แนวทางการทำข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

หัวข้อ

(1/1)

[1] การทำข้อสอบเบื้องต้นกับอุปมา อุปมัย

[2] ความสามารถพหุปัญญา วิชาภาษาไทย

[3] องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient)

[4] Height Increase

[5] การใช้คำสรรพนาม

[6] ทดสอบทางวิชาการหาเหตุผล

[7] ความสามารถด้านภาษาไทย

[8] ประโยคสามัญ ในการสอบวิชาภาษาไทย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version