร มีสมาชิกสภา จำนวน
ก. 18 คน                                           ข. 20 คน
ค. 24 คน*                                          ง. 30 คน
65.สมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตำแหน่งคราวละ
ก. 4 ปี*                                               ข. 5 ปี
ค. 6 ปี                                                 ง. จนเกษียณ
66.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รูปแบบแรกที่สุดของไทย คือ
ก.กรุงเทพมหานคร                           ข.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค.เทศบาล                                         ง.สุขาภิบาล*
67.ข้อใดมิใช่การปกครองท้องที่
ก.หมู่บ้าน                                         ข.ตำบล
ค.กิ่งอำเภอ                                        ง.อำเภอ*
68.ที่ปรึกษาสภาตำบล คือใคร
ก.ปลัดอำเภอ*                                   ข.ครูประชาบาล
ค.นายอำเภอ                                      ง.พัฒนากร
69.หมู่บ้าน อพป. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ
ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ                       ข.การพัฒนาชนบท
ค.ความมั่นคง*                                   ง.การพัฒนาการท่องเที่ยว
70.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน มาตรา 1 ระบุว่า
ก.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย


ค.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้*
ง.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย
71.สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งคือ
ก.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
ข.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล*
ค.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ง.กำนัน สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน


72.ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
ก.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ข.เป็นคนวิกลจริต
ค.เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ง.ถูกทุกข้อ*
73.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ก.มีสัญชาติไทย
ข.อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ค.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านในตำบลนั้นเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ง.ไม่มีข้อใดถูก*
74.องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
ก.นิติบุคคล                                       ข.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ค.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น*
ง.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องที่
75.การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ทำได้โดย
ก.ตราเป็นพระราชกำหนด                          ข.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค.ตราเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*     ง.ตราเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
76.องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดตั้งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นในรูปใด
ก.สุขาภิบาล                                       ข.เทศบาล*
ค.องค์การบริหารส่วนจังหวัด            ง.รูปแบบอื่นๆ เช่น เมืองพัทยา
77.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี                                                ข. 3 ปี
ค. 5 ปี                                                ง. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา*
78.ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
ก.ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.ลาออกโดยแถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค.ลาออกโดยแจ้งทางวาจาต่อนายอำเภอ
ง.ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ*
79.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
ก. 15 วัน*                                          ข. 30 วัน
ค. 45 วัน                                            ง. 60 วัน
80.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้มีประชุมสามัญได้กี่สมัย
ก. 2 สมัย แต่ไม่เกิน 3 สมัย               ข. ไม่เกิน 3 สมัย
ค. 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย*             ง. ไม่เกิน 4 สมัย
81.การประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยแรก จะต้องประชุมภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. 30 วัน                                            ข. 15 วัน*
ค. 60 วัน                                            ง. 90 วัน
82.การขอขยายเวลา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการตามข้อใด
ก.ขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข.ขออนุญาตจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค.ขออนุญาตจากนายอำเภอ*


ง.ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
83.การประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกจำนวนเท่าใดจึงจะครบองค์ประชุม
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2*                       ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3                         ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
84.ผู้ใดสามารถทำคำร้องขอให้เปิดประชุมวิสามัญ
ก.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ค.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่ำกว่ากี่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ง.ถูกทุกข้อ*
85.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนกี่คน
ก.ไม่เกิน 3 คน*                               ข. ไม่เกิน 7 คน
ค.ไม่เกิน 9 คน                                 ง.ไม่เกิน 11 คน
86.ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด                       ข.ปลัดจังหวัด
ค.นายอำเภอ*                                   ง.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
87.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
ก. ครบตามวาระ                               ข.ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายอำเภอ
ค. ง.ถูกทุกข้อ*
88.กิจการใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำหรือไม่ทำก็ได้
ก.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร*


ข.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ง.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ


89.ถ้ากระทรวง ทบวงกรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล จะต้องดำเนินการอย่างใด
ก.แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ*
ข.ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้าดำเนินการ
ค.สามารถดำเนินการได้เลยถ้าไม่ตรงกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ง.ไม่สามารถดำเนินการได้เลย
90.องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติตำบล โดยสามารถกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด
ก.ไม่เกิน 100 บาท                             ข.ไม่เกิน 500 บาท
ค.ไม่เกิน 1000 บาท*                         ง.ไม่เกิน 2000 บาท
91.ใครเป็นผู้ลงชื่อในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกาศใช้
ก.นายอำเภอ                                      ข.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*    ง.เฉพาะข้อ ก  และข้อ ข. ถูก
92.องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งการบริหารออกเป็นกี่ส่วน
ก.2 ส่วน คือ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่างๆ*
ข.2 ส่วน คือ สำนักงานคณะผู้บริหาร และส่วนต่างๆ
ค.2 ส่วน คือ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานคณะผู้บริหาร
ง.2 ส่วน คือ คณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
93.รายได้จากการจัดเก็บภาษีหรืออากร ประเภทใดที่จัดเก็บในตำบลให้ส่งมอบเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.ภาษีบำรุงท้องที่                             ข.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค.ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และประโยชน์อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์
ง.ถูกทุกข้อ*
94.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทใดได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ก.ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ
ข.เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
ค.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ง.รายได้ทุกประเภทได้รับการยกเว้นทั้งหมด*
95.ใครเป็นผู้เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*
ค.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในสาม
ง.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
96.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 15 วัน                                          ข. 30 วัน
ค. 45 วัน                                           ง. 60 วัน*
97.ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีใหม่จะดำเนินการอย่างไร
ก.ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนนั้นไปพลางก่อน*
ข.ให้นายอำเภอออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้ไปพลางก่อน
ค.ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขยายเวลาการใช้งบประมาณปีก่อนหน้านั้นไปก่อน
ง.ให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้งบประมาณปีก่อนหน้านั้นไปพลางก่อน
98.ใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                         ข.นายอำเภอ*
ค.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          ง.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
99.ใครเป็นผู้สั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด*              ข.ปลัดจังหวัด
ค.นายอำเภอ                             ง.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ


ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534
1. รูปแบบของรัฐของไทยเป็นแบบ
ตอบ รัฐเดี่ยว
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ไว้ ณ วันที่21 สิงหาคม 2534
โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ และมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น
ตอบ 3 ส่วน คือส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
3. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่
ตอบ ปลัดกระทรวง (ตาม ม.56 ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2535 -ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโส ตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน)
4. คณะกรมการจังหวัด ได้แก่
ตอบ คณะกรมการจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายปลัดจังหวัดอัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงทบวงต่างๆเว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดกระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ
5. การมอบอำนาจของอธิบดีให้รองอธิบดีเรียกว่า …… เช่นเดียวกับกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกว่า ……..
ตอบ ปฏิบัติราชการแทน …….
6. ลัทธิการเมืองและการปกครองของไทยเราเป็นแบบ
ตอบ ลัทธิประชาธิปไตย
7. ระบอบการปกครองของไทยเป็นแบบ
ตอบ ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา
8. ถ้านายอำเภอไปราชการแทนแล้วประสบอุบัติเหตุ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ตามมาตรา 64 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
9. ข้าราชการประเภทใดที่ไม่อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู
10.การมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่
ตอบ การมอบอำนาจตามมาตรา 38 ให้มอบเป็นหนังสือเท่านั้น
11. ถ้ามีกฎหมายอื่นกำหนดวิธีการมอบอำนาจเป็นอย่างอื่นแล้ว จะมอบอำนาจตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้
12. นายอำเภอมอบอำนาจให้เสมียนตราอำเภอได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้
13. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา สามารถมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาไม่ได้เป็นตำแหน่งตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
14.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นส่วนราชการหรือไม่
ตอบ ไม่เป็น ส่วนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการอิสระ
15.การรวมกรมสองกรมเข้าด้วยกันโดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งอัตรา ขรก.ลูกจ้างเพิ่มขึ้นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา
16.การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกรม ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา
17.การยุบส่วนราชการระดับกระทรวงต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา
18. พัฒนาการจังหวัด เป็นกรมการจังหวัด หรือไม่
ตอบ ไม่เป็น เพราะ ตามมาตรา 53 ในจังหวัดหนึ่งมีคณะกรมการจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะกรมการจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงทบวง
ต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดกระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ
ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้
19. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินราชการบริหารส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น
ตอบ จังหวัด อำเภอ
20. ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของใครที่จะต้อง ... ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย
ตอบ นายอำเภอ รักษาการ
21. การรับราชการเป็นหน้าที่ของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่
ตอบ ไม่ แต่รับราชการทหารเป็นหน้าที่ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งการปฏิบัติตามกฎหมายการเสียภาษีอากร การรับการศึกษาอบรม เป็นหน้าที่ของชนชาวไทย
22. การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ใช้อำนาจปกครองประกอบด้วยหลักสำคัญ
ตอบ การรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจ และการกระจายอำนาจ
23. ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง
ตอบ กระทรวง ทบวง กรม
24. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง
ตอบ จังหวัด อำเภอ
25. ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นการใช้อำนาจปกครองในทาง
ตอบ รวมอำนาจ
26. ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้อำนาจปกครองในทาง
ตอบ กระจายอำนาจ
27. สำนักงานอำเภอมีผู้ใดเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
ตอบ นายอำเภอ
28. จังหวัด แบ่งส่วนราชการเป็น
ตอบ สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด
29.การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอกระทำโดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
30.ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ว่าราชการอาจมอบอำนาจให้
ตอบ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
31. อำเภอมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่
ตอบ ไม่เป็น
32.ผู้ว่าราชการจังหวัดป่วย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทำหน้าที่แทนการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดคือประการใด
ตอบ รักษาราชการแทน
33. กฎหมายซึ่งเป็นแม่บทในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก่อนพ.ร.บ.ฉบับปัจจุบันมีผล
บังคับใช้ ประเทศไทยมีกฎหมายในข้อใดเป็นแม่บท
ตอบ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218
34. ฐานะของส่วนราชการใดที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตอบ สำนักงานในกรมต่าง ๆ
35. ฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่เหมือนกับ
ตอบ กระทรวง
36. ส่วนราชการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นเช่นไร ตอบ กรม
37. สำนักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายใน ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้กรณี
ตอบ 1. จัดทำนโยบายและแผน 2. กำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบาย 3.ติดตามแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบาย
38. ใครมีอำนาจบังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี และกำกับโดยทั่วไปในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ นายกรัฐมนตรี
39. หน่วยงานใดทำหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง และไม่มีฐานะเป็นกรม
ตอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
40. หากมีความจำเป็นต้องมีส่วนราชการทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนกำกับ เร่งรัดและติดตามนโยบายจะต้องรับการอนุมัติจากใคร
ตอบคณะรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นเป็นผู้บังคับบัญชา
41. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
ตอบ ปลัดกระทรวง
42. ในกระทรวงหนึ่ง ๆ จะมีตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงได้หรือไม่
ตอบ มีหรือไม่มีก็ได้
43. ในกระทรวงหนึ่ง ๆหน่วยงานใดรับผิดชอบราชการทางการเมือง
ตอบ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
44. กรณีที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ รัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
45. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ รัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
46. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเทียบเท่าที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
47. กรณีที่เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการแต่งตั้ง
48. กรณีที่อธิบดี รองอธิบดี ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง
49. ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆมีอำนาจหน้าที่เพียงใด
ตอบ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
50. การตั้งจังหวัดใหม่กระทำได้โดยกฎหมายใด
ตอบ พระราชบัญญัติ
51. ใครเป็นกรมการจังหวัด
ตอบผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัดอัยการจังหวัดหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด และ หน.ส่วนราชการประจำจังหวัดกระทรวงละ 1 คน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
52. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆถ้ามีหลายตำแหน่งจะเป็นกรมการจังหวัดได้กี่ตำแหน่ง
ตอบ เป็นได้ 1 คนตามที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง
53. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงใดที่เป็นกรมการจังหวัดได้มากกว่ากระทรวงอื่น
ตอบ กระทรวงมหาดไทย
54. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
ตอบ เพิ่มได้โดยทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ
55. การตั้งอำเภอใหม่ต้องทำอย่างไร
ตอบ พระราชกฤษฎีกา
56. ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงกี่กระทรวง
ตอบ 20 กระทรวง
57. ฐานะของส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (ม.7)
ตอบ สำนักงานในกรมต่าง ๆ
58. ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ม.13)
ตอบ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการบริหาร
59. ตำแหน่งใดไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ ผู้ช่วยนายอำเภอ
60. นายอำเภออาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนได้บ้าง (ม.38)
ตอบ ปลัดอำเภอ,เกษตรอำเภอ,สาธารณสุขอำเภอ,พัฒนาการอำเภอ
61. กรณีที่เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน(ม.43)
ตอบ ข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการแต่งตั้ง
62. ในกรมการจังหวัดจะมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่จำนวนเท่าใด(ม.53)
ตอบ 4 คน (ผวจ. รองผวจ.ที่ ผวจ. แต่งตั้งปจ. หน.สนง.จว.)
63. ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตำแหน่งใดอาจจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้(ม.54)
ตอบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
64. ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้ข้อใดรับผิดชอบในการวางแผน
ตอบ สำนักงานจังหวัด
65. อำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น (ม.66)
ตอบ สำนักงานอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอ
66. การจัดการปกครองนอกจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้เป็นไปตาม (ม.68)
ตอบ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
67. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายแบ่งเป็นกี่ประเภท(ม.70)
ตอบ 4 (อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล และการปกครองท้องถิ่นอื่นที่ กม.จัดตั้งขึ้น)
68. “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด” หมายถึง (ม.70)
ตอบ กรุงเทพมหานคร/พัทยา / อบต.
69. ส่วนราชการใดทีไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
ตอบ ราชบัณฑิตยสถาน ,สำนักงานอัยการสูงสุด,สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
70. ส่วนราชการใดที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ตอบ ราชบัณฑิตยสถาน
71. การจัดระเบียบราชการของกระทรวง มีดังนี้
ตอบ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
72. การแบ่งส่วนราชการในกรมสามารถแบ่งออกเป็น ดังนี้
ตอบ สำนักงานเลขานุการกรม,กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง
73. การมอบอำนาจตามกฎหมายโดยชอบแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปได้หรือไม่โดยไม่รวมเรื่องมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ไม่ได้