แหล่งเรียนรู้เตรียมสอบครูผู้ช่วย

หัวข้อ

(1/1)

[1] แหล่งเรียนสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกศิลปศึกษา

[2] แหล่งเรียนรู้สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

[3] แหล่งเรียนรู้สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเอกปฐมวัยและการประถมศึกษา

[4] แหล่งเรียนรู้สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา

[5] แหล่งเรียนรู้สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์

[6] แหล่งเรียนรู้ในการสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา

[7] แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version