ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: @@@แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พนักงาน 533 อัตรา@@@  (อ่าน 796 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Arty

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 37
  • หมีๆ แปดๆ
    • เหยื่อปลอมสำหรับปลาล่าเหยื่อ สำหรับคนไทย โดยคนไทย


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2557
จำนวน 533 อัตรา

 การรับสมัครงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดย สมัครทางระบบใบสมัคร Online ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. เงื่อนไขตามประกาศรับสมัคร

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ทาง http://www.egat.co.th/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน


 กำหนดการสอบ

 กำหนดทดสอบเบื้องต้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2557


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ทาง http://www.egat.co.th/ (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)

แนวข้อสอบ กฟผ. ปี 57 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
 เนื้อหาประกอบด้วย
 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

----------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้ไว้ ณ วันใด
 ก. ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ค. ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑
 ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ง. ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
 ตอบ ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ค. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
 ข. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ง. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
 ตอบ ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกี่ฉบับ
 ก. 2 ฉบับ ค. 4 ฉบับ
 ข. 3 ฉบับ ง. 5 ฉบับ
 ตอบ ก. 2 ฉบับ ได้แก่
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕
4. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มีกี่หมวด กี่มาตรา
 ก. 5 หมวด 58 มาตรา ค. 6 หมวด 59 มาตรา
 ข. 5 หมวด 59 มาตรา ง. 6 หมวด 60 มาตรา
 ตอบ ค. 6 หมวด 59 มาตรา
5. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
 ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 ข. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
6. “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่าอะไร
 ก. กฟท. ค. กฟฟ.
ข. กฟผ. ง. กฟภ.
ตอบ ข. กฟผ.
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่
(ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ค) ประเทศใกล้เคียง
(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.
 (๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ก. http:// www.mea.or.th ค. http:// www.egat.or.th
ข. http:// www.egat.go.th ง. http:// www.pea.or.th
ตอบ ค. http:// www.egat.or.th
 2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ก. Electricity Generating Authority of Thailand
ข. Electricity Authority of Thailand
ค. Provincial Electricity Authority
ง. Metropolitan Electricity Authority
ตอบ ก. Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่าอะไร
 ก. กปน. ค. กฟผ.
ข. กฟน. ง. กฟภ.
ตอบ ค. กฟผ.
4. ผู้ว่าการ กฟผ. คนแรกคือใคร
 ก. นายเกษม จาติกวณิช ค. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
 ข. นายสมชัย สัจจพงษ์ ง. นายพรชัย รุจิประภา
 ตอบ ก. นายเกษม จาติกวณิช
5. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันคือใคร
 ก. นายฐานิสต์ เจนถนอมม้า ค.นายพระนาย สุวรรณรัฐ
 ข. นายสมชัย สัจจพงษ์ ง. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
 ตอบ ง. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
6. กฟผ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
 ก. 1 มกราคม 2501 ค. 1 พฤษภาคม 2493
ข. 3 ตุลาคม 2514 ง. 1 พฤษภาคม 2512
ตอบ ง. 1 พฤษภาคม 2512

 7. กฟผ. เป็นหน่วยงานประเภทใด
 ก. รัฐบาล ค.เอกชน
 ข. รัฐวิสาหกิจ ง.หน่วยงานอิสระ
 ตอบ ข.รัฐวิสาหกิจ

 ความรู้เกี่ยวกับ
 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย : กฟผ.
Electricity Generating Authority of Thailand : EGAT

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์การ / ทิศทางยุทธศาสตร์
 วิสัยทัศน์
 เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล
 พันธกิจ
 ให้บริการด้านพลังงานที่มี่คุณภาพ เชื่อถือได้ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสรรค์สร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

 ค่านิยมองค์การ
1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
2. ยึดมั่นในคุณธรรม
3. สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่
4. เคารพในคุณค่าของคน
5. มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีม
 ทิศทางยุทธศาสตร์
1. พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ
2.เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก
3. สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
4. เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. เป็นองค์การที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
 โครงสร้างการจัดการองค์การ
 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 กำหนดให้มีคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( คณะกรรมการ กฟผ.) ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นๆอีกไม่เกิน 10 ท่านรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมเป็น 11 ท่าน
 คณะกรรมการ กฟผ. ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไป ซึ่งกิจการของ กฟผ. และเพื่อให้การบริหารจัดการองค์การเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดุแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการ กฟผ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ กฟผ. ได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คระกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย
 อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 มีนาคม 2549 กฟผ. มีสภาพเป็น บมจ.กฟผ. และจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นผลให้ กฟผ. กลับมีสถานะเช่นเดิม

 รายนามคณะผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ.
โครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. (ปรับใหม่แล้ว)
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรรมการ กฟผ.
 (โดยตำแหน่ง) และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.
นางสินีนาถ สิทธิรัตนรังสี ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (CFO)
นายชโลทร หาญศักดิ์วงศ์ รองผู้ว่าการการประจำสำนักผู้ว่าการฯ (รวสก.)
นายนพพร พันแสงดาว รองผู้ว่าการการประจำสำนักผู้ว่าการฯ (รวสก.)
นายพฤติชัย จงเลิศวณิชกุล รองผู้ว่าการการประจำสำนักผู้ว่าการฯ (รวสก.)
นายสหัส ประทักษ์นุกูล รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นางสินีนาถ สิทธิรัตนรังสี รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นายบรรพต แสงเขียว รองผู้ว่ากิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (รวศ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นายสมบูรณ์ อารยะสกุล รองผู้ว่าการพัฒนา (รวพ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นายธนากร พลูทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นายรัตนพงษ์ จงดำเกิง รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คณะกรรมการบริหารของ กฟผ. (ปรับใหม่แล้ว)

ลำดับที่ รายนามกรรมการ ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ 28 ต.ค. 2551
 2 พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ กรรมการ 28 ต.ค. 2551
 3 นายพีระพล ไตรทศาวิทย์ กรรมการ 28 ต.ค. 2551
 4 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการ 28 ต.ค. 2551
 5 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการ 28 ต.ค. 2551
 6 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 28 ต.ค. 2551
 7 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส กรรมการ 28 ต.ค. 2551
 8 นายแล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ 28 ต.ค. 2551
 9 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 29 ต.ค. 2552
ผู้ว่าการ กฟผ. (กรรมการโดยตำแหน่ง)
ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.
ลำดับที่ 1 – 8 แต่งตั้งโดย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2551
ลำดับที่ 9 แต่งตั้งโดย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2552

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ.
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ กฟผ.ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
 และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคนรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรี
 เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
2. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งที่มิใช่กรรมการโดย
 ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีก
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
 แต่งตั้งจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีไล่ออก และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการแทนได้
 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทน

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ.
ภายใต้พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการ กฟผ. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ เช่น
1. ออกระเบียบหรือข้อบังคับการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ กฟผ.
2. ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน
3. กำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง
4. ควบคุมดูแลจัดให้มีเงินสำรองและเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการและลงทุน
5. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนลด ตัดเงินเดือนค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยสำหรับพนักงานชั้นผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 การประชุมคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการก่อนการประชุม 5 วันทำการเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอโดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อีกษรอย่างครบถ้วนและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจัดส่งให้กระทรวงการคลัง และพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการ
 ผู้ว่าการมรหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ตามนโยบายของรัฐบาลระเบียบหรือข้อบังคับของ กฟผ. รวมทั้งมติคณะกรรมการ กฟฟ. และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
 ประวัติความเป็นมา
 กฟผ. จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยการรวมหน่วยงาน ด้านการผลิตและส่งงานไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์ และการไฟฟ้ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2512 เรียกชื่อย่อว่า “กฟผ.” พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 มีสาระสำคัญโดยสรุปคือ ไห้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกบพลังงานไฟฟ้าหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าว และให้มีอำนาจใช้สอยและครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อสำรวจหาแหล่งพลังงาน ตลอดจนสถานที่สำหรับใช้ในการผลิตหรือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า เทคนิคทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ในกรณีที่เอกชนประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟผ. มีสิทธิเพิ่มวงเงินในการกู้ยืมและในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดวงเงินโดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ส่วนสาระสำคัญที่ยังคงเดิม คือ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกับกรรมการ (ซึ่งต้องไม่มีตำแหน่งทางการเมือง) และคณะกรรมการเหล่านี้เป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. จึงเป็นวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในเดือยมิถุนายน 2535 กฟผ. นำเสนอต่อรัฐบาลขอเข้าโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2537 การนี้จะส่งผลให้ กฟผ. มีความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดบทบาทการควบคุมรัฐวิสาหกิจลงให้น้อยที่สุดและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีความสามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจเอกชน
 กฟผ. ได้รับรางวัลจากการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549 ของกระทรวงการคลัง
2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และ
2. รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการเพื่อสังคมดีเด่น

 วิสัยทัศน์ของแบรนด์ กฟผ.
กฟผ.เป็นหน่วยงานชั้นนำที่เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจและเอื้ออำนวยความเป็นอยู่ให้สะดวก
 และมีคุณภาพมากขึ้น อันนำมาซึ่งความสำเร็จและความผาสุกของทุกชีวิต
 บุคลิกภาพของแบรนด์
· ความเป็นมืออาชีพ (เป็นธรรม, ขยันขันแข็ง,ใจกว้าง พร้อมรับฟังผู้อื่น, มีประสิทธิภาพ)
· สร้างสรรค์ (มีพลังสร้างสรรค์, เป็นคลังความรู้, มีความเป็นสากลและทันสมัย,มองการณ์ไกล)
· คล่องตัว (มีความสามารถหลากหลาย,ยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย
· เอื้ออาทร (มีมิตรไมตรี,ห่วงใยใส่ใจ, เข้าถึงง่าย, ทุ่มเท)
· เชื่อใจได้ (เป็นที่ไว้วางใจ, พึงพาได้, โปร่งใส,เป็นที่ยอมรับ
 การวางตำแหน่งแบรนด์ กฟผ.
ดีกว่าหน่วยงานด้านธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ทั้งหลายในภูมิภาคสำหรับผู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีการสร้างสรรค์วัตกรรม ในราคาที่สามารถซื้อและวางใจได้ในคุณภาพ รวมทั้งบริการที่เป็นมิตรจากหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของสังคมเพราะ กฟผ.พร้อมสรรด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทีมงานที่เปี่ยมด้วยศักยภาพและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ซึ่งยึดมั่นในความเอื้ออาทรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 57 ใหม่ล่าสุด
 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

 เนื้อหาประกอปด้วย
 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test )
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (จะสอบสัมภาษณ์)
----------------------------------------------------------------------------------------------

1.รายละเอียดข้อสอบที่จำหน่าย มี 2 แบบ
(1) ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 399 บาท
 ส่งภายในวัน ไม่เกินเที่ยงคืนของแต่ละวัน โดยจะมีแจ้งกลับไปยังผู้ซื้อหากส่งไฟล์แล้ว สามารถนำไฟล์ดังกล่าวไป อ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์,แท๊บเล็ต หรือ Print เองเพื่ออ่านก็ได้ครับ
(2) หนังสือ ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท
 จัดส่ง EMS ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั่วประเทศ โดยส่งภายใน 3 วัน ทำการ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด ราชการ

2.ขั้นตอนการสั่งซื้อ
 สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง
• ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 093-983-0061 (เบอร์นี้ ติดต่อทาง Social Chat ได้ทั้ง WhatsApp และ Line ID = LANKOSOB และ เบอร์สำรอง 083-047-5669 (เฉพาะสายสนทนา)
• ทางข้อความผ่านเพจของทางร้าน www.facebook.com/lankosob
• E-Mail ที่ LANKOSOB@gmail.com (ตัวโอทั้งหมดไม่มีเลขศูนย์นะครับ)

3.วิธีการชำระเงิน
 สามารถชำระเงินโดยโอนผ่านหน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM หรือโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารทุกแห่งมายัง
 บ/ช นาย เกรียงศักดิ์ เนตยวิจิตร
 ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น
 บัญชีออมทรัพย์ 242-2-07925-9

เก็บสลิปหรือหลักฐานการทำรายการไว้ยืนยันด้วยนะครับ

!!!!หลังโอนเงินแล้วแจ้งยืนยันการสั่งซื้อมายัง!!!
เบอร์ 093-983-0061 ผ่าน SMS, LINE, Whatsapp หรือ Facebook หรือ อีเมล์ LANKOSOB@gmail.com (ทางใดทางหนึ่ง)

สิ่งที่ต้องแจ้งกับทางร้าน
1.จำนวนเงินโอน
2.เวลาที่โอน (ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก) เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน ถ่ายรูปแจ้งมาพร้อมเลยครับ
3.ข้อสอบที่สั่งซื้อ และ ตำแหน่งที่สอบ
4.E-Mail หรือ ชื่อ-ที่อยู่ (ที่รับข้อสอบ)
 ***แนะนำ ให้ส่งรายละเอียดให้ครบทั้ง 4 ข้อ เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลในการจัดส่ง***

https://www.facebook.com/lankosob