ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์  (อ่าน 3334 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 03:46:13 pm »


แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ 2555

1.กิจการไปรษณีย์จัดตั้งเมื่อใด
ก. 4  สิงหาคม 2426                                             ข. 14  สิงหาคม 2426
ค. 4  สิงหาคม 2526                                             ง. 14  สิงหาคม 2526

2. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แยกออกจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัทเมื่อใด
ก. 4  สิงหาคม 2426                                             ข. 14  สิงหาคม 2426
ค. 4  สิงหาคม 2526                                             ง. 14  สิงหาคม 2526

3. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม                                         
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ง. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. จุติ ไกรฤกษ์
ค. นายสือ  ล้ออุทัย                                           ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

5.  ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร
ก. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย
ค. นายศิวะ แสงมณี                                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร
ก. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย
ค. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. THATLAND POST                                      ข. THATLAND POST CO
ค. THATLAND POST CO, LTD                         ง. THAT POST  CO.LTD

8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นปี่ที่เท่าไร
ก.  ปีที่ 51                                                               ข. ปีที่ 61
ค. ปีที่ 71                                                                ง. ปีที่ 81

9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. ต . ท .ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด
ก. 19  สิงหาคม 2549                                          ข. 29  สิงหาคม 2549
ค. 19 กันยายน 2549                                           ง. 29 กันยายน 2549

10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน                                           
ข. การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ
ค. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ง. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้ในปัจจุบันนับเป็นฉบับที่เท่าได
ก.  ฉบับที่ 16                                                         ข. ฉบับที่ 17
ค. ฉบับที่ 18                                                          ง. ฉบับที่ 19

12.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  คณะองคมนตรี อยู่วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก.  3  ปี                                                                   ข.  4  ปี   
ค. 5  ปี                                                                    ง.  6  ปี   

13. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน
ก.  150  คน                                                           ข.  250  คน
ค.  480  คน                                                           ง.   630  คน

14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด
ก. 4  สิงหาคม 2550                                             ข. 14  สิงหาคม 2550
ค. 21 สิงหาคม 2550                                            ง. 24  สิงหาคม 2550

15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
ก.  35  คน                                                              ข.  36  คน
ค.  40  คน                                                              ง.   45  คน

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                           
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
ก.  250  คน                                                           ข.  400  คน
ค.  480  คน                                                           ง.   630  คน

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2554) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข.  นายประสพสุข บุญเดช
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                        ง. นายชัย  ชิดชอบ

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
ก. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน                                           
ข. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน           
ค.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน                                                             
ง. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน         

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                       
ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       
ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       
ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน     

21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.ประธานวุฒิสภา                                             
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
 
22. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่ (ณ ปี 2554)
ก.  23                                                                      ข. 24
ค.  27                                                                      ง.   28

23. ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ตำกว่า
ก.  21  ปี                                                                 ข.  25  ปี
ค.   30  ปี                                                                ง. 35  ปี

24. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542                                               
ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519                                       
ง. พระราชบัญญัติไปรษณีย์  พ.ศ. 2477

25. เว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  มีชื่อว่าอะไร
ก. www.thailandpost.co.th                                               
ข. www.thailandpost.go.th
ค. www.thaipost.co.th                                       
ง. www.thaipost.go.th 

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  125  ปี ของกิจการ ไปรษณีย์ไทย  คือ ปี พ.ศ. ใด
ก.  เดือนสิงหาคม  ปี  พ. ศ. 2549                     
ข. เดือนสิงหาคม  ปี  พ. ศ. 2550
ค. เดือนสิงหาคม  ปี  พ. ศ. 2551                                       
ง. เดือนสิงหาคม  ปี  พ. ศ. 2552

27. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีชื่อว่าอะไร
ก. www.mictthai.go.th                                       
ข. www.ict.go.th
ค. www.ict.co.th                                 
ง. www.mict.go.th 

28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 209  มาตรา                                       ข. 309  มาตรา
ค. 319  มาตรา                                       ง. 329  มาตรา

29. การรัฐประหารตรงกับชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. Rebellion                                          ข. Coup D’etat
ค. Revolution                                        ง. Evolution

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
วิชาที่ใช้สอบพนักงานไปรษณีย์ไทย
    - ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
     - ความรู้เฉพราะตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ บัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   
     - ข้อมูลเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
     - เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ 
       
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงาน TOT
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบทีโอที TOT ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทีโอที
ตัวอย่างข้อสอบเก่า TOT ข้อเขียน
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 1. 1.1กลุ่มงานวิศวกรรม TOT
 2. 1.2กลุ่มงานวิศวกรรม TOT
 3. กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า (ประชาสัมพันธ์)
 4. กลุ่มงานบัญชีการเงิน งบประมาณ
 5. กลุ่มงานช่างโทรคมนาคม
 6. พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
 7. กลุ่มงานกฏหมาย(งานกฏหมายภาษี)
 8.  กลุ่มงานกฏหมาย(งานคดีโทรคมนาคม)
 9.  กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า(งานบริการด้านเทคนิค)
 10. กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/

Best Rgds,
www.tutordata.net
081-871-5000
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 16, 2013, 11:45:09 am โดย admin »

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
Re: แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:01:19 pm »


1. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชุดใหม่ โดยบุคคลที่ได้เป็นประธานกรรมการ คือใคร


ก. พลเอกสมชัย มาระเนตร์ ข. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์


ค. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ง. นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย


2. ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกว่าอะไร


ก. ประธานกรรมการ ข. กรรมการผู้จัดการ


ค. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ง. ผู้อำนวยการ


3. ใครเป็นผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวาย คำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย


ก. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด


ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช


ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ


4. ผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์ไทยคนแรกคือ


ก. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด


ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช


ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ


5. การเปิดไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด


ก. 4 สิงหาคม 2423 ข. 4 สิงหาคม 2424


ค. 4 สิงหาคม 2425 ง. 4 สิงหาคม 2426


6. การสื่อสารแห่งประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อใด


ก. 25 กุมภาพันธ์ 2520  ข.  4 เมษายน 2522


ค. 12 พฤษภาคม 2523 ง. 21 พฤษภาคม 2529


7. การแปรสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามติคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นหน่วยงานในข้อใด


ก. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


ค. บริษัท ทีโอเอ จำกัด (มหาชน ) ง. ข้อ ก และ ข ถูก


8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด


ก. กระทรวงคมนาคม


ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ค. กระทรวงการคลัง


ง. เป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด


9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ก. เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล


ข. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


ค. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น


ง. ถูกทุกข้อ


10. ข้อใดคือภารกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ก. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


ข. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น


ค. ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ


ง. ถูกทุกข้อ


11. “ มุ้งเน้นการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับ ” เป็นนโยบายของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด


ก. ด้านการบริการ ข. ด้านการตลาด


ค. ด้านการเงินและการลงทุน ง. ด้านบุคลากร


12. “ พัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ” เป็นนโยบายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด


ก. ด้านการบริการ ข. ด้านการเงินและการลงทุน


ค. ด้านการบริหารและการจัดการ ง. ด้านบุคลากร


13. รูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Service เป็นแผนงานในโครงการใด


ก. แผนพัฒนาระบบไปรษณีย์ออนไลน์


ข. แผนงานปรับปรุงระบบนำจ่ายไปรษณีย์ระยะที่ 2


ค. โครงการระบบเคาร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ


ง. แผนจัดตั้งเฟรนไชส์ไปรษณีย์


14.  แผนส่งเสริมการให้บริการรับชำระเงิน PAY AT POST คือข้อใด


ก. เป็นตัวแทนชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยธุรกิจต่างๆเพิ่มมากขึ้น


ข. เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ


ค. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการในการส่งสิ่งของและเก็บเงินปลายทาง


ง. ไม่มีข้อถูก


15. ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่ายทำหน้าที่อะไร


ก. ให้บริการรับฝากและนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์


ข. ให้บริการเฉพาะรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์


ค. ที่ทำการจัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วครางเพื่อให้บริการเฉพาะกิจในโอกาสต่างๆ


ง. มีข้อถูก


16. ข้อใดคือเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ก. thailandpost.co.th ข. thailandpost.go.th


ค. thaipost.co.th ง. thaipost.go.th


17. ไปรษณียบัตรในประเทศมีอัตราค่าบริการฉบับเท่าใด


ก. 1 บาท  ข. 1.50 บาท


ค. 2 บาท  ง. 2.50 บาท


18. ปณ . ย่อมาจากอะไร


ก. ไปรษณีย์ ข. ตู้ไปรษณีย์


ค. บุรุษไปรษณีย์  ง. ที่ทำการไปรษณีย์


19. ปณฝ.  ย่อมาจากอะไร


ก. ไปรษณีย์นำฝาก ข. ไปรษณีย์รับฝาก


ค. ที่ทำการไปรษณีย์นำฝาก ง. ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก


20. ในปัจจุบันในการส่งจดหมายภายในประเทศมีอัตราค่าบริการเท่าใด


ก. 2 บาท ข. 2.50 บาท


ค. 3 บาท ง. 4 บาท