แนวทางการทำข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

หัวข้อ

(1/1)

[1] ความสามารถด้านภาษาไทย

[2] การทำข้อสอบเบื้องต้นกับอุปมา อุปมัย

[3] ความสามารถพหุปัญญา วิชาภาษาไทย

[4] องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient)

[5] Height Increase

[6] การใช้คำสรรพนาม

[7] ทดสอบทางวิชาการหาเหตุผล

[8] ประโยคสามัญ ในการสอบวิชาภาษาไทย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version