ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับ22-26สิงหา 2559  (อ่าน 1073 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 973
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarnสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 สิงหาคม 2559


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมจำนวน 1 อัตรา
เงินเดือนที่จะได้รับต่อเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติและระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี


สถานที่วันที่ วิธีการรับสมัครเวลาเปิดรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานสามารถยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 1 ถนนพรหมประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ.2559

อ่านเพิ่มเติมประกาศแนบของการรับสมัครงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
- ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรม
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ ระบุได้
- ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
- ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
- ตำแหน่ง นิติกร
- ตำแหน่ง ธุรการ
------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บังคับใช้วันที่
ก. 5 กันยายน 2534                                              ข.18 กันยายน 2534
ค. 23 กุมภาพันธ์ 2534                                        ง. 2 ตุลาคม 2534
ตอบ  ก. 5 กันยายน 2534
2. พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 บังคับใช้วันที่
ก. 5 กันยายน 2550                                              ข. 2 ตุลาคม 2550
ค. 18 พฤศจิกายน 2550                                      ง. 16 กันยายน 2550
ตอบ  ง. 16 กันยายน 2550
3. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอะไรบ้าง
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง               ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น           ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
4. การแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้มีการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึงอะไรบ้าง
ก. คุณภาพ                                                             ข. ปริมาณงาน
ค. คุณภาพและปริมาณงาน                               ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
5. ใครเป็นผู้รักษาการ ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ก. นายกรัฐมนตรี                                                 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย            ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ  ก. นายกรัฐมนตรี
6. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี                                      ข. ทบวง
ค. จังหวัด                                                              ง. กรม
ตอบ  ค. จังหวัด
7. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น
ก. กระทรวง                                                          ข. ทบวง
ค. กรม                                                                    ง. มูลนิธิ
ตอบ  ก. กระทรวง
8. ข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี                                      ข. ทบวง
ค. กรม                                                                    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
9. การจัดตั้ง การรวมหรือ การโอน สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ                                               ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง                                                    ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ  ก. พระราชบัญญัติ
10. การจัดตั้ง การรวมหรือ การโอน ทบวง ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ                                               ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง                                                    ง. ประกาศทบวง
ตอบ  ก. พระราชบัญญัติ
11. การรวม หรือการโอน กระทรวง ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ                                               ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง                                                    ง. ประกาศกระทรวง
ตอบ  ข. พระราชกฤษฎีกา
12. การรวม หรือการโอน ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้สำนักงาน ก.พ.  และสำนักงบประมาณตรวจสอบมิให้มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกี่ปี
ก. 3 ปี                                                                     ข. 5 ปี
ค. 7 ปี                                                                     ง. 10 ปี
ตอบ  ก. 3 ปี         
13. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ                                               ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง                                                    ง. พระราชกำหนด
ตอบ  ค. กฎกระทรวง       
14. การยุบส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ                                               ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง                                                    ง. พระราชกำหนด
ตอบ   ข. พระราชกฤษฎีกา
15. การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักนายกรัฐมนตรี กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ                                               ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง                                                    ง. พระราชกำหนด
ตอบ  ค. กฎกระทรวง       
16. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา               ข. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค. สำนักงบประมาณ                                           ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบ  ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17. ส่วนราชการในสำนักนายักรัฐมนตรีมีฐานะเป็น
ก. กระทรวง                                                          ข. กรม
ค. หน่วยงาน                                                        ง. ทบวง
ตอบ  ข. กรม
18. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายในสำนักนายกรัฐมนตรี
ก. นายกรัฐมนตรี                                                 ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี          ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก. นายกรัฐมนตรี
19. เมื่อนายกรัฐมนตรี ตาย, ขาดคุณสมบัติ, จำคุก, สภาลงมติไม่ไว้วางใจ, ศาลวินิจฉัยความเป็นนายกสิ้นสุดลง
ก. ให้คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ข. ให้คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
ค. ให้นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ง. ให้นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
ตอบ  ก. ให้คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
20. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
ก. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง
ข. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
ค. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. บริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ตอบ  ง.บริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ

------------------------------------------------------------------------------------------------


ที่นี่ รวบรวมสุดยอดแนวข้อสอบราชการ-รัฐวิสหากิจ
ทุกสาขาอาชีพ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน!! >>>คลิ๊กกกกก<<<< ตามข่าวสาร >>>>คลิ๊กก<<

---------------------------------------------------------------------------
.....จำหน่าย จำหน่าย แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ จำหน่าย จำหน่าย แนวข้อสอบ...
---------------------------------------------------------------------------

รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย..++!
ทันสมัย อัพเดทใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับผู้สนใจที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
สามารถส่งเป็นไฟล์เอกสารทาง e-mail นำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ ในราคาเพียง ชุดละ399 บาทเท่านั้น..!!
หรืออยากได้เป็นหนังสือรวบรวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ก็มีนะค๊าาา
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ  ซึ่งมีการรวบรวมจากหนังสือมากกว่า 10 เล่ม
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ..!! ที่มีรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง!!


รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
-  แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
-  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ..!!  และข้อสอบที่ออกบ่อยยยมาก พร้อมเฉลยย..!!

***แนวข้อสอบไฟล์ออนไลน์ จะดำเนินการจัดส่ง ***
ในวันที่โอน "ภายใน 6 ชม." เงินหลังจากได้รับการยืนยันยอดจากสลิปโอนเงิน
โดยจะไม่เกิน "เที่ยงคืน" ของวันนั้นๆ คะ
>>>อย่าลืม!! ตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ (junk mail) <<
สามารถติดตามสอบถามที่ 085-0097219 หรือ s.pha.pa@gmail.com ได้เลยคะ
Whatsapp : 0850097219


QR CODE LINE ติดต่อได้เลยค่ะ

Line Id : phapaสนใจสั่งซื้อมาที่ : .โทร 085-009-7219  หรือแจ้งที่ s.pha.pa@gmail.com
Line Id : phapa หรือ Whatsapp : 0850097219
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเข้าที่
ธนาคารทหารไทย (TMB BANK) ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  : 384-2-15836-6
ชื่อบัญชี : ศิริประภา ธัญญประภา
ชำระค่าสินค้าและบริการแล้วกรุณาแจ้งที่
โทร 085-009-7219 หรือแจ้งที่ s.pha.pa@gmail.com
ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ

...................................................................................
ของถูกไม่มีดี ของฟรีไม่มีในโลก ของดีมีคุณภาพต้อง รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
***************************************************************
งานราชการ,แนวข้อสอบ,รัฐวิสาหกิจ,เปิดสอบ,เตรียมสอบ,ตำรวจ,ครู,ทหาร,กพ,อบต,เตรียมสอบ,ติวข้อสอบพร้อมเฉลย,ติวสอบ,หน่วยงาน,องค์กร,รัฐบาล,เทศบาล,ไฟฟ้า,ประปา,ตำบล,อำเภอ,เปิดสมัครสอบ,หนังสือเตรียมสอบ,บทสรุป,เตรียมสอบ,ทันสมัย,ใหม่,ราคาถูก,จำหน่ายแนวข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,เน้นๆ,มาใหม่,สำนักงาน,สำนักงานสภาความมั่นคง,สมัครงานราชการ,ครบ,ครบทุกตำแหน่ง,กรม,ทบวง,ประเทศ,ไทย,พนักงาน,เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่ของรัฐ,ยศ,สาขา,แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ ห้องจำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ ข้อมูลล่าสุด Update hot neww โรงพยาบาล hit ใหม่ ล่าสุด จังหวัด อำเภอ ประเทศ ไทย แจก ฟรี ฉบับเต็ม มาเต็มๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 22, 2016, 09:19:15 pm โดย tsunami09 »


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 973
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
- ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรม
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ ระบุได้
- ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
- ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
- ตำแหน่ง นิติกร
- ตำแหน่ง ธุรการ


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 973
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา