ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ((รวมแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย รวม 133 อัตรา <รับออนไลน์>(21 – 27 เม.ย.))  (อ่าน 2084 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


เปิดสอบกองบัญชาการกองทัพไทย รวม 133 อัตรา <รับออนไลน์>(21 – 27 เม.ย. 2557)

"กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 -27 เม.ย. 2557  133 อัตรา,นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน"

ตำแหน่ง: 133 อัตรา,นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 133
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 27 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557

1. กล่าวนำ

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา

2. ตำแหน่งที่รับสมัคร

2.1 นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา (ตามผนวก ก)

2.2 นายทหารประทวน จำนวน 113 อัตรา (ตามผนวก ข)

คุณสมบัติของผุ้มีสิทธิสมัครสอบ

3.1 เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และ

- มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2539)

- มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2539) เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถ รหัส 2709 จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2535)

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 หรือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557

3.3 เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

3.4 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

3.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค)

3.6 ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีวามสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

3.7 มีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

3.8 ไม่เป็นโรคเท้าบวม

3.9 ไม่เป็นโรคตาบอดสี

3.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

3.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

3.12 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

3.13 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

3.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

3.15 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

3.16 สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย)

3.17 พระภิกษุหรือสามเณร กองบัญชาการกองทัพไทย ไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

4. การสมัครสอบ มี 2 วิธี คือ สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น และเมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มตำแหน่งใหม่ได้อีก โดยขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

4.1 การสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 21 ถึงวัน 27 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ www.rtarf.mi.th หรือ http://application.rtarf.mi.th ตลอด 24 ชม. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้เรียบร้อย

4.2 การสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยสามารถซื้อระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องปฏิบัติดังนี้

4.2.1 อ่านและพิจารณาระเบียบการสอบคัดเลือกโดยละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานต่างๆ ที่คณะกรรมการรับสมัครต้องการให้พร้อม และติดต่อกับหน่วยรับสมัครด้วยตนเอง

4.2.2 เขียนใบสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องและชัดเจน ตามตัวอย่างการเขียนใบสมัครที่ติดไว้ ณ สถานที่รับสมัคร

4.2.3 เขียนชื่อ นามสกุล อายุของผู้สมัครไว้หลังรูปถ่ายทั้ง 3 รูป

4.2.4 ติดรูปถ่าย 1 รูปในใบสมัครและติดรูปถ่ายที่เหลืออีก 2 รูป ที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

4.2.5 ยื่นหลักฐานตามข้อ 5 พร้อมใบสมัครต่อคณะกรรมการรับสมัคร ชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่กำหนด

4.3 ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศผลสอบภาควิชาการที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557) ให้ยื่นขอคะแนนเพิ่มพิเศษพร้อมหลักฐานขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษต่อคณะกรรมการรับสมัคร ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หากพ้นกำหนดตามวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครสอบได้สละสิทธิ์ในการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ

4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ

4.4.1 การสมัครด้วยตนเองเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท ในวันที่ยื่นใบสมัคร และค่าระเบียบการสอบพร้อมใบสมัคร จำนวน 60 บาท

4.4.2 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท การชำระเงินสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

4.4.3 เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี

4.5 ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อมีรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบพร้อมติดรูปถ่าย และมีลายมือชื่อของประธานกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนที่บัตรประจำตัวผู้สอบแล้วเท่านั้น

4.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบประกาศยืนยัน สถานที่สอบ ห้องสอบ และรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบทาง www.rtarf.mi.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชม. หรือตวรจสอบได้ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

5. หลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการรับสมัครดังต่อไปนี้

5.1 ใบสมัคร

5.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

6.1 ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากำว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

6.2 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบกลุ่มตำแหน่งที่สมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที

6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล ลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้แก่คณะกรรมการ กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไม่

6.4 ผู้สมัครสอบจะต้องอ่านระเบียบการสอบคัดเลือกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด

7. การสอบภาควิชาการ

กำหนดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

- เวลา 13.00 น. – 14.30 น. วิชาพื้นฐานความรู้

- เวลา 15.00 น. – 16.30 น. วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่สอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบตามข้อ 4.6

8. การประกาศผลสอบภาควิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และทาง www.rtart.mi.th โดยประกาศผลผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ เรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ

สำหรับรายละเอียดในการปฏิบัติหลังจากสอบผ่านภาควิชาการให้ดูรายละเอียดจากระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557

9. การติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

- การจำหน่ายระเบียบการสอบ และการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.025321826,025756359,0923674102 และ 0923674103

- การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ, การสอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการประกาศผลสอบ (เฉพาะเวลาราชการ) กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.025756073,0942349931

- การตรวจโรค (เฉพาะเวลาราชการ) สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.025867360 และ 029636106

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2557

พลโท (บัณฑิตย์ บุณยะปาน)

เจ้ากรมสารบรรณทหาร/ประธานกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :สมัครด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต 

สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น และเมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มตำแหน่งใหม่ได้อีก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 พ.ค. 2557
สอบวันที่: 11 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 15 มิ.ย. 2557

เอกสารแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามระดับที่สอบ)
- นายทหารสัญญาบัตร
- นายทหารประทวน

ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทหาร

ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง(เลือกตำแหน่งที่สอบ)

- กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

- กลุ่มงานการเงิน

- กลุ่มงานสารบรรณ

- กลุ่มงานการสัตว์

- กลุ่มงานพลขับรถ

- กลุ่มงานบริการ

- กลุ่มงานอื่นๆ

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550  whatapps / Line : 0810550550
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2093-677 ธ.กสิกรไทย  ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งที่  sheetthai1@hotmail.com« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2014, 07:28:19 am โดย Lomaza »

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


เอกสารแนวข้อสอบพลอาสาสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามระดับที่สอบ)
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน
-  แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม
-  แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550  whatapps / Line : 0810550550
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2093-677 ธ.กสิกรไทย  ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งที่  sheetthai1@hotmail.com


Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


1.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ชายจีน แทนการถูกเกณฑ์แรงงานสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า

1. ส่วยแทนแรง

2. เงินค่าราชการ

3. เงินรัชชูปการ

4. ค่าผูกปี้

2.  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด

1. ทางรัฐสภา

2. ทางคณะรัฐมนตรี

3. ทางศาล

4. ทางสมาชิกวุฒิสภา

3.  แหล่งกำเนิดศาสดาของศาสนา และภาษาที่สำคัญของโลกคือทวีปใด

1. เอเชีย

2. อัฟริกา

3. ยุโรป

4. อเมริกาเหนือ

4.  ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่กว่าทวีปที่เล็กที่สุดประมาณกี่เท่า

1. 3 เท่า

 2. 4 เท่า

3. 5 เท่า

  4. 6 เท่า


 

5.  ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศบรูไน

 1. เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน

 2. ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีภูมิอากาศประเภทป่าฝนเมืองร้อน

 3. ทรัพยากรน้ำมันมีมากทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้ากว่าประเทศ

 อื่นๆในภูมิภาค

4. มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา

6.  ข้อใดเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรป

  1.  แม่น้ำเทมส์ แม่น้ำเชน

  2. แม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบ

  3. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำอูราล

  4. แม่น้ำโรน แม่น้ำโอเดอร์

7.  คลองที่ช่วยย่นระยะทางการเดินทางจากทวีปยุโรป กับทวีปเอเชียคือข้อใด

  1. คลองปานามา

  2. คลองศีล

  3. คลองสุเอช

  4. คลองคอรินธ์

8.  ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาคือข้อใด

  1. บอสฟอรัส  3. เบริง

  2. ยิบรอลตา 4. คุก

9.  กลุ่มประเทศใดของทวีปที่ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น

  1. ลักแชมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์

  2. กัวเตมาลา ฮอนดูรัส

  3. โบลิเวีย ปารากวัย

  4. ไนเจอร์ ชาด


10.   แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับประเทศ

  1. เม็กซิโก – เงิน

  2. เอธิโอเปีย – น้ำมัน

  3. ชิลี – ทองแดง

  4. สวีเดน – เหล็ก

11. ถ้าท่านอยากจะชมสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทม์ท่านควรไปดูที่เมืองใด

 1. อิสตันบูล 3. ลอนดอน

 2. ปารีส 4. เอเธนส์

12. ผลประโยชน์ที่ชาวยุโรปได้รับจากการเดินทางไปยังทวีปแอฟริกามากที่สุดคือเรื่องใด

 1. การตั้งสถานีการค้า

 2. กอบโกยแร่ธาตุกลับไปเมืองแม่

 3. การลงทุนทางการเกษตร

 4. การค้าทาส

13. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5

 1. อุตสาหกรรมน้ำตาล – เหมืองแร่

 2. การค้าของป่า – การทำป่าไม้

 3. อุตสาหกรรมน้ำตาล – การทำนา

 4. การทำนา – การทำป่าไม้

14. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 4

 1. เลิกพระคลังสินค้า

 2. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ 3

 3. ยกเลิกภาษีปากเรือ 1700 บาท และ 1500 บาท

 4. สถาปนากรมพระคลังข้างที่

15. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ถูกต้อง

 1. สงครามโลกครั้งที่ 1 - ธงไตรรงค์

 2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา - พ.ศ. 2464

 3. การใช้พุทธศักราชเป็นศักราชทางการ - รัชกาลที่ 6

 4. ข้าราชการสวมเสื้อราชประแตนท์ - รัชกาลที่ 4


16. เพราะเหตุใดจึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

1. เพื่อความสงบเรียบร้อย

2. เพื่อความเป็นเอกภาพของสังคม

2. เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

17. สภาพธรรมชาติของทวีปเอเชียที่แตกต่างจากทวีปอื่นอย่างเด่นชัดคือข้อใด

 1. มีเปลือกโลกที่ยังไม่สงบ คือภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว

 2. มีเนื้อที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด

 3.  มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง และมีหมู่เกาะมากกว่าทวีปอื่น

 4.  มีลักษณะอากาศหลายแบบ และมีภูมิอากาศแบบมรสุมพัดผ่านเสมอ

18. การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ความคิดของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้คนรุ่นหนึ่งและสืบ

 ทอดกันต่อมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั้น ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้

 1.  กฎหมาย

 2.  จารีตประเพณี

 3.  ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม

 4.  วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น

19. กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ

 1.  9 ประเทศ

 2.  10 ประเทศ

 3.  11 ประเทศ

 4. 12  ประเทศ

20. ฤดูอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวมีฝนตก เป็นลักษณะอากาศแบบใด

 1.  ไทก้า

 2.  อบอุ่นชื้น

 3.  อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

 4.  เมดิเตอร์เรเนียน


[/b]

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


1.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ชายจีน แทนการถูกเกณฑ์แรงงานสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า

1. ส่วยแทนแรง

2. เงินค่าราชการ

3. เงินรัชชูปการ

4. ค่าผูกปี้

2.  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด

1. ทางรัฐสภา

2. ทางคณะรัฐมนตรี

3. ทางศาล

4. ทางสมาชิกวุฒิสภา

3.  แหล่งกำเนิดศาสดาของศาสนา และภาษาที่สำคัญของโลกคือทวีปใด

1. เอเชีย

2. อัฟริกา

3. ยุโรป

4. อเมริกาเหนือ

4.  ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่กว่าทวีปที่เล็กที่สุดประมาณกี่เท่า

1. 3 เท่า

 2. 4 เท่า

3. 5 เท่า

  4. 6 เท่า


 

5.  ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศบรูไน

 1. เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน

 2. ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีภูมิอากาศประเภทป่าฝนเมืองร้อน

 3. ทรัพยากรน้ำมันมีมากทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้ากว่าประเทศ

 อื่นๆในภูมิภาค

4. มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา

6.  ข้อใดเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรป

  1.  แม่น้ำเทมส์ แม่น้ำเชน

  2. แม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบ

  3. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำอูราล

  4. แม่น้ำโรน แม่น้ำโอเดอร์

7.  คลองที่ช่วยย่นระยะทางการเดินทางจากทวีปยุโรป กับทวีปเอเชียคือข้อใด

  1. คลองปานามา

  2. คลองศีล

  3. คลองสุเอช

  4. คลองคอรินธ์

8.  ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาคือข้อใด

  1. บอสฟอรัส  3. เบริง

  2. ยิบรอลตา 4. คุก

9.  กลุ่มประเทศใดของทวีปที่ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น

  1. ลักแชมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์

  2. กัวเตมาลา ฮอนดูรัส

  3. โบลิเวีย ปารากวัย

  4. ไนเจอร์ ชาด


10.   แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับประเทศ

  1. เม็กซิโก – เงิน

  2. เอธิโอเปีย – น้ำมัน

  3. ชิลี – ทองแดง

  4. สวีเดน – เหล็ก

11. ถ้าท่านอยากจะชมสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทม์ท่านควรไปดูที่เมืองใด

 1. อิสตันบูล 3. ลอนดอน

 2. ปารีส 4. เอเธนส์

12. ผลประโยชน์ที่ชาวยุโรปได้รับจากการเดินทางไปยังทวีปแอฟริกามากที่สุดคือเรื่องใด

 1. การตั้งสถานีการค้า

 2. กอบโกยแร่ธาตุกลับไปเมืองแม่

 3. การลงทุนทางการเกษตร

 4. การค้าทาส

13. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5

 1. อุตสาหกรรมน้ำตาล – เหมืองแร่

 2. การค้าของป่า – การทำป่าไม้

 3. อุตสาหกรรมน้ำตาล – การทำนา

 4. การทำนา – การทำป่าไม้

14. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 4

 1. เลิกพระคลังสินค้า

 2. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ 3

 3. ยกเลิกภาษีปากเรือ 1700 บาท และ 1500 บาท

 4. สถาปนากรมพระคลังข้างที่

15. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ถูกต้อง

 1. สงครามโลกครั้งที่ 1 - ธงไตรรงค์

 2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา - พ.ศ. 2464

 3. การใช้พุทธศักราชเป็นศักราชทางการ - รัชกาลที่ 6

 4. ข้าราชการสวมเสื้อราชประแตนท์ - รัชกาลที่ 4


16. เพราะเหตุใดจึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

1. เพื่อความสงบเรียบร้อย

2. เพื่อความเป็นเอกภาพของสังคม

2. เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

17. สภาพธรรมชาติของทวีปเอเชียที่แตกต่างจากทวีปอื่นอย่างเด่นชัดคือข้อใด

 1. มีเปลือกโลกที่ยังไม่สงบ คือภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว

 2. มีเนื้อที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด

 3.  มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง และมีหมู่เกาะมากกว่าทวีปอื่น

 4.  มีลักษณะอากาศหลายแบบ และมีภูมิอากาศแบบมรสุมพัดผ่านเสมอ

18. การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ความคิดของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้คนรุ่นหนึ่งและสืบ

 ทอดกันต่อมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั้น ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้

 1.  กฎหมาย

 2.  จารีตประเพณี

 3.  ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม

 4.  วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น

19. กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ

 1.  9 ประเทศ

 2.  10 ประเทศ

 3.  11 ประเทศ

 4. 12  ประเทศ

20. ฤดูอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวมีฝนตก เป็นลักษณะอากาศแบบใด

 1.  ไทก้า

 2.  อบอุ่นชื้น

 3.  อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

 4.  เมดิเตอร์เรเนียน


21. ดินแดนใดที่ไทยต้องทำสัญญายกให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนเมืองตราดและเกาะต่าง ๆใต้แหลมสิงห์จนถึงเกาะกูด

 1. ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู

 2. มะริด ทวาย ตะนาวศรี

 3. พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ

 4. อาณาจักรล้านนา

22. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

 ข้อใดเป็นการปฏิรูปในระยะเริ่มต้นที่พระองค์ทรงกระทำ

 1. จัดตั้งกระทรวง 12  กระทรวง

 2. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์

 3. ปรับปรุงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ตั้งมณฑลเป็นภาค

 4. ยกเลิกเมือง เอก โท ตรี จัตวา เป็น มณฑล เมือง อำเภอ ตำบล และ

หมู่บ้าน

23. ข้อใดเป็นพระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตรงเตรียม เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่ประชาธิปไตย

 1. พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ประชาชน

 2. ทรงตั้งดุสิตธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย

 3. ปล่อยนักโทษกบฏ ร.ศ. 130 ให้เป็นอิสระ

 4. ริเริ่มการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงประชาชน

24. การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 2 ครั้ง

 เพื่อทรงปฏิบัติภารกิจเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ มีผลดีต่อประเทศไทย

 อย่างไรสำคัญที่สุด

 1. ไทยสามารถทำการค้ากับขายกับต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

 2. ถ่วงดุลอำนาจจนไทยสามารถรักษาเอกราชได้

 3. นำความเจริญกลับมาพัฒนาประเทศ

 4. เพื่อรักษาพระองค์


25. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมมีผลมาจากอะไรมากที่สุด

 1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

  2. การเปลี่ยนแปลงทางคมนาคม

 3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

 4. การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา

26. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหา ต้องขอความ

 ช่วยเหลือจาก IMF

1. รายได้ลดลง เพราะตลาดต่างประเทศรับซื่อผลผลิตทางการเกษตรของไทยน้อยลง

2. มีการลงทุนระยะยาวจำนวนมาก ได้ผลตอบแทนทีละน้อยอย่างช้าๆ

3. มีการกู้เงินจากต่างประเทศ และการซื้อสินค้าจากประเทศมากเกินไป ทำให้เงินไหลออกมาก

4. มีการกู้เงินลงทุนในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และไม่ได้ผลตอบแทนมากมาย

27. ปัจจัยใดที่ทำให้สังคมไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

 1. การยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยมละวัฒนธรรมประเภณี

 2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

 3. การติดต่อกับสังคมภายนอก

 4. ไม่มีข้อใดถูก

28. หลักธรรมพื้นฐานในศาสนาพุทธ คือ...........

  1. การรักษาศีล สมาธิเป็นนิจ

  2. พระไตรปิฎก

  3. พระอริยสัจสี่

 4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

29.  ระบบจตุสดมภ์ ซึ่งประกอบด้วยเวียง วัง คลัง นา เป็นระบบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักรใด

 1. อาณาจักรขอม 

 2. อาณาจักรละโว้

 3. อาณาจักรจักรทวารวดี 

  4. อาณาจักรศรีวิชัย


30. “เศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม” ด้วยเหตุผลใด

 1. เป็นอาชีพและรายได้หลักของประเทศ

 2. มีระบบการชลประทานมากมายในเขตเพาะปลูก

 3. มีดินที่อุดมสมบูรณ์

 4. มีการแปรรูป


เอกสารแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามระดับที่สอบ)
- นายทหารสัญญาบัตร
- นายทหารประทวน

ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทหาร

ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง(เลือกตำแหน่งที่สอบ)

- กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

- กลุ่มงานการเงิน

- กลุ่มงานสารบรรณ

- กลุ่มงานการสัตว์

- กลุ่มงานพลขับรถ

- กลุ่มงานบริการ

- กลุ่มงานอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550 LINE ID : 0810550550
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาไทย  ราคา 999 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ sheetthai1@hotmail.com

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


11111111111111111